Global Impact Pool FA

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

Profiel

De Global Impact Pool (het Fonds) is bedoeld om de uitdagingen waarvoor onze planeet staat aan te gaan en tegelijkertijd te voldoen aan de risico-rendementseisen van klanten. Het Fonds is een beleggingsvehikel in meerdere beleggingscategorieën dat zich richt op kapitaalgroei en positieve effecten op maatschappij en milieu gerelateerd aan geselecteerde thema’s en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het doel van het Fonds is om beleggingen te doen die een positieve bijdrage leveren aan geselecteerde SDG’s, voornamelijk (maar niet uitsluitend) via de goederen en diensten die de onderliggende ondernemingen leveren.

IMPACT GENEREREN WAAR DAT HET BELANGRIJKST IS
Het Fonds richt zich in eerste instantie richten op beleggingen in fondsen die naar verwachting een positieve bijdrage zullen leveren aan ten minste een van de geselecteerde SDG’s, via hun portfoliobedrijven, in landen die laag scoren op de desbetreffende SDG’s. In opkomende markten wil het Fonds bijdragen aan de voorziening van basisgoederen en -diensten, waaronder voedsel, water, sanitaire voorzieningen en zorg (SDG’s 3 en 6). In ontwikkelde markten wil het Fonds een bijdrage leveren aan investeringen die gericht zijn op meer welzijn, ondersteuning van duurzame productie en consumptie en hernieuwbare energie (SDG’s 7 en 12). Over het algemeen streeft het Fonds ernaar (indirect) te investeren in bedrijven die op een verantwoorde manier worden geleid en die inclusieve banen en arbeidsomstandigheden voor iedereen weten te creëren (SDG 8).

Het Fonds belegt in niet-beursgenoteerde beleggingsstrategieën zoals private equity, infrastructuur en private debt. Het Fonds kan ook beleggen in een select aantal openbare beleggingsstrategieën, zoals groene obligaties, als er een duidelijk verband is met SDG’s.

Verwacht wordt dat de meeste beleggingen in private en illiquide beleggingscategorieën zullen zijn. Van alle investeringen wordt verwacht dat ze marktconforme rendementen zullen opleveren én bijdragen aan de impactdoelstellingen van de Global Impact Pool.

Het beleggingsteam evalueert het financiële rendement en het impactpotentieel van de onderliggende beleggingsfondsen en bedrijven zorgvuldig, voordat het gaat beleggen. Het Fonds meet en rapporteert de financiële resultaten en de impact op kwartaal- en jaarbasis. Klasse FA wordt beschouwd als een 'founder' aandelenklasse en kon worden aangekocht door Eligible Investors in het jaar volgend op de introductie van de aandelenklasse tot 2 januari 2019.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Theo Nijssen, Ralph Engelchor, Narina Mnatsakanian, Simon Oosterhof, Frans Evers, Hugo Joosten

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 5,3 %
2019 1,6 %
2020 -0,3 %
2021 18,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 16,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,7 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 157,33 M 30-09-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 80,05 M 30-09-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
64.419 30-09-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.187,97 31-12-2022
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

Niet-beursgenoteerde beleggingsstrategieën zoals private equity, infrastructuur en private debt, zijn illiquide langetermijnbeleggingen. Gewoonlijk duurt het jaren voordat het gecommitteerde kapitaal ook daadwerkelijk wordt afgeroepen, productief wordt ingezet in gespreide onderliggende portefeuilles en ook echt rendement in de praktijk gaat opleveren. Doorgaans worden investeringen de eerste 12 maanden op kostprijs gewaardeerd, waardoor er nog geen rendementsontwikkeling te rapporteren is.

Aangezien Global Impact Pool onderliggend in een mix van closed-end en open-end fondsen belegt, konden we al een substantieel deel van het kapitaal meteen aan het werk zetten, zodat dit in de komende kwartalen rendement kan gaan opleveren. Zodra we wat verder onderweg zijn en de portefeuille volledig up en running is, zullen we performancecijfers gaan rapporteren.

