Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -0,8 %
3 maanden 4,7 % 4,8 %
Dit jaar -10,1 % -10,4 %
2019 10,8 % 10,1 %
2020 3,9 % 1,9 %
2021 1,4 % 2,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,1 % -10,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,8 % -2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,5 % -0,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,9 % 0,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 191,25 M 31-12-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 121,55 M 31-12-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
116.568 31-12-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.080,19 02-02-2023
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 180 733
Duration i 3,7 3,4
Effectief rendement 5,7 % 6,0 %
Gewogen rating BBB- BB+
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-12-2022

In december liet de ICE BofA High Yield Composite Index (Q964) een spreadkrapping van 18 basispunten zien tot 280 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met ongeveer 340 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van -0,81%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot december af op +2,56%, een daling van 64 basispunten ten opzichte van eind november 2022.

December was vanuit beleggersperspectief opnieuw een interessante maand en bracht een einde aan een jaar dat voor de meeste beleggingscategorieën heel lastig was. De inflatiecijfers verbeterden, de macro-economisch cijfers waren opnieuw beter dan verwacht en centrale banken scherpten hun restrictief getinte commentaar verder aan. De beleidsmakers in China en Japan verrasten bovendien de markten opnieuw met hun besluiten. In de aard van de berichtgeving trad dus een verschuiving op maar het eindresultaat was dat de obligatierentes verder stegen. Hoe moeilijk 2022 voor de meeste beleggers was, bleek uit een studie van Deutsche Bank Research: slechts 9 van de 38 beleggingen (niet zijnde valuta’s) die bij wijze van steekproef werden geanalyseerd, eindigden heel 2022 in de plus; in USD was dit in slechts 6 van de 38 gevallen. De index voor investment grade-bedrijfsobligaties (iBoxx Euro Corporates Index) verloor 14,2% over heel 2022, het slechtste resultaat ooit. Omdat de verliezen grotendeels aan het renteklimaat te wijten waren, deed de ICE BofA High Yield Composite Index het met een daling van 10,4% duidelijk beter.

De inflatiecijfers verbeterden, afhankelijk van het land, voor de tweede of derde maand op rij. De daling wordt inmiddels grotendeels bepaald door de jaar-op-jaar-verschillen in de energieprijzen. Deze lagen al in het vierde kwartaal van 2021 op een ongekend hoog niveau. Dit betekent dat de energieprijzen ten opzichte van die vergelijkingsbasis niet langer een stijging laten zien. Ze dalen zelfs vrij scherp, gesteund door de zachte winter in met name Europa. Dit vormt ‘positieve deflatie’ en biedt steun aan de economische bedrijvigheid in de meeste delen van de wereld.

De onderliggende inflatoire krachten blijven echter sterk. In de VS steeg het gemiddelde uurloon in november met 5,1% onder invloed van de nog altijd gezonde arbeidsmarkt. De werkloosheid bleef ongewijzigd op 3,7%. Op het moment van schrijven was het arbeidsmarktrapport van de EU voor november nog niet verschenen, maar verwacht werd dat de werkloosheid gelijk was gebleven op 6,5%, het laagste niveau sinds de invoering van de euro. De bbp-groei in de eurozone in het derde kwartaal was bovendien iets hoger dan aanvankelijk werd verwacht: +0,3% k-o-k en +2,3% j-o-j.

Ondanks de afnemende inflatiedruk hebben centrale banken wereldwijd hun toon ten aanzien van de rente niet versoepeld. Het wordt voor marktpartijen steeds duidelijker dat een monetaire koersomslag (‘pivot’) in 2023 niet waarschijnlijk is omdat centrale banken bang zijn voor tweede-ronde-effecten. Daar komt bij dat de economische bedrijvigheid nog altijd op een redelijk gezond niveau ligt en de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt: dit is niet een combinatie die centrale banken zal aanzetten om terug te keren naar hun onorthodoxe beleid.

