Kempen Lux Euro Credit Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,4 % 0,4 %
3 maanden 0,2 % 0,3 %
Dit jaar -0,5 % -0,5 %
2018 -0,8 % -1,3 %
2019 6,7 % 6,3 %
2020 3,9 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 % 3,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,2 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,5 % 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,1 % 4,1 %
Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds). De performancegrafiek en performancetabel laten tot juli 2011 (start van klasse I van het Fonds) de performance zien van KECF. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,92%. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.033,23 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 834,99 M 30-06-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
543.836 30-06-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.555,48 03-08-2021
Omloopsnelheid
253,44 %
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 322 3225
Duration i 5,6 5,3
Effectief rendement 0,5 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

In juni liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverkrapping van 5 basispunten zien tot 63 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met 83 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een totaalrendement van +0,43%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot juni af op -0,21%, een daling van 2 basispunten ten opzichte van eind mei.

Voor de bedrijfsobligatiemarkten verliep juni relatief rustig. Zelfs aan het einde van het kwartaal nam de volatiliteit niet significant toe. Naar het zich laat aanzien, is de zomer vroeg begonnen. Onder dit rustige oppervlakte was er in de afgelopen maand echter volop beweging. Vooral de stijging van het aantal coronabesmettingen als gevolg van de opmars van de deltavariant begon tegen het einde van de maand delen van de markt parten te spelen. Daarnaast nemen de zorgen over het economische herstel in de tweede helft van het jaar toe, al heeft dit anderzijds wel de vrees voor een vroegtijdige beëindiging van de monetaire stimulering getemperd. De discussie over de inflatie sleept zich bovendien nog steeds voort, maar de markt lijkt tot dusverre zich bij het standpunt van de Amerikaanse Federal Reserve aan te sluiten, namelijk dat de huidige hoge inflatie van tijdelijke aard is en later dit jaar weer zal afzwakken.

Door deze soms tegenstrijdige visies op de toekomstige ontwikkelingen bleef de volatiliteit van de spreads op bedrijfsobligaties relatief bescheiden. Het verschil tussen de hoogste en laagste stand bedroeg slechts circa 5 basispunten. De rente op Duitse staatobligaties daalde echter aanvankelijk sterk, met bijna 9 basispunten tot -0,27%, om vervolgens weer op te lopen tot -0,16%, zodat de bandbreedte van de volatiliteit meer dan 10 basispunten bedroeg. De Duitse tienjaarsrente sloot juni per saldo 2 basispunten lager af op -0,21%.

De macrocijfers bleven de hele maand sterk in de Verenigde Staten en Europa, maar verzwakten in de opkomende markten. Aan de vertraging in de opkomende markten liggen verschillende ontwikkelingen ten grondslag. Om te beginnen scherpt China actief de financiële condities aan teneinde de economische stabiliteit te versterken. Daarnaast leiden de versoepelingen van lockdownmaatregelen in Europa en Noord-Amerika tot een verschuiving in de consumptieve bestedingen van producten naar diensten. Dit is niet gunstig voor exportafhankelijke economieën.

Zoals verwacht, liet de Europese Centrale Bank (ECB) haar belangrijkste beleidstarief in juni ongewijzigd op 0% en besloot de ECB om de aankopen onder het PEPP in hetzelfde tempo voort te zetten. Binnen het Bestuur neemt de discussie over het PEPP wel toe. Zo herhaalde de president van De Nederlandsche Bank dat het PEPP in maart 2022 zeker wordt stopgezet. De ECB klinkt inmiddels ook iets optimistischer dat de inflatiedoelen op niet al te lange termijn worden bereikt. Het cijfer voor de kerninflatie in de eurozone in mei werd naar boven bijgesteld van 0,9% naar 1,0%. Dit is nog behoorlijk ver verwijderd van het streefniveau, maar is wel bemoedigend want in mei werden de covid-maatregelen nog slechts in beperkte mate versoepeld.

De inflatiecijfers in de Verenigde Staten waren hoger dan verwacht. De totale inflatie (CPI) bedroeg in mei 5,0% j-o-j. De minder volatiele kerninflatie (CPI exclusief voedingsmiddelen en energie) steeg ook sterker dan verwacht met 3,8%. Dit had echter geen effect op de rente, want de markt lijkt tot dusverre te geloven in het tijdelijke karakter van de inflatiestijging.