Ontwikkelingen per 31-03-2022

FINANCIEEL RENDEMENT
De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde in het eerste kwartaal van 2022 een rendement van -0,8% (FA-shareclass), resulterend in een rendement van 18,6% over de afgelopen 12 maanden en een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,4% over de afgelopen 3 jaar. Sinds de oprichting van het fonds (begin 2018) heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,8% weten te realiseren voor haar participanten.
Na de uitmuntende prestaties van GIP gedurende het laatste kwartaal van 2021, heeft het fonds een licht negatief rendement behaald gedurende het eerste kwartaal van 2022. De core-impact portefeuille van GIP, die grotendeels bestaat uit private marktinvesteringen zoals Private Equity & Infrastructuur, behaalde een licht positief rendement. Het negatieve rendement van GIP kan grotendeels worden toegeschreven aan de Green Bonds portefeuille, waar de fors stijgende rente op de kapitaalmarkten een negatief effect had op de portefeuille. Door de beperkte allocatie van GIP naar Green Bonds, die voornamelijk vanuit het oogpunt van liquiditeitsbeheer worden aangehouden, was het negatieve effect op portefeuilleniveau beperkt. Gedurende het kwartaal heeft GIP de rentegevoeligheid van de Green Bonds portefeuille verlaagd door over te stappen naar een bedrijfsobligatieportefeuille van Green Bonds, hiermee zal een stijgende rente minder negatieve gevolgen hebben voor de waardering van de portefeuille.
Hieronder zijn de rendementsgegevens weergeven. Het GIP-beleggingsteam is ervan overtuigd dat de huidige portefeuille goed is gepositioneerd om impactvolle investeringen te combineren met solide financiële rendementen.

Introductie nieuwe fondsklassen per 1 maart
Op 1 maart zijn de E- en F-fondsklassen geïntroduceerd, waarmee de aandelenklassen B en D in feite zijn vervangen. De wijzigingen hebben geen invloed op (de voorwaarden van) de huidige posities in bestaande aandelenklassen.
Terwijl de F-fondsklasse een replica zal zijn van de D-aandelenklasse (kapitaal dat onmiddellijk wordt 'opgeroepen' van beleggers met een maximale investering van € 1 miljoen), kent de E-fondsklasse (toegankelijk met investeringen groter dan € 1 miljoen) een commitmentstructuur. Deze commitmentstructuur stelt het beleggingsteam in staat om efficiënt kapitaal van klanten op te roepen op basis van de kapitaalbehoeften van de portefeuille. Hierdoor is het beleggingsteam in staat om de liquiditeit in de portefeuille efficiënter te beheren, wat gunstig is voor de financiële en impactrendementen en dus in het belang van bestaande en nieuwe participanten.
Een antiverwateringsheffing (ADL) van 1,5% zal in rekening worden gebracht wanneer beleggers nieuw kapitaal aan GIP toewijzen. Deze eenmalige kostenpost is bedoeld om bestaande deelnemers te compenseren voor de verwatering van hun participatie, veroorzaakt door nieuwe kapitaalinstroom en daaropvolgende toezeggingen aan onderliggende fondsen met bijbehorende kosten.
U kunt contact opnemen met uw aanspreekpunt binnen Van Lanschot Kempen voor meer informatie over deze wijziging.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN DIT KWARTAAL
GIP heeft zijn missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens zijn deelnemers gedurende het eerste kwartaal van 2022 Het beheerd vermogen daalde licht tot € 146 miljoen eind maart 2022. Deze daling kan volledig worden toegeschreven aan een waardedaling van de beleggingsportefeuille. Per saldo heeft er gedurende het eerste kwartaal een instroom aan kapitaal plaatsgevonden voor GIP-portefeuille. Met trots vermelden wij daarnaast dat er in maart 2022 een additioneel bedrag van € 74 miljoen aan GIP is toegezegd, waarvan circa 10% kort na kwartaaleinde is afgeroepen door GIP.
Het portefeuille-beheer team van GIP heeft haar veelbelovende pijplijn verder voorzien van nieuwe investeringsmogelijkheden. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 heeft GIP daardoor opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal aan het werk kunnen zetten gezet. De meest opmerkelijke toevoeging aan de portefeuille is een belegging middels een Indiase vermogensbeheerder. Deze partij is gespecialiseerd in het verkleinen van de financiële inclusiekloof in India door het verstrekken van leningen aan achtergestelde huishoudens of Mkb-ondernemingen. Daarnaast heeft GIP in het eerste kwartaal van 2022 extra kapitaal toegezegd aan een bestaande partner, die in een vroeg stadium investeert in fintech-bedrijven die financiële inclusie stimuleren in achtergestelde, opkomende markten.
Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.

