Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 150 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 32bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,0 % 1,0 %
3 maanden 4,9 % 4,7 %
Dit jaar 4,9 % 4,7 %
2017 2,3 % 1,6 %
2018 -2,4 % -2,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,4 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,9 % 2,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 34,58 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 1,32 M 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 26,40 18-04-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 134 554
Duration i 3,6 3,7
Effectief rendement 2,5 % 2,6 %
Gewogen rating BBB-
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

In maart liet de ML Q964 Index een spreadverkrapping van 7 basispunten zien tot een opslag van 218 basispunten boven de swapcurve. In maart boekte de index een absoluut rendement van +0,94%. De Duitse 10-jaarsrente sloot maart af op -0,07%, een daling van 25 basispunten ten opzichte van het einde van februari.

De forse daling in renteniveaus op overheidsobligaties in maart werd vooral gedreven door een combinatie van teleurstellende economische cijfers en signalen van centrale banken dat een versoepeling van monetair beleid in het verschiet ligt.

Met name in Europa blijven economische groeicijfers tegenvallen. Vooral indicatoren die betrekking hebben op industriële activiteiten laten al maanden een dalende trend zien. In Duitsland bijvoorbeeld, kwamen de PMI-cijfers voor industriële productie in het eerste kwartaal van 2019 uit op een gemiddelde van 47,1. Dit is significant lager dan het gemiddelde van 51,8 in het vierde kwartaal van 2018. Hoewel de economische groei in Duitsland nog steeds positief is, vooral dankzij sterke consumentenbestedingen, is de situatie in Italië alarmerend te noemen. Daar wijzen economische indicatoren op een mogelijke recessie. Noemenswaardig is het feit dat het vertrouwen onder Italiaanse ondernemers al gezakt is naar niveaus die voor het laatst gezien zijn in 2015.

Ondanks een verbetering in het sentiment in de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten in de eerste twee maanden van het jaar, vond de Amerikaanse centrale bank het nodig om een nog krachtiger signaal af te geven richting beleggers dat verdere monetaire verkapping zeer onwaarschijnlijk is. De Fed gaat nu de afbouw van haar balans in september stopzetten. Verder gaf de Fed aan dat er waarschijnlijk geen additionele renteverhogingen zullen plaatsvinden dit jaar. De ECB op haar beurt heeft een nieuw TLTRO-programma aangekondigd waarmee banken tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden kunnen lenen bij de centrale bank. Daarmee worden - vooral kleinere - banken minder afhankelijk van financiering op de wispelturige kapitaalmarkten. Tegelijkertijd heeft de ECB geopperd dat ze bewust is van de negatieve impact die de aanhoudende zeer lage renteniveaus kunnen hebben op de winstgevendheid van het Europese bancaire systeem. Hoe de ECB in de praktijk de winstgevendheid van de Europese banken precies zal ondersteunen moet echter nog blijken.

Eind maart steeg het aantal obligaties dat onderdeel uitmaakt van de ML Q964 benchmark met één, terwijl het aantal bedrijven licht daalde tot 247. Obligaties die aan de benchmark werden toegevoegd omvatten onder andere. lower tier-2 obligaties uitgegeven door de Deense bank Danske Bank en de Franse bank Credit Mutuel Arkea, een lower tier-2 obligatie uitgegeven door herverzekeraar Swiss Re, een corporate hybrid uitgegeven door Telefonica en obligaties uitgegeven door de Franse bedrijven Faurecia en Rexel. Obligaties uitgegeven door de Franse landbouwcoöperatie Tereos is uit de benchmark verwijderd nadat Fitch haar rating op het bedrijf heeft verlaagd tot B+, primair als gevolg van de aanhoudend lage suikerprijzen.

Het aantal nieuwe emissies in de Europese high-yield markt door niet-financiële instellingen was in maart EUR 5,3 miljard en daarmee ongeveer 21% minder dan vorig jaar. In de eerste drie maanden is er voor EUR 11,6 miljard aan Europese high-yield obligaties uitgegeven, een daling van 43% ten opzichte van vorig jaar. Deze significante afname in aanbod, samen met toegenomen vraag naar high-yield obligaties, zorgen voor sterke zogenaamde technische factoren die mede hebben geleid tot de sterke spreadverkrapping die we in het eerste kwartaal van dit jaar hebben gezien.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 108% en 113%. Hiermee had de portefeuille een overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de industriëlegoederen-, auto- en olie & gassector deed het relatief goed in maart. Daarentegen droeg onze positionering in de chemie-, bouwmaterialen- en basismaterialensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie droeg negatief bij.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen positionering in Telecom Italie, DS Smith, Peugeot, Schaeffler en Leonardo alsmede van de onderwogen posities in Saipem en Netflix. Daarenten droegen de overwogen posities in Huntsman, Adler en Smurfit Kappa, alsmede de onderwogen posities in Wind, Salini Impreglio en Worldpay negatief bij.

In maart heeft het Fonds geparticipeerd in een nieuwe corporate hybride obligatie van Telefonica en obligaties uitgegeven door Lincoln Finance (de houdstermaatschappij van Leaseplan), Schaeffler en Faurecia.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verkrapping in spreads sinds het begin van dit jaar is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden afgenomen. In combinatie met onze zorgen over de vertraging in de globale economische groei zullen wij onze defensieve positionering handhaven.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,0 % 1,0 %
3 maanden 4,9 % 4,7 %
Dit jaar 4,9 % 4,7 %
2017 2,3 % 1,6 %
2018 -2,4 % -2,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,4 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,9 % 2,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-03-2019)

Fonds
Benchmark
32,4 %
5-7 jaar
30,1 %
25,1 %
3-5 jaar
31,7 %
15,5 %
7-10 jaar
12,7 %
11,7 %
> 10 jaar
5,1 %
11,4 %
0-3 jaar
20,4 %
5,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
101 %
100 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

27,5 %
Consumentengoederen & diensten
16,1 %
Industrie
13,3 %
Telecom & technologie
9,4 %
Banken
8,7 %
Basismaterialen
6,6 %
Overig
6,1 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,5 %
Nutsbedrijven
4,3 %
Verzekeringen
1,5 %
Energie
1,1 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-03-2019)

2,5 %
A
22,3 %
BBB
67,2 %
BB
1,6 %
B
1,2 %
Not Rated
5,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-03-2019)

2,5 %
1.500% Leonardo 2017-24
2,4 %
4.000% TIM 2019-24
2,0 %
4.750% Fiat Chrysler Finance 2014-22
2,0 %
2.875% Smurfit Kappa 2018-26
1,8 %
2.625% Crown Euro 2016-24
1,8 %
1.750% Thyssenkrupp 2015-20
1,7 %
3.375% Volkswagen PERP 2018-24
1,6 %
4.250% Huntsman 2016-25
1,5 %
4.000% Unitymedia Hessen 2014-25
1,5 %
3.500% Titan Global 2016-21
Totaal
18,8 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1626446964
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.