Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,6 % 3,7 %
3 maanden -2,9 % -3,8 %
Dit jaar -1,8 % -2,7 %
2019 2,2 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,4 % -0,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,4 % -0,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 820,18 M 30-04-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 366,47 M 30-04-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
364.567 30-04-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 1.012,94 05-06-2020
Omloopsnelheid
227,38 %
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 295 2882
Duration i 5,2 5,1
Effectief rendement 1,1 % 1,3 %
Gewogen rating A- A-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2020

In april liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 59 basispunten tot 193 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +3,72%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind april op -0,59% en was daarmee 12 basispunten sterker negatief dan eind maart.

Het beleggerssentiment verbeterde sterk gedurende de maand, hoofdzakelijk als gevolg van twee ontwikkelingen. Ten eerste putten beleggers, ook al kwam het aantal COVID-19-besmettingen boven drie miljoen wereldwijd, hoop uit het feit dat in de meeste ontwikkelde landen het tempo van nieuwe besmettingen aanzienlijk vertraagde. In enkele Europese landen, zoals Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland, wordt inmiddels de ‘lockdown’ geleidelijk versoepeld en wordt een beperkt aantal economische activiteiten (o.a. basisonderwijs en detailhandel) voorzichtig weer opgestart. Omdat de Chinese economie wordt gezien als een mogelijke blauwdruk voor hoe westerse landen geleidelijk de draad van het normale leven weer kunnen oppakken, speculeren beleggers erop dat in de loop van het jaar steeds meer delen van de economie worden opengesteld. Bovendien werd in berichten in de media gesuggereerd dat twee bestaande geneesmiddelen (remdesivir van Gilead en acterma van Roche) de dodelijkheid van het virus zouden kunnen verminderen. Dit gaf voeding aan de hoop van beleggers dat de pandemie, vanuit het perspectief van het zorgstelsel, wellicht spoedig het hoogtepunt is gepasseerd.

Ten tweede groeit het vertrouwen van beleggers dat beleidsmakers niet zullen schromen om op steeds ruimere schaal budgettaire en monetaire stimulering toe te passen. Ze willen immers voorkomen dat de wereldeconomie instort en dat in het verlengde daarvan de bedrijfs- en persoonlijke faillissementen sterk toenemen. In april verhoogde de Amerikaanse centrale bank (Fed) de omvang van haar programma voor de aankoop van bedrijfsobligaties tot USD 750 miljard en werden tevens de criteria van het programma verruimd waardoor nu ook ‘fallen angels’ (in dit geval ondernemingen waarvan de rating sinds 22 maart is verlaagd) en high yield-indexfondsen (ETF’s) voor aankoop in aanmerking komen. Op het vlak van budgettaire stimulering bereikten het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Amerikaanse Congres, nadat een initieel steunprogramma van USD 349 miljard voor kleine ondernemingen binnen een paar dagen volledig was benut, snel een akkoord over een tweede pakket begrotingsstimulansen van in totaal USD 484 miljard. Hiervan is meer dan USD 300 miljard bestemd voor de verdere ondersteuning van kleine ondernemingen. In Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het onderpand dat zij van banken accepteert, uitgebreid tot non-investment grade-obligaties. Dit betreft in het bijzonder obligaties van ‘fallen angels’ die eerder wel een investment grade-rating hadden. Voorts verlaagde de ECB aan het einde van de maand de rente op de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s) tot 50 basispunten onder het tarief waartegen banken overtollige liquiditeit bij haar kunnen stallen. Hiermee ondersteunde de ECB duidelijk de liquiditeit van het Europese bankenstelsel en de mogelijkheid om staatsobligaties op rendabele wijze aan te kopen.

De bedrijfsobligatiemarkten reageren positief op bovenstaande ontwikkelingen en schudden de uiterst zwakke onderliggende macrocijfers van zich af. De zwakke cijfers weerspiegelen de zware economische schade als gevolg van de ‘lockdowns’ in heel Europa en grote delen van de Verenigde Staten. Zo zijn in Frankrijk de inkoopmanagersindices (PMI’s) voor de verwerkende industrie en de dienstensector gedaald naar respectievelijk 31,5 en 10,4. In de Verenigde Staten waren deze PMI’s op respectievelijk 36,9 en 27,0 niet veel beter. De werkloosheid stijgt in de Verenigde Staten snel: sinds de uitbraak van COVID-19 hebben 30,3 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

De gevolgen van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal bleven vrij beperkt. In januari en februari konden ondernemingen hun activiteiten grotendeels nog normaal uitoefenen. Wel waarschuwen directies voor aanzienlijk slechtere resultaten over het tweede kwartaal. Dit betreft in het bijzonder ondernemingen die volgens de regering niet-essentiële producten of diensten te leveren (o.a. luchtvaart, reizen en vrijetijdsbesteding) of sterk afhankelijk van het consumenten- en ondernemersvertrouwen zijn (o.a. auto-industrie, industriële goederen & diensten). In reactie op de verslechterende economische vooruitzichten kondigen nog steeds veel ondernemingen aan dat zij fors in personeel en investeringen gaan snijden. Vanuit het perspectief van de bedrijfsobligatiecyclus geven directies nu op de korte termijn een hogere prioriteit aan liquiditeit en balans dan aan aandeelhoudersbelangen. Aandelenaankoopprogramma’s en dividenduitkeringen worden vaak geschrapt of in ieder geval verlaagd, terwijl er ook sprake is van een aanzienlijke toename van aandelenemissies.

