Kempen (Lux) Euro High Yield Fund Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 288,71 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M
Omloopsnelheid
448,28 %
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 165 687
Gewogen rating BB+ BB+

Ontwikkelingen per 31-03-2021

In maart liet de ICE BofA High Yield Composite index (Q964) een spreadverkrapping zien van 5 basispunten tot 188 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,50%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind januari op -0,29% en was daarmee 3 basispunten negatiever dan eind februari.

Maart was een niet al te volatiele maand voor bedrijfsobligaties. Alleen in de laatste week van de maand was er wat beweeglijkheid. De ECB blijft de obligatiemarkt met ferme uitspraken en een lagerentestrategie ondersteunen. Dat was ook te verwachten na de relatief sterke opmars van het effectief rendement op 10-jaars Duitse staatsobligaties in februari (+26 basispunten). ECB-president Christine Lagarde bevestigde dat de Raad van Bestuur van de ECB ‘momenteel over een hele batterij uitzonderlijke instrumenten beschikt die – indien nodig – ook ingezet zullen worden.’

Aan het einde van de maand liep de volatiliteit iets op, in reactie op een combinatie van economische cijfers, covid-19-nieuws en berichten over het plotselinge omvallen van family office Archegos. Dat laatste leidde tot miljardenverliezen bij diverse banken, wat zich bijvoorbeeld vertaalde in een 15 basispunten hogere spread voor de obligaties van de houdstermaatschappij van Credit Suisse. Ondanks dit alles was het eerste kwartaal van 2021 wat de bankspreads betreft een onvoorstelbaar stabiel kwartaal. Volgens ABN AMRO namen de spreads op EUR-bankleningen in het eerste kwartaal met slechts 0,2 basispunten toe. De index voor EUR-bankleningen staat momenteel op 56 basispunten boven de swapcurve. Het eerste kwartaal van 2021 was daarmee (wederom volgens ABN AMRO) het meest stabiele kwartaal voor spreads op EUR-bankleningen sinds de start van deze datareeks in 1999!

Op het economische front trokken de sentimentscijfers in Europa en Frankrijk aan. De Europese inkoopmanagersindex (PMI) kwam in maart uit op 62,5, bijna vijf punten hoger dan in februari. Daarnaast bleek de vrees voor zwakke Duitse werkgelegenheidscijfers ongegrond. Aan de industriekant blijft de economie goed presteren. De dienstenkant gaat echter nog steeds gebukt onder diverse vormen van covid-gerelateerde lockdowns. Toch staan de inkoopmanagersindices voor de dienstensector niet op desastreuze niveaus, waaruit blijkt dat de economie zich aanpast aan een nieuwe omgeving. Dat biedt perspectief voor het moment dat de vaccinatiegraad oploopt en diverse restricties kunnen worden verruimd. Ook in de VS laten de economische cijfers een aanhoudende verbetering zien.

Na een sterke opmars van de Duitse kapitaalmarktrente in februari, viel het effectief rendement op Duitse staatsobligaties in maart weer iets terug. In de VS blijft de rente echter stijgen: het effectief rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties liep 34 basispunten op naar 1,74%. Daarmee is de rente weer terug op het niveau van februari 2020, maar nog ver verwijderd van het 3%+-niveau van eind 2018. Voorts is de spread tussen de 2- en 10-jaars rente vanaf 1 januari 2021 aanzienlijk toegenomen, van 80 basispunten aan het begin van 2021 tot rond de 150 basispunten eind maart. Dit is een positieve ontwikkeling voor de winstgevendheid van Amerikaanse banken. Anders dan de ECB reageert de Fed relatief relaxed op de stijging van de rente. Openlijk wordt de hoop geuit dat de inflatie een tijdje boven de doelstelling komt te liggen. De Fed heeft geen haast om de korte rente te verhogen in een poging om het drukkende effect van een hogere inflatie te beperken. De Amerikaanse obligatiemarkt prijst dit actief in.