Basisbehoeften en welzijn: De investeringen binnen dit thema hebben in de loop van het kwartaal opnieuw aanzienlijke vooruitgang geboekt. In de vorige kwartaalupdate hebben wij aangegeven dat GIP via een investeringspartner haar investering in Goodlife Pharmacies heeft verhoogd door deel te nemen aan een nieuwe financieringsronde. Het bedrijf heeft de afgelopen periode een exponentiële groei laten zien, en is intussen ontwikkeld tot de grootste apotheek- en gezondheidszorgketen in Oost-Afrika. Deze sterke groei heeft ertoe geleid dat de investeringspartner haar belang in het bedrijf gedurende het eerste kwartaal van 2022 gedeeltelijk heeft afgebouwd. Met deze gedeeltelijke verkoop heeft de investeringspartner 49% van de initiele investering terugverdiend, terwijl er nog steeds een meerderheidsbelang in het bedrijf aanwezig is.

De investeringen binnen het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk lieten in het kwartaal opnieuw goede ontwikkelingen zien. Eén van de investeringspartners van GIP heeft gedurende het eerste kwartaal van 2022 haar belang in BIMA vergroot, een bedrijf dat zicht richt op het aanbieden van digitale zorg- en levensverzekeringen in meerdere landen in Azie (o.a. Bangladesh, Cambodja en de Filipijnen). BIMA sluit naadloos aan bij de doelstellingen van GIP op het gebied van financiële inclusie in opkomende markten, met name doordat het bedrijf essentiële verzekeringen en gezondheidsdiensten aanbied aan klanten met een laag inkomen. Momenteel worden er met dergelijke impactvolle diensten circa 3 miljoen achtergestelde consumenten bediend in opkomende markten. Dezelfde investeringspartner heeft ook een nieuwe naam toegevoegd aan de portefeuille: HD Bank, een in Vietnam operererende consumentenbank met een sterke focus op het retail- en MKB-segment. Ook dit bedrijf richt zich op financiële inclusie, o.a. door het aanbieden van producten die betaalbaar zijn voor consumenten met een laag inkomen.
De investeringspartner die zich richt op startende bedrijven binnen dit thema heeft gedurende het eerste kwartaal van 2022 een belang genomen in Acasa, een Latijns-Amerikaans ‘proptech’ bedrijf‘. De vastgoedmarkt voor huizenbezitters in deze regio is erg inefficient, met vaak een lage mate van liquiditeit, weinig mogelijkheden voor bankleningen, nauwelijks transparantie en een vaak tijdrovend aan- en verkoopprocess. Acasa zich richt op het vergemakkelijken van dit proces voor met name huiseigenaren van kleinschalig vastgoed.

Een van de investeringspartners van GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (cooperaties van) kleine boeren in ontwikkelingslanden. Gedurende het eerste kwartaal verstrekte deze investeringspartner leningen aan vijf cooperaties in Togo en Burkina Faso (cashewnoten), Kenya (macademia’s) en Oeganda (koffie en katoen). Nu het koffieseizoen in Costa Rica en Honduras ten einde is gekomen is de investeringspartner begonnen met het financieren van boeren in Peru (cacao) en Bolivia (quinoa). In Azie werden leningen verstrekt in met name Indonesie en India (sojabonen, warehousing en financiele dienstverlening gericht op landbouw).

Met haar investeringen binnen het thema Klimaat- en energietransitie draagt GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. In de loop van het kwartaal heeft een van de investeringspartners van GIP, die aan dit thema is blootgesteld, opnieuw goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van wind- en zonne-energieparken. Gedurende het eerste kwartaal van 2022 is er voor beide fondsen van de bestaande investeringspartner kapitaal opgevraagd, hiermee is de blootstelling naar dit thema opnieuw vergroot. Dit kapitaal is o.a. gebruikt voor de financiering van een zonne-energiecentrale in Italië. Deze investeringen zullen in de nabije toekomst opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid duurzame capaciteit toevoegen aan het energienetwerk.
De Impact Case voor dit kwartaal richt zich op Ampersand, een bedrijf van onze investeringspartner die zich binnen dit thema focust op startende bedrijven. Het bedrijf Ampersand richt zich op het verminderen van brandstofverbruik en de CO2-uitstoot door de elektrificatie van motorfietsen in Rwanda.