Uit andere economische cijfers in de VS kwam het beeld naar voren van een economie die nog een gezonde groei laat zien maar wel de piek is gepasseerd. Hoewel de meeste stemmingsindicatoren nog altijd op een goed niveau liggen, zijn ze wel lager dan in de periode maart – april.

In de VS daalde de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties met bijna 13 basispunten tot 1,47%, tot grote verbazing van veel marktanalisten omdat de hierboven genoemde inflatiecijfers hoger dan verwacht waren. Verschillende verklaringen werden geopperd. Een technische factor op de staatsobligatiemarkt die de renteontwikkeling in ieder geval voor een deel verklaart, lijkt het besluit van het Amerikaanse ministerie van Financiën te zijn om de algemene rekening van het ministerie bij de Fed te verlagen. Daarnaast legt de markt zich neer bij de visie van de Fed dat de versnelling van de inflatie van voorbijgaande aard is en later dit jaar weer zal afnemen. Dit laat naar onze mening relatief beperkte ruimte voor teleurstellingen op dit vlak.

Na de hoopvolle cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot de covid-19-besmettingen in mei hield deze trend in juni aanvankelijk aan. Later in de maand kreeg de deltavariant echter steeds meer greep op de cijfers en daalde het besef in dat het virus nog niet is verslagen, ondanks de nog altijd goede vooruitgang aan het vaccinatiefront.

Eind juni meldde de John Hopkins University dat wereldwijd meer dan 3,9 miljoen mensen aan covid-19 waren overleden. Verder brak tegen het einde van de maand het aantal wereldwijd toegediende vaccinaties door de grens van drie miljard tegen twee miljard eind mei. In de VS is het vaccinatietempo echter vertraagd. In juni steeg het percentage dat minstens één inenting heeft ontvangen, van 50% naar 55% van de bevolking. In zowel april als mei was dit cijfer nog met tien procentpunt toegenomen. Van de Amerikaanse bevolking is nu 47% volledig gevaccineerd. Diverse Europese landen lopen de achterstand in vaccinatiegraad op de VS dan ook in. Volgens gegevens van Deutsche Bank hadden begin juli in België, Nederland, Spanje, Portugal, Duitsland, Italië en Finland meer mensen dan in de Verenigde Staten een eerste prik gehad.

In de laatste week van juni bereikten president Biden en een groep senatoren uit zowel de Democratische als de Republikeinse partij een akkoord over de aanpak van de infrastructuur. Het wetsontwerp voorziet in nieuwe investeringen tot een bedrag van circa USD 579 miljard. Omdat bestaande financiering wordt verlengd, komen de totale uitgaven uit op USD 1,2 biljoen verspreid over de komende acht jaar. Met dit pakket wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke onderdelen van het ‘American Jobs Plan’ van Biden, namelijk de vergroening van het openbaar vervoer, schoon water, algemene beschikbaarheid van breedband, etc. Het huidige wetsvoorstel omvat geen belastingverhogingen; in plaats daarvan moet de financiering komen uit een strikter beleid inzake de inning van belastinggelden en uit andere maatregelen. Dit vergroot de kans dat beide huizen van het Congres het wetsontwerp goedkeuren.

Binnen het universum van bedrijfsobligaties richtten beleggers in juni hun vizier vooral op de primaire markt. De periode van zomerluwte brak dit jaar namelijk vroeg aan. De vraag naar bedrijfsobligaties blijft echter groot. De ECB voert immers het aankooptempo nog steeds op. In juni kocht zij voor EUR 80,2 miljard aan activa onder het PEPP. Dit is in lijn met het gemiddelde van iets meer dan EUR 80 miljard voor april en mei en ligt 30% boven het gemiddelde voor het eerste kwartaal. De aankopen door de ECB onder het CSPP kwamen in juni uit op EUR 5,2 miljard; dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde bedrag dat sinds het begin van het jaar elke maand is ingekocht. De ECB heeft nu meer dan EUR 310 miljard aan bedrijfsobligaties in portefeuille.