De berichtenstroom en de consistente inleg van gelden in de beleggingscategorie steunden ook in de afgelopen maand de spreads op bedrijfsobligaties, terwijl de staatsobligatierentes stegen. De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties nam toe met 64 basispunten, op Franse staatsobligaties met 70 basispunten en op Italiaanse staatsobligaties met 93 basispunten.

In de VS werden op 13 december de inflatiecijfers voor november gepubliceerd. In oktober bedroeg de consumentenprijsinflatie (CPI) nog 7,7% maar in november daalde deze tot 7,1%. Dit was 20 bp lager dan verwacht. Omdat de CPI voor de tweede maand op rij sterker is teruggelopen dan werd voorzien, lijkt de inflatie in de VS mogelijk het hoogtepunt te zijn gepasseerd. In lijn met de CPI daalde de PCE-deflator, die de persoonlijke bestedingen exclusief voedingsmiddelen en energie meet, van 6,1% naar 5,5%. Ondanks de bemoedigende inflatiecijfers handhaafde de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) op de vergadering van 15 december echter haar restrictieve beleidskoers. Van de 19 Fed-leden gaven er 17 aan nu te verwachten dat de rente op een hoger niveau (5,125%) piekt dan ze eerder nog dachten.

In Europa maakte het consumentenvertrouwen in december een sprong van iets meer dan acht punten naar 108,3. Dit is de hoogste stand sinds april. De consument kijkt positiever aan tegen zowel de huidige situatie als de verwachte toekomstige omstandigheden. De arbeidsmarktindex (volop banen, minder moeilijk om werk te vinden) nam toe met iets meer dan vier punten tot 35,8. Dit komt overeen met een nog altijd krappe arbeidsmarkt.

In China schrapten de beleidsmakers in essentie alle pandemiemaatregelen en maakten zij een einde aan het zero-covidbeleid. De autoriteiten lijken te hebben kozen voor een forse toename van de besmettingen om de resterende economische pijn van covid in één klap weg te nemen, zodat de economie vanaf het tweede kwartaal aan een krachtig herstel kan beginnen.

De grootste verrassing kwam tot slot uit Japan. Op 20 december besloot het monetair beleidscomité van de Japanse centrale bank (Bank of Japan – BoJ) onverwacht om de bandbreedte voor yieldcurvecontrole (YCC) op te rekken. Dit kwam voor de markten als een schok. De BoJ maakte namelijk bekend dat de tienjaarsrente op Japanse staatsobligaties nu mag schommelen binnen een bandbreedte van +/- 50 bp in plaats van +/- 25 bp. Door dit nieuws steeg de Japanse yen dezelfde dag 5% in waarde en daalde de Nikkei met 2,5%. Na de aankondiging werd er volop gespeculeerd over de redenen die aan de beleidswijziging ten grondslag lagen. De huidige BoJ-gouverneur Kuroda, die de architect van de YCC-strategie is, treedt in april terug.

We houden nog steeds een onderwogen risicopositie vanuit bètaperspectief aan. Gedurende de afgelopen maand hebben we de bètapositionering grotendeels ongewijzigd gelaten. Het grote verschil in spreads biedt nog steeds interessante mogelijkheden vanuit het perspectief van relatieve waarde.

De high-yield markt weerspiegelde de kracht van bedrijfsobligaties met een investment grade (IG) rating. De kapitaalinstroom steeg van EUR 120 miljoen in november tot EUR 250 miljoen in december (circa 0,4% van het beheerd vermogen volgens gegevens van JP Morgan). Zelfs een nieuwe obligatielening van EUR 750 miljoen van Illiad was in trek. Dit leidde, in combinatie met de positieve technische factoren, tot inlopende spreads. De segmenten BB (-0,7%) en B (-0,6%) hielden ongeveer gelijke tred, maar het segment CCC (-1,8%) bleef achter. Over heel 2022 presteerde BB (-9,1%) beter dan B (-9,8%) en CCC (-14,7%). Het zou ons niet verbazen als het rendementsverschil tussen BB en B in 2023 groter wordt.