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 5,3 %
2019 1,6 %
2020 -0,3 %
2021 18,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 16,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,7 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

portefeuille overzicht

De grafieken en tabellen op de volgende twee pagina's weerspiegelen de portefeuille per eind maart 2022 en zijn gebaseerd op toezeggingenvan het fonds aan haar beleggingspartners. Houd er rekening mee dat de beleggingspartners van de GIP meestal investeren vanuit closed-end fondsen die met een aanzienlijke vertraging rapporteren. Als gevolg hiervan zal de lookthrough op portefeuilleniveau altijd met een kwartaal achterlopen.

 

 

 

 

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,69% - 1,50% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
1,25% - 2,06% (geschatte bandbreedte)
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
FA
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Datum van oprichting
02-01-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administrateur
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag € 1.000.000 vervolginschrijvingen € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Verkoop ieder kwartaal, na de initiële lock-up periode van 3 jaar.
ISIN i
LU1734080564
Aanmeldingstermijn aankoop
Deze aandelenklasse is gesloten voor nieuwe aankopen.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
De Aandeelhouder is onderworpen een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Deze aandelenklasse is gesloten voor nieuwe aankopen. Verkopen kunnen plaatsvinden volgens de voorwaarden. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling

Het Fonds richt zich op beleggingen die positief aan een van de gerichte impactthema’s en Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) bijdragen. Dit impliceert dat moet worden gewaarborgd dat duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan enige duurzame beleggingsdoelstelling op ecologisch of sociaal gebied.
Het Fonds selecteert beleggingen op basis van positieve inclusie. Met andere woorden, uitsluitend beleggingen die positief aan een van de gerichte impactthema’s en SDG’s bijdragen, komen in aanmerking. Als onderdeel van dit proces worden de systemen voor het beheer van ESG-beleggingen aan ‘checks and balances’ onderworpen om te waarborgen dat de beleggingen aan hoge ESG-standaarden voldoen.Â

Beleggingsstrategie

Het Fonds is een multi-assetfonds dat tot doel heeft een marktconform rendement te genereren en tegelijkertijd een positieve sociale en ecologische impact te realiseren. Met het oog op diversificatie van de portefeuille spreidt het Fonds de beleggingen over meerdere categorieën, waaronder begrepen maar niet beperkt tot private equity, private infrastructuur en private schuldinstrumenten. Om de gewenste spreiding van de langetermijnpositionering over meerdere beleggingscategorieën te bereiken, gebruikt het Fonds een (eigen) allocatieraamwerk. Dit vormt, in combinatie met de impactdoelstellingen, de leidraad voor aankooptransacties en allocatiebeslissingen. Het beleggingsteam past voor de selectie van beheerders een strikt proces toe, zodat het alleen instapt in beleggingsfondsen die een positieve bijdrage aan minstens één van de door het Fonds geselecteerde duurzame beleggingsdoelstellingen en SDG’s willen leveren.Â
Voor nieuwe posities in externe fondsen die in de Europese Economische Ruimte (EER) domicilie houden, selecteert het Fonds uitsluitend fondsen die conform artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verslag uitbrengen. Bij de selectie van externe fondsen die buiten de EER domicilie houden en derhalve niet aan de eisen van de SFDR hoeven te voldoen, past het Fonds due diligence-criteria toe om vast te stellen dat dankzij de bindende elementen van het beleggingsbeleid het betreffende externe fonds duurzaam belegt in de zin van de SFDR.Â

Aandeel beleggingen

Het Fonds streeft ernaar om het volledige vermogen duurzaam te beleggen. De allocatie aan duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling bedraagt minimaal 37% van het totale toegezegde vermogen. De beleggingen van het Fonds met een ecologische doelstelling mogen voor een deel plaatsvinden in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt en voor een deel in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt. De allocatie aan duurzame beleggingen met een sociale doelstelling bedraagt minimaal 58% van het totale toegezegde vermogen. Genoemde percentages duurzame beleggingen gelden per het moment van schrijven en zijn aan verandering onderhevig.