De pandemie blijft onverminderd van invloed op de markten. Aan het einde van de maand meldde John Hopkins University dat wereldwijd inmiddels meer dan 2,75 miljoen mensen aan covid-19 zijn overleden. In de maand maart trok het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen weer aan, na een afzwakking in februari. Deze versnelling was hoofdzakelijk afkomstig uit opkomende markten zoals Brazilië, Mexico en India. In mindere mate trok het aantal besmettingen aan in continentaal Europa. Desalniettemin leidde deze ontwikkeling tot striktere lockdowns in diverse Europese landen (Frankrijk, België, Italië). Op het vaccinfront was het nieuws overwegend positief. Diverse studies bevestigden dat inenting zeer effectief is. Het is echter duidelijk dat voortijdige versoepeling van covid-gerelateerde maatregelen ook leidt tot een opleving van het virus in het jongere deel van de bevolking dat nog niet gevaccineerd is. Verder neemt de druk op de ziekenhuiszorg maar langzaam af. Een volledige heropening van de economieën valt daarom waarschijnlijk niet voor de zomer of zelfs het najaar te verwachten.

Begrotingsmaatregelen blijven krachtig steun bieden. Groeiprognoses worden opwaarts bijgesteld, vooral voor de VS. Een van de voornaamste redenen voor een hogere groeiprognose in de VS is het stimuleringspakket van Biden. Dit pakket van USD 1,9 biljoen (9% van het bbp) werd direct gevolgd door een voorstel om bijna USD 2,3 biljoen te investeren in met name de infrastructuur. Dit pakket zou gefinancierd moeten worden uit verhoging van de vennootschapsbelasting van 21% naar 28%. Het voorstel moet echter nog door het Congres goedgekeurd worden en het valt nog te bezien of president Biden hiervoor alle Democratische afgevaardigden aan boord kan houden.

In de VS lieten de economische cijfers onverminderd een krachtige ontwikkeling zien. De werkloosheid bleef dalen, de loongroei bleef gezond en de vertrouwenscijfers bleven stijgen. De enige negatieve ontwikkeling was de daling van de detailhandelsverkopen maand-op-maand. Dit cijfer werd door de markt echter grotendeels genegeerd, aangezien het februaricijfer tegelijkertijd opwaarts was herzien naar +7,6%. Verder wist de VS het vaccinatietempo op te voeren. Het percentage Amerikanen dat al minstens één inenting heeft ontvangen, liep in maart op van iets meer dan 15% naar iets minder dan 30% van de bevolking. Aan het einde van de maand lag het vaccinatietempo op zo’n 3 miljoen inentingen per dag. Dat is bijna 1% van de bevolking. In Europa liet het vaccinatietempo ook een versnelling zien, maar de opmars werd wel gehinderd door aanhoudende onzekerheid rond de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin.

De vraag naar bedrijfsobligaties bleef groot. De ECB voerde bovendien het aankooptempo op na relatief lage opkoopvolumes in februari (circa EUR 4 miljard). In maart lagen de bedrijfsobligatie-aankopen van de ECB in het kader van het CSPP-programma op EUR 6,9 miljard. Dat is aanzienlijk meer dan de EUR 4,9 miljard van januari. Het is duidelijk dat de ECB de opmars van de rente op staatsobligaties wil tegengaan. Het aanbod van nieuwe bedrijfsobligaties bedroeg in maart EUR 45 miljard en het netto aanbod kwam uit op EUR 14 miljard. Op sectorniveau komt een groot deel van de uitgiftes tot dusverre dit jaar op het conto van TMT (EUR 18 miljard), vastgoed (EUR 19 miljard) en nutsvoorzieningen (EUR 24 miljard). Als gevolg van de aanhoudend sterke vraag naar bedrijfsobligaties is er dit jaar een kleine of helemaal geen uitgiftepremie. Vorig jaar om deze tijd (voor de covid-19-crisis) was die er nog wel. Bij veel uitgiftes is er dit jaar sprake van geen opslag of zelfs een afslag ten opzichte van de bestaande issuercurve. In de laatste twee weken van maart veranderde deze situatie gelukkig tijdelijk. Het Fonds kon inschrijven op diverse nieuwe obligatie-uitgiftes tegen aantrekkelijke premies. Het netto aanbod van bedrijfsleningen vanaf 1 januari ligt in 2021 (EUR 15 miljard) aanzienlijk hoger dan in 2020 (EUR 6 miljard) en in 2019 (EUR 3 miljard). Veel ondernemingen blijven bedrijfsleningen uitgeven om hun credit rating te ondersteunen en aflopende bedrijfsleningen te herfinancieren. Het aanbod uit de financiële sector kwam in maart uit op EUR 29 miljard, tegen EUR 30 miljard in februari 2021 en EUR 14 miljard in maart 2020. Per saldo beliep het totale aanbod sinds 1 januari 2021 EUR 84 miljard tegen EUR 79 miljard in 2020.