Het aanbod van bedrijfsobligaties bedroeg in juni EUR 35,9 miljard en het netto aanbod kwam uit op EUR 17,5 miljard. Op sectorniveau komen de uitgiftes tot dusverre dit jaar vooral van vastgoed (EUR 37 miljard), industrie & chemie (EUR 30 miljard) en nutsvoorzieningen (EUR 43 miljard). Qua netto aanbod is vastgoed de actiefste sector, met bijna EUR 25 miljard tot dusverre dit jaar. Als gevolg van de aanhoudend sterke vraag naar bedrijfsobligaties is er dit jaar een slechts geringe of helemaal geen uitgiftepremie. Vorig jaar rond deze tijd was de uitgiftepremie hoog. Bij veel nieuwe uitgiftes is er dit jaar sprake van geen opslag of zelfs een afslag ten opzichte van de bestaande issuercurve. Het aanbod van hybride bedrijfsobligaties ligt in 2021 (EUR 24 miljard) aanzienlijk hoger dan in 2020 (EUR 17 miljard). Veel ondernemingen blijven hybride obligatieleningen uitgeven om hun credit rating te ondersteunen en aflopende hybride leningen te herfinancieren. Hierbij profiteren ze van de lage rentes en spreads. Het aanbod uit de financiële sector bedroeg in juni EUR 22,5 miljard. Dit is minder dan het aanbod van EUR 27,9 miljard in juni 2020. Het netto aanbod sinds begin dit jaar is met EUR 59,4 miljard hoger dan verwacht en duidt erop dat banken de uitvoering van hun emissieprogramma voor dit jaar duidelijk naar voren hebben gehaald. Door de forse instroom van spaargeld en financiering via het TLTRO-programma is er echter alleen bij achtergestelde obligaties en niet-preferente niet-achtergestelde obligaties duidelijk sprake van een per saldo positief aanbod. Het aanbod van niet-achtergestelde preferente en gedekte obligaties is relatief sterk negatief.

Het totale netto aanbod sinds 1 januari bedraagt EUR 76,1 miljard voor bedrijfsobligaties en EUR 59,4 miljard voor bankobligaties. Van het netto aanbod van bedrijfsobligaties heeft de ECB ongeveer de helft opgenomen.

In juni waren gezondheidszorg en persoonlijke & huishoudelijke producten de best presterende sectoren. Dit zijn verhoudingsgewijs defensieve sectoren waar obligaties gemiddeld een langere looptijd hebben dan op de brede markt.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 102% en 108%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico. De bèta werd aan het einde van de maand teruggebracht naar +3% à +4%.

Onze positionering in de sectoren telecommunicatie, voedingsmiddelen & dranken en nutsvoorzieningen was relatief succesvol in juni. Daarentegen drukte de positionering in banken, technologie en vastgoed het fondsrendement licht.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Verizon Communications, Cellnex Telecom en BP positief bij aan de performance. De onderwogen positie in Vonovia voegde ook waarde toe; vooruitlopend op de uitgifte van nieuwe obligatieleningen om de overname van Deutsche Wohnen te financieren, liepen de spreads uit. We profiteerden ook van de uitgiftepremie die op nieuwe obligaties werd geboden. Negatieve bijdragen waren afkomstig van de overwogen positie in Fraport en de onderwogen positie in Deutsche Bank.

Het Fonds nam in juni deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer Nestlé, Vonovia, Gewobag, Bevlux, JD Peets en Repsol. In de bankensector schreven we in op emissies van De Volksbank, SEB, NatWest en Julius Baer en op een LT2-lening van Bayerische Landesbank. Wij stellen ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes nog altijd terughoudend op aangezien de uitgiftepremies beperkt zijn en de waarderingen aan de hoge kant zijn. Juni is altijd een drukke maand op de emissiekalender; we hebben op een behoorlijk aantal nieuwe leningen ingetekend, maar hebben veel andere emissies aan ons voorbij laten gaan.

