Diversified Structured Credit Pool Class B EUR Hedged

Profiel

De Diversified Structured Credit Pool (het Fonds) bestaat hoofdzakelijk uit een geconcentreerde pool van belangen in door externe vermogensbeheerders beheerde beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen opereren als long-only fondsen en zijn wereldwijd actief op de markten voor structured credit. Zij beleggen in de VS en in Europa onder meer in Residential Mortgage Backed Securities (RMBS, schuldpapier met woninghypotheken als zekerheid), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS, schuldpapier met hypotheken op commercieel vastgoed als zekerheid), Collateralized Loan Obligations (CLO’s, schuldpapier met bankleningen met eerste pandrecht als zekerheid), Consumer Asset-Backed Securities (consumentgerelateerde ABS, met onder meer autoleningen, creditcardvorderingen en studentenleningen als zekerheid) en andere soorten Asset-Backed Securities (ABS).

De beleggingsfondsen worden geselecteerd op basis van diverse criteria, zoals de beleggingsstrategie, de achtergrond en ervaring van het beleggingsteam, de kwaliteit van de organisatie en de dienstverleners en de (commerciële) beleggingsvoorwaarden. Het Fonds richt zich met name op gespecialiseerde ABS-managers of gespecialiseerde ABS-teams die deel uitmaken van een grotere, in vastrentende waarden of credits gespecialiseerde beleggingsinstelling. Idealiter zijn de werknemers mede-eigenaar van dergelijke beleggingsinstellingen en hebben zij samen met klanten ook eigen kapitaal in hun fondsen gestoken zodat er sprake is van gelijkgeschakelde belangen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Theo Nijssen, Pieter Heijboer, Mark Prins

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden -1,3 %
Dit jaar -7,3 %
2020 1,1 %
2021 3,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
USD 285,53 M 30-09-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 5,18 M 30-09-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
5.672 30-09-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 900,83 31-10-2022

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden -1,3 %
Dit jaar -7,3 %
2020 1,1 %
2021 3,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 9,53
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
29-07-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).Â

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050) en een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed, met als belangrijkste pijler onze benadering van uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap. De Diversified Structured Credit Pool (‘DSCP’) belegt in vier onderliggende beleggingsfondsen en dus niet rechtstreeks in afzonderlijke ondernemingen.

Â

1. Uitsluiting

De managers van de onderliggende fondsen verschaffen elke maand volledig inzicht, zodat Kempen kan toetsen of ondernemingen in hun portefeuilles op de uitsluitingslijst voorkomen. Sinds de vorming van de DSCP is dit nooit het geval geweest, maar mocht dit in de toekomst wel zo zijn, dan gaat Kempen actief de dialoog met de fondsmanager aan.

Â

2. ESG-integratie

Door middel van een grondig due diligence-proces inventariseert het Alternative Strategies (ALTS) team potentiële kwesties met betrekking tot verantwoord beleggen, om deze vervolgens met de fondsmanagers te bespreken. Daarnaast toetst het team de huidige ontwikkelingsfase van verantwoord beleggen en het bewustzijn daarvan binnen de organisatie. Hiervoor wordt een jaarlijkse vragenlijst van de PRI gebruikt. De vragen betreffen beleid, governance, beleggingsproces en monitoring & rapportage. De antwoorden dienen het hele jaar als input voor gesprekken over ESG-gerelateerde onderwerpen. Herhaling is een middel om te benadrukken dat Kempen ESG belangrijk vindt en aan de orde zal blijven stellen zolang er ruimte voor verbetering is.

Â

De fondsmanagers zijn zich terdege bewust van het standpunt van Kempen ten aanzien van verantwoord beleggen. Na jaren van samenwerking en dialoog besloten twee van de vier onderliggende managers de PRI van de VN te ondertekenen. LibreMax ondertekende de PRI op 20 december 2018 en One William Street deed dit al op 5 september 2017. Naast deze twee managers heeft ook een derde manager, East Lodge, ESG-beleid geformuleerd.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

De fondsmanagers worden gestimuleerd om de door de VS ondersteunde Principles for Responsible Investment (UN PRI) te ondertekenen. Kempen biedt ondersteuning aan fondsmanagers die deze mogelijkheid willen onderzoeken. Daarnaast prijst Kempen managers die een verantwoord beleggingsbeleid hebben opgesteld en voert Kempen met hen een actieve dialoog om beter inzicht in hun overwegingen te krijgen. Het ALTS-team streeft naar partnerships voor de lange termijn met de managers van de fondsen waarin wordt belegd. Omdat de meeste fondsen zelf ook betrokken aandeelhouders met een lange beleggingshorizon zijn, zijn de mutaties op beide niveaus heel gering. Tot slot wordt robuuste governance benadrukt in het due diligence-proces, dat in samenwerking met Aksia, een onafhankelijke consultant op het gebied van operationele due diligence, wordt uitgevoerd.Â

Â

Het team ziet dat de verschillende fondsmanagers in de loop der jaren steeds meer aandacht aan ESG gaan besteden. Een groeiend aantal heeft de UN PRI ondertekend en/of verantwoord beleggingsbeleid opgesteld. Van de 20 managers die momenteel in de ALTS-portefeuilles zijn opgenomen, hebben er in totaal 13 verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd. Dat is een grote stap voorwaarts ten opzichte van een paar jaar geleden: in 2017 waren nog maar twee managers zover. Als betrokken belegger voerde het team veel gesprekken met hedgefondsmanagers die de UN PRI wilden ondertekenen of verantwoord beleggingsbeleid wilden invoeren. De managers waarderen dit zeer. Dit blijkt uit het feit dat diverse managers het team om feedback hebben gevraagd op hun actuele ESG-procedures en/of voorgenomen verbeteringen. Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

ESG Report

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,09 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,78 %
Verwachte lopende kosten i
1,27 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,27 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B-EUR (hedged)
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Alternative Credit
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
01-12-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
USD
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
ISIN i
LU2190986260
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 3 werkdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 92 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aankoop iedere eerste werkdag van de maand en verkoop ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober.