Disclaimer Kempen Capital Management

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.kempen.nl (hierna te noemen: (‘de Website’) van Kempen Capital Management NV ook handelend onder de naam Kempen.

Door de Website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.
 
Beschikbare informatie
De informatie op de Website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de Website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. De informatie op de Website kan in geen geval als een aanbod worden beschouwd, en dient niet als advies of tot het aansporen van enige actie te worden opgevat. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Kempen is te allen tijde bevoegd de informatie en gegevens op de Website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om de website geregeld te raadplegen, zodat eventuele wijzigingen u bekend zijn.

Gebruik van de website
Het is de gebruiker van de Website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de Website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is niet toegestaan om informatie van de Website te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te reproduceren, of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kempen. Er worden uitdrukkelijk geen licentierechten of gebruiksrechten (anders dan voor het hierboven beschreven eigen gebruik) aan de gebruiker van de Website verleend. Kempen behoudt alle rechten (waaronder alle geregistreerde eigendomsrechten alsmede de rechten op alle niet geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, grafische materiaal en logo's) met betrekking tot de op de Website gepresenteerde informatie en dienstverlening.

De Website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de Website wensen, of gebruik van de informatie op de Website wensen te maken, dienen zelf na te gaan of de informatie daarvoor geschikt is, en in hoeverre toegang tot en gebruik van de Website en samenhangende dienstverlening is toegestaan. Kempen staat er niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Links naar de Website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kempen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Kempen geeft geen enkele garantie betreffende de beschikbaarheid, toegang en het gebruik van de Website. Kempen staat ondanks de door Kempen gehanteerde zorgvuldigheid, niet in voor de actualiteit, juistheid, en volledigheid van op de Website geboden informatie en gegevens. De gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van de Website, alsmede het gebruik van de op de Website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Kempen wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de informatie zoals is gepubliceerd op de Website. Kempen zal zich inspannen om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Voor actuele informatie en voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met Kempen.

De Website bevat links en toegangen tot andere door derden onderhouden websites. Kempen geeft geen enkele garantie omtrent de inhoud van deze websites, staat niet in voor enige kwaliteit van de op deze websites aangeboden dienstverlening en informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent. Kempen garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de Website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet geautoriseerde derden zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de Website invoert, de (on)mogelijkheid deze te onderscheppen en/of te manipuleren.

Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het beschikbaar stellen van de Website aan de gebruiker of het gebruik van de Website door de gebruiker of derden, dan wel voortvloeien uit het via de Website bereikbaar zijn van andere websites.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Kempen.

Toezicht
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV is de moedermaatschappij van Kempen Capital Management NV, ook handelend onder de naam Kempen. Kempen is statutair gevestigd aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 33181992 en heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Privacy
Kempen verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacy beleid. Klik hier voor het privacybeleid.

Toepasselijk recht
Deze Website en alle op de Website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de Website en de daarop geboden informatie ontstaan.

© Kempen Capital Management, 1 januari 2020