Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'

Profiel

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-03-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -11,5 %
3 maanden -11,4 %
Dit jaar -11,4 %
2017 6,9 %
2018 -2,2 %
2019 13,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 158,69 M 31-03-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 158,69 M 31-03-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400.204 31-03-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 442,48 30-06-2020

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 6
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2020.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo maart 2020 € 396,52 per participatie ten opzichte van € 447,79 ultimo december 2019. Daarmee komt het rendement uit op -11,4% voor het eerste kwartaal. Het rendement in het eerste kwartaal werd positief beïnvloed door beperkt dalende rentes en door het oplopende dividend gedurende het kwartaal, maar negatief door fors oplopende kredietopslagen. De kredietmarkt werd in maart gekenmerkt door zeer slechte liquiditeit, waardoor de huidige opslagen mogelijk geen goede reflectie zijn van het werkelijke risico, maar mede gedreven zijn door technische effecten.

Na een relatief rustige eerste twee maanden op de financiële markten, stegen in maart de kredietopslagen fors door de snelle wereldwijde verspreiding van het COVID-19 virus die economieën wereldwijd nagenoeg stil legt. Daarbovenop liet een prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi Arabië de olieprijs dalen tot historisch lage niveaus wat tot extra onrust leidde.

Door de ongekende onzekerheid over de mate en periode van vraaguitval laat het overgrote deel van de beursgenoteerde bedrijven haar doelstellingen varen en wordt in veel gevallen het reguliere (slot)dividend over 2019 gepasseerd. De extra liquiditeit zorgt niet alleen voor een extra buffer voor onvoorziene omstandigheden maar biedt ook mogelijkheden om kansen te pakken waardoor de onderneming sterker uit deze crisis komt. Het cumulatief preferente dividend van de bedrijven in De Zonnewijser wordt in de meeste gevallen wel uitgekeerd, waarmee de dividend uitkering door De Zonnewijser grotendeels kan worden gehandhaafd. De uitzonderingen hierop zijn Achmea en Goudse die gedreven door de oproep van de Europese toezichthouder EIOPA en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben besloten het dividend op te schorten. Gezien de robuuste kapitaalpositie van Achmea en Goudse en het cumulatieve karakter van de preferente aandelen heeft deze opschorting nauwelijks invloed op de waardering van de Zonnewijser. We verwachten dat de uitkering later dit jaar alsnog plaats kan vinden.

We verwachten in het derde kwartaal een interim dividend uit te keren van € 22 per aandeel dat slechts beperkt lager is dan de € 24 die in 2019 is uitgekeerd. De opgeschorte dividenduitkeringen van Achmea en Goudse kunnen grotendeels worden gecompenseerd door de extra aflossing van preferente aandelen Heijmans volgens de nieuwe resetvoorwaarden en de cashpositie van De Zonnewijser.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2020

In het eerste kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht. Zoals reeds in de voorgaande kwartaalberichten was aangegeven zijn de gesprekken met Randstad voor de reset afgerond in januari 2020 en hebben we met de onderneming een overeenstemming bereikt voor een nieuwe periode van 7 jaar. Het dividend dat wij zullen ontvangen is 3,5% waarmee ook deze preferente aandelen opnieuw marktconform zijn doorgezet. Hiermee hebben wij deze belegging voor de lange termijn vastgelegd en komt dit de diversificatie en het toekomstperspectief voor De Zonnewijser ten goede.

Pon Holdings behaalde over 2019 wederom een recordomzet van ruim € 7,5 miljard. De 1%-omzetgroei werd volledig gedreven door de fietsenactiviteiten, waar de omzet met 11% toenam. Negatieve invloed op de omzet had de desinvestering van de bandenactiviteiten. De winstmarge trok verder aan in 2019 waardoor het operationeel resultaat met 19% steeg tot € 184 miljoen. Ook was PON in het vierde kwartaal actief op de overnamemarkt. Zo kocht het in Nederland Urban Arrow, bekend van de elektrische bakfietsen voor zowel gezinnen als de zakelijke markt voor last-mile-delivery. Albert Heijn, PostNL en DHL zijn bekende klanten. Door het oplopende resultaat, sterke vrije kasstroom en desinvesteringen daalde de leverage ratio van 1,6x naar 0,9x. Het dividend op de preferente aandelen zal in juli worden uitgekeerd.

