Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'

Profiel

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 3,9 %
2018 -2,2 %
2019 13,8 %
2020 6,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 171,46 M 30-09-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 171,46 M 30-09-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
380.182 30-09-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 449,47 31-10-2021

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 6
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2021

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo september 2021 € 451,01 per participatie ten opzichte van € 466,60 ultimo juni 2021. Daarmee komt het rendement uit op 1,4% voor het derde kwartaal en 3,9% voor de eerste 9 maanden van het jaar, rekening houdend met het uitgekeerde dividend in het derde kwartaal van € 22 per participatie. Het rendement in het derde kwartaal werd negatief beïnvloed door beperkt stijgende rentes. Kredietopslagen waren zo goed als onveranderd en het oplopende dividend gedurende het kwartaal had een positief effect op het rendement. In juli 2021 hebben we bericht gekregen van de vereffenaars van Van der Moolen Holding N.V. in liquidatie met het voornemen om € 1.066.039,- uit te keren aan De Zonnewijser. Dit is meegenomen in de intrinsieke waarde per 31 juli 2021 en heeft daarop een positieve impact gehad van 0,6%.

Na relatief optimisme gedurende de zomermaanden op de financiële markten sloeg het sentiment om in de laatste weken van september. Winstverwachtingen voor bedrijven kwamen onder druk te liggen, terwijl de rente, met name in de Verenigde Staten, steeg. De daling van de winstverwachtingen komt door de oplopende inflatie als gevolg van stijgende energieprijzen, logistieke kosten en tekorten aan allerlei grondstoffen, componenten en vooral computerchips. Bovendien leiden personeelstekorten in veel industrieën tot merkbare looninflatie. De uitspraak van de Amerikaanse centrale bank dat de huidige bovengemiddelde inflatie wellicht minder tijdelijk zal zijn dan eerder gedacht, deed de Amerikaanse rente oplopen. Ten slotte zijn landen als Vietnam en Australië de afgelopen weken in verdere lockdowns terecht gekomen en zwakt de economische groei in China (mede door het Evergrande debacle en energietekorten) aanzienlijk af. Het is daarom hoogst onzeker of bedrijven hun winstverwachtingen voor 2021 zullen kunnen waarmaken. De verwachting is dat in de loop van 2022 een groot deel van de tekorten opgelost zullen zijn en - in combinatie met een aanhoudend solide consumentenvraag - de winstgevendheid van bedrijven verder zal toenemen.

Alle ondernemingen in De Zonnewijser hebben de afgelopen maanden het preferente dividend uitgekeerd. De Zonnewijser heeft in het derde kwartaal een interim dividend uitgekeerd van € 22 per aandeel, gelijk aan de uitkering in 2020.

In het derde kwartaal hebben wij cashdividenden ontvangen van PON. Naast de uitkering van het reguliere dividend heeft De Zonnewijser aan het begin van het derde kwartaal bijna 5% van de uitstaande aandelen De Zonnewijser teruggekocht.

Mede door een makkelijke vergelijkingsbasis maar ook door sterke ontwikkelingen bij bijvoorbeeld PON Bike steeg de omzet van Pon Holdings met 22% in de eerste helft van 2021. De EBITDA vervijfvoudigde bijna ten opzichte van vorig jaar. De onderneming sloot het kwartaal af met hoge orderboeken voor zowel de divisie automotive als de divisie fietsen. De orderboeken worden deels beïnvloed doordat er een tekort is aan componenten waardoor de auto’s niet worden geleverd. Ook bij fietsen speelt dit probleem en de fabriek van Gazelle in Dieren draait op een lagere capaciteit. Ondanks investeringen in het werkkapitaal had PON eind tweede kwartaal wederom een netto kaspositie voor het berekenen van de convenanten.

Achmea rapporteerde bij een licht dalende premie-inkomsten een stijging van 186% van het operationeel resultaat. De stijging kwam voor een belangrijk deel door veel sterkere resultaten in de Nederlandse zorgmarkt. De stijging bij zorg kwam door lagere kosten planbare zorg en een additionele overheidsbijdrage catastroferegeling gerelateerd aan COVID-19. Maar ook bij de andere activiteiten, zoals schade en leven, steeg het resultaat met 80%. De combined ratio in schade bleef gezond sterk en daalde naar 95,8%. De solvabiliteit van Achmea lag op 211% in het midden van het jaar, dit is een 3% stijging ten opzichte van het einde van vorig jaar.

In het eerste halfjaar van 2021 rapporteerde De Goudse een hoger resultaat dan over heel 2020, dat toen negatief werd beïnvloed door COVID-19. De premie-inkomsten stegen in de eerste helft met circa 10% ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. De schadeactiviteiten lieten in tegenstelling tot vorig jaar een duidelijk positief technisch resultaat zien en die bij leven daalde verder. Het door De Goudse geacquireerde De Leidsche had slechts beperkt invloed op de resultaten van De Goudse in de eerste helft van het jaar. De solvabiliteit is in het tweede kwartaal gedaald van 229% naar 206% en blijft daarmee zeer gezond.

Bij Heijmans steeg de omzet in de eerste jaarhelft met bijna 5%, de EBITDA daalde echter met 15% naar € 35 miljoen. De daling werd volledig verklaard door een € 34 miljoen voorziening op Wintrack II na een voor Heijmans negatief tussenvonnis in het dispuut met Tennet. De voorziening is de beste inschatting die Heijmans vandaag de dag kan maken, maar de werkelijke schade kan uiteindelijk aanzienlijk hoger of lager uitvallen. Dit onderstreept opnieuw het risicovolle karakter van een bouwonderneming. Cash management heeft Heijmans goed op orde en aan het eind het eerste halfjaar had de onderneming een netto kaspositie voor de convenantenberekeningen van € 88 miljoen en de solvabiliteit bedroeg 27%. Ondanks de € 34 miljoen voorziening voor Wintrack II heeft Heijmans haar winstverwachtingen voor het hele jaar herhaald, een reflectie van de sterke eindmarkten en goede uitvoering op overige projecten.

Bij Randstad zette het herstel zich verder door in het tweede kwartaal. Bij een 38% organische omzetgroei steeg het operationeel resultaat met meer dan 300%. Hierbij werd meer dan 50% van de additionele bruto winst geconverteerd naar EBITA, boven de eigen doelstelling van 40-50%. Door investeringen in de organisatie, ook om verdere groei te faciliteren, verwacht Randstad dat deze conversiemarge in het derde kwartaal tussen 30-40% zal zijn. Door de groei moest Randstad flink investeren in het werkkapitaal, waar vorige jaar door de COVID-19 ingezette omzetdaling juist heel veel werkkapitaal vrij viel. Door deze verandering daalde de vrije kasstroom naar € 78 miljoen ten opzichte van € 530 miljoen vorig jaar, maar de kwaliteit van de cash flow is naar onze mening beter. Exclusief leaseverplichtingen had Randstad eind juni een netto kaspositie.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 4,07%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 3,9 %
2018 -2,2 %
2019 13,8 %
2020 6,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 22,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Waardering per 30-09-2021

 

Swaprentes per 30-09-2021                                                    Kredietopslagen per 30-09-2021

 

Zonnewijser swaprentes Zonnewijser Kredietopslagen

 

 

 

Marktontwikkelingen per 30-09-2021

Marktontwikkelingentabel Zonnewijser

 

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,250 %
Administratievergoeding
0,05 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,34 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement (in de vorm van koerswinsten en netto-dividenden)
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
20-12-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0000215366
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.