Achtergestelde obligaties van verzekeraars en hybride bedrijfsleningen scoorden in maart bovengemiddeld. Hier was de spreadverkrapping groter dan voor de index als geheel en voor bedrijfsobligaties met een BB-rating. Obligaties met een B-rating presteerden ook duidelijk beter dan BB-obligaties. Hieruit bleek een grotere risicobereidheid van marktpartijen. De best presterende sectoren van maart waren verzekeraars, infrastructuur en reizen & recreatie. In laatstgenoemde sector verbeterde het sentiment in februari dankzij gunstigere reisvooruitzichten voor de middellange termijn. Dit bleef ook in maart positief doorwerken op de spreads, ook al lieten politici zich juist negatiever uit over de zomervakantie. De enige twee sectoren met een negatief rendement in maart waren voeding & drank en technologie. Die zijn echter relatief klein in de index met een gecombineerde weging van minder dan 4%. Per saldo was hun impact op de high yield index dan ook beperkt.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 102% en 110%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren auto’s & onderdelen, telecommunicatie en nutsvoorzieningen was relatief succesvol in maart. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren reizen & recreatie en bouw & bouwmaterialen nadelig uit.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Volkswagen (perpetuele obligaties), General Electric en International Consolidated Airlines Group positief bij aan de performance. De onderwogen positie in Kraft Heinz voegde eveneens waarde toe. Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de onderwogen positie in Deutsche Lufthansa, dat een bovengemiddelde spreadverkrapping liet zien. De overwogen positie in Valeo drukte de performance eveneens: deze obligaties boekten een benedengemiddelde spreadverkrapping.

Het Fonds nam in maart deel aan de obligatie-uitgiftes van onder meer Faurecia, Vilmorin, International Consolidated Airlines Group en Saipem. Zoals gezegd was er een korte periode waarin nieuwe uitgiftes weer een relatief aantrekkelijke uitgiftepremie boden, met name aan de bankenkant. Daarom schreven we tevens in op Tier 2-obligaties uitgegeven door Société Générale, Barclays en Standard Chartered. De periode was echter kort, dus we zijn op onze schreden teruggekeerd. Dit betekent dat wij ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes terughoudend opstellen aangezien de uitgiftepremies zeer beperkt zijn en de waarderingen steeds hoger raken, vooral aan de lange kant van de curve.

Vooruitzichten
We blijven gematigd positief voor de markt. Alhoewel een werkend vaccin op de lange termijn aanzienlijk positief kan uitwerken voor de economie, blijven we bezorgd over de verwachtingen voor de economische groei op de korte termijn. We verwachten dat het economisch groeimomentum voorlopig zwak blijft. Uitgaande van een 3-6 maands horizon is onze visie echter wel positief. We verwachten een herstel aan het einde van het tweede kwartaal. Vooral in de VS voorzien we een sterke groei. Hierdoor neemt echter wel de kans toe op een restrictiever monetair beleid. Ondernemingen blijven ondertussen erg gefocust op de obligatiehouder, wat steun biedt aan de fundamentele kwaliteit van obligaties. Na de rally in 2020 beginnen de waarderingen echter wel aan de hoge kant te raken. Tot slot blijft het technische plaatje zeer robuust zolang het netto-aanbod beperkt blijft en zolang de ECB bereid en in staat is om liquiditeit in de staats- en bedrijfsobligatiemarkten te pompen.

