Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,2 %
3 maanden -0,3 % -0,6 %
Dit jaar -0,9 % -1,3 %
2015 -0,2 % -0,7 %
2016 4,7 % 4,7 %
2017 2,2 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,9 % -1,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 % 1,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 200,70 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 51,33 M 31-12-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.086.073 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 24,47 23-01-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 248 2399
Duration i 5,1 5,5
Effectief rendement 1,4 % 1,6 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

In december liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming zien van 6 basispunten tot 172 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van 0,17%. De Duitse 10-jaarsrente sloot december af op 0,24%, een daling van 7 basispunten ten opzichte van het einde van november.

Het negatieve sentiment op de Europese bedrijfsobligatiemarkt van de afgelopen twee maanden hield aan in december. Er is een veelvoud aan risico’s en economische en politieke ontwikkelingen waar beleggers met argwaan naar kijken en die aan het negatieve sentiment ten grondslag liggen. Voorbeelden hiervan zijn: 1) het handelsconflict tussen China en de VS; 2) de “shutdown” van de Amerikaanse federale overheid als gevolg van onenigheid tussen de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en president Trump over de noodzaak van het verder uitbouwen van een muur aan de grens met Mexico; 3) de aanhoudende rellen en demonstraties van de zogenaamde “gele hesjes” in Frankrijk die de economische hervormingsagenda van president Macron onder druk zet; 4) de vertraging van de economische groei in een aantal belangrijke regio’s zoals Europa en Azië; 5) de verslechterende kredietwaardigheid van bedrijven als gevolg van een combinatie van toenemende schuldposities, lagere winstgevendheid en afnemende diversificatie door het ontmantelen van conglomeraatstructuren; 6) het beëindigen van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB; en 7) de aanhoudende onttrekkingen uit de bedrijfsobligatiebeleggingscategorie.

Hoewel de verhoging van de Amerikaanse rente met 25 basispunten aan het eind van de maand niet als een verrassing kwam, werd de begeleidende opmerking van de Amerikaanse centrale bank voorzitter, Jay Powell, dat de afbouw van de balans van de FED op “de automatische piloot” stond zeer slecht ontvangen door de financiële markt. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank te weinig oog heeft voor de mogelijke negatieve impact die de recente zwakte in de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten op de reële economie op termijn zou kunnen hebben.

In tegenstelling tot vorige maand, presteerde achtergesteld papier, uitgegeven door bankenen verzekeraars, beter dan gemiddeld. Obligaties uitgegeven door bedrijven uit de vastgoed-, detailhandel- en chemiesector presteerden slechter dan gemiddeld. Sentiment ten opzichte van Franse bedrijven had duidelijk te lijden onder de soms gewelddadige protestacties in Frankrijk.

Het aanbod van nieuwe obligaties in december was EUR 5 miljard, en daarmee ongeveer 90% minder dan in november en ook maar iets meer dan de helft van een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 5 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben geen nieuwe obligaties uitgegeven. In 2018 is er voor EUR 414 miljard aan obligaties uitgegeven, een daling van ongeveer 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die in strijd handelen met de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De VFI Richtlijn bestaat uit basisrichtlijnen én aanvullende richtlijnen. De basisrichtlijn adviseert instellingen om beleggingen te onderzoeken op schending van onder andere mensenrechten, corruptie en bescherming van het milieu. De aanvullende richtlijn is opgesteld voor organisaties die strengere duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid toe willen passen. Deze richtlijn omvat verdergaande uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij kernenergie, alcohol, tabak, proefdieren, pornografie en genetische modificatie. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum gescreend op overtreding van de VFI Richtlijn. Deze screening wordt uitgevoerd met behulp van de database van MSCI ESG Research.

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 92% en 96%. Hiermee had de portefeuille een onderwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de gezondheidszorg-, chemie- en vastgoedsector deed het relatief goed in december. Daarentegen droeg onze positionering in de industriëlegoederen- en verzekeraarssector en in niet-bancaire financiële dienstverleners negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een positieve impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in OMV, Renault, Solvay, Merck, Stryker en Takeda, alsmede van de onderwogen posities in EDF (uitgesloten) en Fresenius. Daarentegen droegen de overwogen posities in EP Infrastructure, London Stock Exchange, Phoenix Group en DS Smith, alsmede de onderwogen positie in General Electric (uitgesloten), Generali en Total (uitgesloten) negatief bij.

In december heeft het Fonds geparticipeerd in een nieuwe uitgifte van SAP. Dit Duitse softwarebedrijf wordt beschouwd als een ESG-leider binnen de IT-industrie. Met name op het gebied van het ontwikkelen en trainen van werknemers, en het peilen van werknemerstevredenheid via engagement surveys. Daarnaast heeft het bedrijf duurzame energie als een strategische speerpunt aangemerkt. Via het aanbieden van cloud computing en slimme netwerken beoogt SAP de milieu-impact van haar klanten te beperken.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verruiming in spreads in de afgelopen maanden is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden significant toegenomen. Dit, gecombineerd met onze verwachting dat een aantal van de eerder hierboven geschetste risico’s in intensiteit zullen afnemen in de komende maanden, resulteert erin dat wij het risico in de portefeuille beperkt zullen gaan verhogen.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,2 %
3 maanden -0,3 % -0,6 %
Dit jaar -0,9 % -1,3 %
2015 -0,2 % -0,7 %
2016 4,7 % 4,7 %
2017 2,2 % 2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,9 % -1,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 % 1,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,25
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
23-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-12-2018)

Fonds
Benchmark
22,6 %
3-5 jaar
28,2 %
22,2 %
5-7 jaar
19,5 %
21,2 %
0-3 jaar
24,8 %
17,6 %
7-10 jaar
19,9 %
11,9 %
> 10 jaar
7,7 %
4,5 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-12-2018)

28,7 %
Banken
13,9 %
Consumentengoederen & diensten
11,6 %
Nutsbedrijven
7,5 %
Telecom & technologie
7,4 %
Industrie
6,1 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,2 %
Verzekeringen
4,7 %
Gezondheidszorg
4,6 %
Energie
4,5 %
Overig
2,7 %
Staatsleningen
2,0 %
Basismaterialen
1,0 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-12-2018)

Fonds
Benchmark
3,9 %
AAA
0,5 %
6,7 %
AA
11,1 %
36,8 %
A
39,2 %
43,1 %
BBB
49,2 %
2,8 %
BB
0,0 %
2,2 %
Not Rated
0,0 %
4,5 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-12-2018)

1,8 %
2.875% Equinor 2013-25
1,7 %
0.375% KFW 2015-30
1,6 %
1.500% Enexis 2015-23
1,4 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,1 %
0.500% Daimler 2016-19
1,0 %
0.000% KFW 2016-21
1,0 %
1.875% OMV 2018-28
1,0 %
2.375% Priceline 2014-24
0,9 %
1.375% DS Smith 2017-24
0,9 %
1.375% Tesco 2018-23
Totaal
12,3 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,52 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
25-09-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490850
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.