De portefeuille behaalde een rendement van -0,90% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 9 bp beter dan het benchmarkrendement van -0,81%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 93% en 97%, gemeten naar bèta. De behoudende positionering van de portefeuille in kasgelden en staatsobligaties drukte het relatief rendement als gevolg van de spreadverkrapping. De obligatieselectie compenseerde dit niet volledig.

Onze positionering in kapitaalgoederen, telecommunictaie en persoonlijke & huishoudelijke producten voegde waarde toe, terwijl de allocatie naar verzekeraars en nutsvoorzieningen het rendement drukte. Op ondernemingsniveau pakten onze overwogen posities in Crown Holdings en Ihover en onze onderwogen posities in Faurecia en Vivion gunstig uit . Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze onderwogen posities in Medical Properties Trust en Warner Music Group en onze positie in Ceconomy.

Het Fonds nam in december geen deel aan obligatie-uitgiftes.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties verder zijn ingelopen, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie en een hardnekkig hoge inflatie. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de verwachte verdere renteverhogingen door centrale banken en het effect van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd op langere termijn. De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal van 2022 waren tot dusverre robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. De spreads zijn te laag om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden geen steun: om obligaties te kunnen plaatsen moeten forse uitgiftepremies worden betaald. Voor 2022 verwachten we dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden; daarom zijn we onderwogen in het segment BB-. Om dit deels te compenseren zijn we overwogen in achtergestelde leningen van investment grade-kwaliteit. Tot slot zijn we onderwogen in het langere segment van de bedrijfsobligatiecurve. Dit houdt verband met het verwachte effect van de stijgende rentes op obligaties met langere looptijden.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -0,8 %
3 maanden 4,7 % 4,8 %
Dit jaar -10,1 % -10,4 %
2019 10,8 % 10,1 %
2020 3,9 % 1,9 %
2021 1,4 % 2,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,1 % -10,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,8 % -2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,5 % -0,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,9 % 0,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-12-2022)

Fonds
Benchmark
28,7 %
3-5 jaar
34,7 %
26,8 %
5-7 jaar
19,5 %
22,2 %
0-3 jaar
36,4 %
8,6 %
> 10 jaar
4,2 %
8,4 %
7-10 jaar
5,4 %
5,3 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-12-2022)

30,6 %
Consumentengoederen & diensten
15,1 %
Industrie
10,8 %
Telecom & technologie
9,9 %
Banken
7,3 %
Verzekeringen
6,0 %
Overig
4,8 %
Basismaterialen
4,2 %
Nutsbedrijven
3,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
3,1 %
Gezondheidszorg
2,6 %
Energie
1,8 %
Staatsleningen
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-12-2022)

4,8 %
A
22,3 %
BBB
61,0 %
BB
3,0 %
B
3,6 %
Not Rated
5,3 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2022)

2,6 %
5.375% Valeo 2022-27
2,1 %
1.250% Cellnex Finance 2021-29
1,6 %
4.875% RCI Banque 2022-28
1,5 %
0.000% Duitsland 2022-23
1,5 %
3.250% Ford Motor Credit Co LLC 2020-25
1,5 %
7.250% Faurecia 2022-26
1,4 %
2.330% Ford Motor 2019-25
1,4 %
1.000% Cellnex Finance 2021-27
1,3 %
2.875% Thyssenkrupp 2019-24
1,2 %
3.375% Schaeffler 2020-28
Totaal
16,2 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,520 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,63 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 50.000; vervolginschrijvingen: € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1624254121
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Fonds valt onder de reikwijdte van artikel 6 SFDR, hetgeen inhoudt dat het Fonds geen ecologische of sociale kenmerkten promoot noch duurzame belegging als doelstelling heeft. De informatieverschaffing over duurzaamheid voor het Fonds is opgenomen in het prospectus van het Fonds en onder https://www.kempen.com/en/asset-management/esg , in overeenstemming met artikel 6 en 7 SFDR.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.