Vooruitzichten
Onze visie op de ontwikkeling van de markt blijft vrij positief. De economische ramingen voor de VS en Europa zijn naar boven bijgesteld toen uit recente cijfers bleek dat beide regio’s veerkrachtiger waren dan verwacht. De markt is echter heel gevoelig voor een mogelijke oververhitting van de Amerikaanse economie, die ertoe zou kunnen leiden dat de monetaire autoriteiten de teugels gaan aanhalen. De bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2021 waren heel goed en de verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn tot dusverre hooggespannen. We zien ook de eerste tekenen van aandeelhoudersvriendelijk gedrag; nogal wat ondernemingen verhogen het dividend of starten een omvangrijk aandeleninkoopprogramma. Door de verder inlopende spreads lijken de waarderingen hoog. De technische factoren blijven echter robuust: de ECB voert het tempo van haar obligatieaankopen op en het netto-aanbod is nog steeds gering. Het is echter onwaarschijnlijk dat de technische factoren verder verbeteren; waarschijnlijker is het dat de centrale banken de financiële teugels gaat aanhalen. Al met al hebben we, gezien deze omstandigheden, besloten om onze overwogen positie in bèta iets te verminderen.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,4 % 0,4 %
3 maanden 0,2 % 0,3 %
Dit jaar -0,5 % -0,5 %
2018 -0,8 % -1,3 %
2019 6,7 % 6,3 %
2020 3,9 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 % 3,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,2 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,5 % 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,1 % 4,1 %
Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds). De performancegrafiek en performancetabel laten tot juli 2011 (start van klasse I van het Fonds) de performance zien van KECF. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,92%. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (30-06-2021)

Fonds
Benchmark
29,9 %
5-7 jaar
21,2 %
25,7 %
3-5 jaar
26,6 %
16,9 %
7-10 jaar
16,5 %
15,9 %
0-3 jaar
25,3 %
10,0 %
> 10 jaar
10,4 %
1,5 %
Cash
0,0 %
0,1 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-06-2021)

29,7 %
Banken
13,7 %
Consumentengoederen & diensten
10,5 %
Telecom & technologie
8,9 %
Gezondheidszorg
8,7 %
Nutsbedrijven
8,6 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,0 %
Industrie
4,1 %
Energie
4,0 %
Verzekeringen
2,5 %
Overig
1,6 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-06-2021)

Fonds
Benchmark
0,0 %
AAA
0,3 %
5,8 %
AA
8,6 %
41,0 %
A
38,0 %
46,1 %
BBB
53,1 %
4,0 %
BB
0,0 %
1,6 %
Not Rated
0,0 %
1,5 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-06-2021)

1,3 %
2.125% BNP Paribas 2019-27
1,0 %
0.583% Bank of America 2021-28
0,9 %
0.250% Daimler 2019-23
0,9 %
0.500% Thermo Fisher Scientific 2019-28
0,9 %
3.000% Volkswagen Fin Serv 2020-25
0,8 %
1.125% Orange 2019-24
0,8 %
0.010% UBS 2021-26
0,8 %
2.500% Danaher 2020-30
0,7 %
0.375% Medtronic Global 2019-23
0,7 %
1.000% Cheung Kong Infra 2017-24
Totaal
9,0 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,43 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
01-07-2011
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0630255346
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder de klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

Hoe ons fonds verantwoord belegt

Het ESG-beleid van Kempen is voor de vier relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[2] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt. Tevens uitgesloten zijn bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op de winning van steenkool of de ontginning van teerzanden omdat aan deze activiteiten nadelige gevolgen voor klimaatverandering verbonden zijn.

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.Â

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht. Op het gebied van klimaatverandering geven we de voorkeur aan beleggingen in ondernemingen die risico’s en kansen van klimaatverandering in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot.Â

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.Â

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:Â

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.Â

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen. Op het gebied van klimaatverandering volgen we niet alleen een generieke benadering, maar ook een sectorspecifieke aanpak die gericht is op de sectoren met de grootste CO2e-uitstoot (olie en gas, nutsvoorzieningen). Daarbinnen richten wij ons op de bedrijven en sub-sectoren met de hoogste CO2e-intensiteit. Zij nemen het grootste deel van de wereldwijde CO2e-uitstoot voor hun rekening.

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.Â

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

4. Impact

Ten aanzien van klimaatverandering heeft het fonds de volgende voorkeuren:

  • we prefereren groene obligaties boven niet-groene obligaties als het risico/rendementsprofiel identiek is. Voor 2025 luidt onze doelstelling om op ‘comply or explain’-basis in groene obligaties te beleggen (op voorwaarde dat deze obligaties in de beleggingsstrategie passen). De duurzaamheidsdoelstellingen dienen relevant te zijn, terwijl ook rekening dient te worden gehouden met de karakteristieken van de beleggingsstrategie.
  • we prefereren ‘Sustainable(-Linked) / SDG-Linked’ obligaties boven conventionele obligaties als het risico/rendementsprofiel identiek is. We merken ook hierbij op dat de specifieke criteria bij iedere obligatie afzonderlijk beoordeeld dienen te worden.

Â

[2]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron nl
disclaimer nl
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.