In april behaalden achtergestelde obligaties uitgegeven door verzekeringsmaatschappijen en banken een bovengemiddelde performance, evenals obligaties uitgegeven door ondernemingen in de sectoren auto’s en basisgrondstoffen. Daarentegen bleven obligaties uitgegeven door ondernemingen in de sectoren vastgoed, media, olie & gas en industriële goederen & diensten achter.

Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in maart EUR 81 miljard. Dat is 35% meer dan in maart en royaal het dubbele van april vorig jaar. Niet-financiële ondernemingen plaatsten de afgelopen maand voor EUR 58 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 23 miljard aan nieuw papier uitgaven. Hiermee komt het totale emissiebedrag in de eerste vier maanden van het jaar uit op EUR 243 miljard, een stijging van 29% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2020

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 92% en 96%. Hiermee was de portefeuille onderwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren telecom, vastgoed en voeding & dranken was relatief succesvol in april. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren nutsbedrijven, banken en industriële goederen en diensten nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) leverde een negatieve bijdrage aan de performance.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Verizon Communications, Unilever, Pepsi en Renault en de onderwogen positie in Unibail-Rodamco aan de performance bij. Hier stonden negatieve bijdragen tegenover van de overwogen posities in Groupe Bruxelles Lambert, Bank of America en Huntsman Corporation alsook van de onderwogen posities in Volkswagen (uitgesloten) en AB Inbev (uitgesloten).

Het Fonds nam in april deel aan de obligatie-uitgiftes van Schiphol Airport, Total, Lloyds Bank Corporate Markets, Svenska Handelsbanken, Cap Gemini, SSE, Honda, Lonza, Givaudan, BPCE, Elia, Holding d’Infrastructures de Transport (HIT), Credit Mutuel Arkea, Banco Santander, Pepsi, Signify, UBS en Veolia Environnement.

De Franse onderneming Veolia Environnement (VE) heeft zichzelf in het kader van haar strategische programma “Impact 2023” als doel gesteld om een wereldwijd toonaangevend ‘gidsbedrijf’ te worden op het gebied van ecologische transformatie. Gezien de unieke expertise van VE op het gebied van afvalhergebruik en -verwerking, energiezuinige oplossingen en afvalwaterbeheer lijkt VE ons goed gepositioneerd om te kunnen inspelen op initiatieven waarmee overheden en het bedrijfsleven milieuvervuiling willen aanpakken en de overgang naar een duurzamere circulaire economie willen bevorderen.

Vooruitzichten
We vrezen dat de sterke economische neergang negatief zal doorwerken op de winstgevendheid van ondernemingen. Daarom willen we een defensieve positionering handhaven in onze portefeuille met een focus op kwaliteit. We verwachten dat onze portefeuille goed beschermd is als het coronavirus een nog negatievere impact krijgt. Wel blijven we alert op relatievewaardekansen als gevolg van de verhoogde marktvolatiliteit. Zo zullen we inschrijven op nieuwe obligatie-uitgiftes met een aanzienlijke uitgiftepremie. Vooralsnog zien we af van een significante onderwogen positionering, hoofdzakelijk vanwege het grootschalige programma van de ECB voor de aankoop van bedrijfsobligaties.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,6 % 3,7 %
3 maanden -2,9 % -3,8 %
Dit jaar -1,8 % -2,7 %
2019 2,2 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,4 % -0,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,4 % -0,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-04-2020)

Fonds
Benchmark
23,4 %
3-5 jaar
26,7 %
22,0 %
5-7 jaar
20,8 %
20,9 %
0-3 jaar
27,3 %
19,8 %
7-10 jaar
16,3 %
10,7 %
> 10 jaar
9,0 %
3,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-04-2020)

29,2 %
Banken
14,8 %
Consumentengoederen & diensten
11,4 %
Nutsbedrijven
9,0 %
Telecom & technologie
7,3 %
Industrie
6,9 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,8 %
Gezondheidszorg
4,5 %
Verzekeringen
3,3 %
Energie
3,2 %
Overig
2,7 %
Staatsleningen
0,9 %
Basismaterialen
0,1 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-04-2020)

Fonds
Benchmark
2,7 %
AAA
0,4 %
4,4 %
AA
10,5 %
38,7 %
A
41,3 %
47,3 %
BBB
47,8 %
2,5 %
BB
0,0 %
0,9 %
Not Rated
0,0 %
3,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-04-2020)

1,9 %
0.375% KFW 2015-30
1,4 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,3 %
1.500% Enexis 2015-23
1,2 %
0.736% Bank of America 2017-22
1,1 %
0.875% Equinor 2015-23
1,0 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
0,9 %
1.375% Terna 2017-27
0,9 %
0.625% BPCE 2018-23
0,9 %
1.875% Groupe Bruxelles Lambert 2018-25
0,8 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
Totaal
11,3 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,43%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
14-05-2019
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0986646882
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

We trachten te beleggen in ondernemingen die een lagere CO2-intensiteit hebben dan hun sectorgenoten, of in ondernemingen die bereid en in staat zijn om hun CO2-intensiteit aanzienlijk te verlagen tot onder het niveau van hun sectorgenoten – idealiter conform de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. We moedigen dit aan via een continue dialoog met ondernemingen, klanten, beleggers en andere stakeholders.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

Â

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x    Mensenrechten

V

Â

x    Arbeidsrechten

V

Â

x    Milieu

V

Â

x    Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x    Controversiële wapens

V

Â

x    Tabak

V

Â

x    Pornografie

Â

V

x    Alcohol

Â

V

x    Dierwelzijn & GMO

Â

V

x    Gokken

Â

V

x    Productie van kernenergie

Â

V

x    CO2-intensieve energieopwekking

Â

V

x    Steenkool

Â

V

x    (On)conventionele olie- & gaswinning

Â

V

x    Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.