Methodologieën

Indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten (Principal Adverse Impact – PAI) worden op zowel beheerder- als portefeuilleniveau gemonitord. In het beleggingsproces gebruikt het Fonds een combinatie van PAI-indicatoren en algemene ESG-parameters om de bestaande en potentiële negatieve impact op duurzaamheidsfactoren te bepalen. Dit omvat onder meer de selectie van beheerders met behulp van robuuste systemen voor ESG-beheer en voor impactbeheer en -meting. Deze bredere reeks indicatoren wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille, de uitsluiting van beleggingen, de integratie van ESG-criteria en de dialoog met ondernemingen waarin de portefeuille is belegd.

Databronnen en -verwerking

Zowel interne als externe data worden in tools voor data-analyse, zoals excel en PowerBI, verzameld en verwerkt. Het Fonds ontvangt impact- en PAI-data van de beheerders. De meeste onderliggende beleggingen worden in niet-beursgenoteerde kleine of micro-ondernemingen of projecten voor hernieuwbare energie gedaan. Beheerders op wie de SFDR van toepassing is, verstrekken de vereiste data voor de verslagperiode 2022. Beheerders die buiten de Europese Unie zijn gevestigd en niet onder de SFDR vallen, verstrekken data op best-effort-basis.

Methodologische en databeperkingen

Door externe partijen verstrekte impactdata zijn verre van perfect. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, voert het Fonds overleg met de beheerders over het proces voor de verzameling van impactdata en over de verstrekte waarden. Dit omvat de evaluatie van aannames en modellen die voor de berekening van de gerealiseerde impact worden gebruikt. Gegeven het karakter van de beleggingen van het Fonds zijn beheerders mogelijk niet in staat om de impact-KPI’s voor hun volledige portefeuille te verstrekken. Het Fonds probeert dit risico te beperken door kwalitatief hoogwaardige beheerders te selecteren die een sterk ESG-systeem hebben. Daarnaast gaat het Fonds uitsluitend tot belegging over indien de positieve bijdragen groter dan de mogelijke negatieve bijdragen zijn. De verstrekte impactdata zijn retrospectief; het Fonds moedigt beheerders dan ook aan om impactdoelen vast te stellen en openbaar te maken. Dit verschaft immers nader inzicht in de richting waarin de portefeuille zich ontwikkelt.

Due diligence

Het due diligence-onderzoek dat het Fonds uitvoert naar de beleggingsfondsen van externe beheerders, betreft organisatie, strategie, portefeuille, rendement, ESG- en impactbeheer, risico & bedrijfsvoering en fondsstructuur en voorwaarden. De hoofdpunten die het Fonds bij de selectie van beleggingsfondsen beoordeelt in het kader van de due diligence, zijn:Â
• de intentionaliteit van beleggingsbeheerders. De realisatie van duidelijke en meetbare positieve sociale en ecologische resultaten (naast financieel rendement) moet een integraal onderdeel zijn van het beleggingsthema en de beleggingsdoelstelling van het externe fonds. De intentionaliteit en de focus op sociale of ecologische resultaten moet bijdragen aan minstens één van de duurzame beleggingsdoelstellingen van het Fonds en beoogde SDG’s;Â
• additionaliteit / bijdrage van beheerder. Het Fonds vraagt beheerders om de beste kwantitatieve of kwalitatieve impactdata te gebruiken en aan te tonen dat de ondernemingen waarin zij beleggen, de uitkomsten voor achtergestelde mensen of de aarde kunnen verbeteren;Â
• beheer van impactprestatie. Door het Fonds geselecteerde beheerders moeten een duidelijk proces hebben om impactdata te verzamelen, te beheren en openbaar te maken. De fondsen waarin is belegd, nemen data over impactprestaties mee in hun besluitvorming zodat beleggingen de verwezenlijking van de sociale en ecologische doelstellingen dichter bij brengen.
In het kader van het due diligence-onderzoek naar de externe beleggingsbeheerder evalueert het Fonds hoe goed bestuurspraktijken in het beleggingsproces zijn ingebed. Dit is verankerd in het eigen raamwerk voor de bepaling van de ESG-score van beheerders.
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.