Achmea rapporteerde over 2019 een sterke verbetering van het operationeel resultaat, tot € 547 miljoen. Met name de niet-leven activiteiten lieten een duidelijke verbetering zien, met een resultaat van € 178 miljoen steeg dit met 84% ten opzichte van vorig jaar. Bij de grootste activiteit, pensioenen en leven, steeg het resultaat met 9% tot € 363 miljoen. Het nettoresultaat werd verder ondersteund door duidelijk lagere belastingdruk dan in 2018. Achmea heeft een stabiele BBB+ rating en een meest recent gepubliceerde Solvency II-ratio van 214%, na betaling van dividend. Op 8 april jl. heeft Achmea besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en preferente aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Het bedrijf geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Europese toezichthouder EIOPA en De Nederlandsche Bank (DNB). Achmea zal in de tweede helft van 2020 op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de financiële positie op dat moment beoordelen of er alsnog een uitkering op aandelen kan plaatsvinden. Omdat de robuuste liquiditeit en solvabiliteitspositie geen aanleiding geven om het dividend niet uit te keren verwachten we dat dit later in het jaar plaats kan vinden. Gezien het cumulatieve karakter van de preferente aandelen zal het dividend over afgelopen jaar in ieder geval alsnog worden uitgekeerd bij de volgende dividenduitkering. De opschorting heeft daarom nauwelijks invloed op de waardering van De Zonnewijser.

De Goudse heeft een solide 2019 achter de rug. De premie-inkomsten stegen met meer dan 10%. Door een lager technisch resultaat van de schadeverzekeringen daalde het operationeel resultaat met 10%. De solvabiliteit liet ten opzichte van eind 2019 een kleine daling zien, maar met 228% is deze nog steeds zeer gezond. In lijn met de argumentatie van Achmea heeft ook Goudse besloten het dividend op te schorten.

Over 2019 hebben alle activiteiten van Heijmans positief bijgedragen aan het operationeel resultaat, dat met 26% steeg. Hoewel de ambitie van Heijmans hoger ligt stemt het tevreden dat de onderneming heeft voldaan aan de eigen verwachtingen. Het lijkt erop dat de weg naar boven is ingeslagen. De solvabiliteit, op vergelijkbare basis liet een verbetering zien van 2%. Echter door de toepassing van IFRS16 daalde de solvabiliteit weer tot het niveau van eind 2018, oftewel 25%. Heijmans had met de jaarcijfers aangekondigd dat het een normaal dividend per aandeel zou betalen van € 0,28. Echter later in maart heeft Heijmans dit voorstel ingetrokken door de grote onzekerheid van COVID-19 op de kortetermijnbedrijfsvoering. Het dividend op de preferente aandelen wordt wel uitgekeerd.

Randstad behaalde over 2019 wederom sterke omzet- en winstcijfers. De organische omzetgroei was over 2019 licht negatief met 2%, waarbij de daling door het jaar heen licht versnelde. De omzet kwam uit op bijna € 24 miljard en de operationele winstgevendheid daalde met 5% tot bijna € 1,1 miljard. Door de goede resultaten en de beperkte schuldratio van 1,0x, inclusief een negatief effect van IFRS16, was Randstad voornemens om bovenop het reguliere dividend van € 2,09 een extra dividend van € 2,23 uit te keren aan haar aandeelhouders. Echter door de grote impact van COVID-19 op de operationele ontwikkelingen van Randstad heeft de onderneming het voorstel voor het gehele dividend van de AVA-agenda gehaald. Het dividend op de preferente aandelen zal wel worden uitgekeerd.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 8,4%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -11,5 %
3 maanden -11,4 %
Dit jaar -11,4 %
2017 6,9 %
2018 -2,2 %
2019 13,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 24,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Waardering per 31-03-2020

 

 Swaprentes per 31-03-2020                                                              Kredietopslagen per 31-03-2020

Zonnewijser swaprentes           Zonnewijser Kredietopslagen

 

 

 

Marktontwikkelingen per 31-03-2020

Marktontwikkelingentabel Zonnewijser

 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Administratievergoeding
0,05 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,34 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement (in de vorm van koerswinsten en netto-dividenden)
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
20-12-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' B.V.
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0000215366
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.