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more

Looptijdverdeling (31-03-2021)

Fonds
Benchmark
35,5 %
3-5 jaar
36,7 %
19,4 %
0-3 jaar
21,1 %
16,3 %
5-7 jaar
23,6 %
12,7 %
7-10 jaar
13,9 %
12,0 %
> 10 jaar
4,8 %
4,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-03-2021)

32,0 %
Consumentengoederen & diensten
22,6 %
Industrie
9,7 %
Telecom & technologie
6,5 %
Basismaterialen
6,5 %
Banken
5,6 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
4,3 %
Verzekeringen
3,6 %
Nutsbedrijven
3,4 %
Gezondheidszorg
3,2 %
Energie
2,7 %
Overig
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-03-2021)

1,1 %
A
17,8 %
BBB
73,8 %
BB
2,4 %
B
0,7 %
Not Rated
4,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-03-2021)

4,0 %
3.021% Ford Motor 2019-24
2,0 %
0.750% Crown Euro 2019-23
1,9 %
1.000% Arcelormittal 2019-23
1,8 %
3.000% Netflix 2020-25
1,8 %
2.000% Kraft Heinz Foods 2015-23
1,7 %
2.125% Volvo 2019-24
1,6 %
3.625% Netflix 2019-30
1,6 %
1.250% Renault 2019-25
1,5 %
1.500% Valeo 2018-25
1,5 %
4.000% Telecom Italia 2019-24
Totaal
19,5 %

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,520 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0.67%

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Vestigingsland
Luxemburg
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1624254048

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief ooog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

Hoe ons fonds verantwoord belegt

Het ESG-beleid van Kempen is voor de vier relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[2] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt. Tevens uitgesloten zijn bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op de winning van steenkool of de ontginning van teerzanden omdat aan deze activiteiten nadelige gevolgen voor klimaatverandering verbonden zijn.

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.Â

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht. Op het gebied van klimaatverandering geven we de voorkeur aan beleggingen in ondernemingen die risico’s en kansen van klimaatverandering in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot.Â

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.Â

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:Â

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.Â

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen. Op het gebied van klimaatverandering volgen we niet alleen een generieke benadering, maar ook een sectorspecifieke aanpak die gericht is op de sectoren met de grootste CO2e-uitstoot (olie en gas, nutsvoorzieningen). Daarbinnen richten wij ons op de bedrijven en sub-sectoren met de hoogste CO2e-intensiteit. Zij nemen het grootste deel van de wereldwijde CO2e-uitstoot voor hun rekening.

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.Â

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

4. Impact

Ten aanzien van klimaatverandering heeft het fonds de volgende voorkeuren:

  • we prefereren groene obligaties boven niet-groene obligaties als het risico/rendementsprofiel identiek is. Voor 2025 luidt onze doelstelling om op ‘comply or explain’-basis in groene obligaties te beleggen (op voorwaarde dat deze obligaties in de beleggingsstrategie passen). De duurzaamheidsdoelstellingen dienen relevant te zijn, terwijl ook rekening dient te worden gehouden met de karakteristieken van de beleggingsstrategie.
  • we prefereren ‘Sustainable(-Linked) / SDG-Linked’ obligaties boven conventionele obligaties als het risico/rendementsprofiel identiek is. We merken ook hierbij op dat de specifieke criteria bij iedere obligatie afzonderlijk beoordeeld dienen te worden.

Â

[2]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield FundÂ

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer