Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'

Profiel

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

Beheerteam

Joop Witteveen, Jan Willem Berghuis, Michiel van Dijk

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,9 %
3 maanden 2,0 %
Dit jaar 5,8 %
2014 7,7 %
2015 2,7 %
2016 7,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 178,12 M 30-09-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400.204 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 448,19 30-11-2017

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 7
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2017.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo september 2017 € 445,06 per participatie ten opzichte van € 436,21 ultimo juni 2017. Daarmee komt het rendement uit op 2,0% voor het derde kwartaal. Voor de eerste drie kwartalen van 2017 komt het rendement inclusief een dividendbetaling van € 24 per participatie uit op 5,7%. Het rendement in het derde kwartaal werd positief beïnvloed door een beperkte verlaging van de kredietopslagen en nieuwe resetvoorwaarden van Pon Holdings preferente aandelen serie D.

Het afgelopen kwartaal hield de ECB vast aan haar ruime financiële beleid terwijl de economische groei in Europa doorzette. De kapitaalmarkt heeft de eerste discussies over mogelijke verkrapping gestart en dit had direct een opwaarts effect op de euro ten opzichte van de US dollar. In de Verenigde Staten verloopt de verkrapping van het monetaire beleid en de voorgenomen renteverhogingen traag. Een belangrijke reden voor de vertraging is de beperkte impact van de reeds lage werkloosheid op inflatie. Daarnaast lijkt het erop dat het beleid ook wordt gevoed door de zoektocht naar een sterke concurrentiepositie, met een steeds gunstiger fiscaliteit voor het bedrijfsleven. De Trump-regering komt met voorstellen om de vennootschapsbelasting fors te verlagen en Europa zal deze trend waarschijnlijk volgen. De rente op staatsleningen in zowel Europa als in de Verenigde staten bleef ongeveer gelijk, waar de zoektocht naar rendement een beperkte verdere verkrapping van kredietopslagen veroorzaakte. Voor de lange termijn lijkt een hogere rente in de Verenigde staten en ook in Europa het meest waarschijnlijk, echter dit lijkt een geleidelijk proces en langdurig proces te worden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

Zoals wij in het vorige kwartaalbericht meldden, hebben wij per 17 juli 2017 nieuwe voorwaarden voor de Pon preferente aandelen serie D afgesproken. Voor de komende drie jaren krijgen wij een dividend van 5,89% en als de onderneming in 2020 niet overgaat tot intrekking dan volgt tot aan de volgende resetdatum per 17 juli 2024 een dividendvergoeding van 6,39%. Indien Pon Holdings overgaat op een aangepaste structuur voor haar preferente aandelen zullen wij hieraan meewerken, met inachtneming van de bestaande dividendafspraken.

Pon Holdings behaalde dit kwartaal een 4% hogere omzet en ongeveer een gelijke winstbijdrage, vooral door 6% hogere verkopen van personenauto’s en 10% meer omzet van fietsen, onder meer door sterke e-bike-verkopen en fietsen in het hogere segment. De overige sectoren lieten een wisselend beeld zien, passend bij een brede groep van bedrijven. Na het niet doorgaan van de bieding op Accell blijft Pon Holdings gericht op selectieve versterking van de groep, ook door acquisities. De EBITDA/Netto Schuld ratio (gebruikt voor schuldconvenanten) bedraagt 1,6x en vertoont een stabiel verloop.

Achmea heeft in juni een langetermijnupdate over haar bedrijfsontwikkelingen gegeven en meer recent haar halfjaarcijfers gepubliceerd. Achmea wist een verlies in 2016 (hagelschade) om te buigen in een operationele halfjaarwinst van € 223 miljoen. De verbetering komt voort uit kostenbeheersing en een verhoging van schadepremies. Als grootste schadeverzekeraar van Nederland heeft Achmea hier het voortouw in genomen. Het lopende kostenbeheersings-programma loopt tot 2020 (reductie 2000 FTE ofwel 14%) en is nodig om digitalisering en de gestage terugloop van individuele levenpolissen op te vangen. De Solvency II-ratio is beperkt verbeterd van 181% naar 185%.

De Goudse laat over het eerste halfjaar ‘normale’ omzet- en winstcijfers zien, met een netto winst van € 24 miljoen. Ditmaal was de winstbijdrage van schadeverzekeringen fors hoger, onder meer door premieverhogingen. De Solvency II-ratio is beperkt verbeterd tot een comfortabele 230%.

Heijmans heeft haar balans na de verkoop van haar Duitse en Belgische activiteiten weer op orde. De netto schuldpositie bedroeg ultimo juni € 45 miljoen en loopt normaliter seizoensmatig terug richting het einde van het jaar. Heijmans behaalde inclusief boekwinsten op verkochte onderdelen een netto winst van € 20 miljoen. Heijmans streeft naar een verdere verbetering van de organisatie en hogere winstmarges. De markt voor de bouw en ontwikkeling van woningen is zeer gunstig, waardoor Heijmans ook grondposities te gelde kan maken. Echter Heijmans heeft ook (voorwaardelijke) verplichtingen die de afbouw van de grondportefeuille temperen. Nog steeds blijven enkele grote projecten reden voor zorg, zoals de extra kosten voor de aanleg van de A9 en de discussie rondom het RIVM-gebouw in Utrecht.

Randstad behaalde wederom sterke omzet- en winstcijfers, waarbij de groei in Europa (autonoom +9,3%) kon versnellen, vooral in landen buiten Nederland. De wereldwijde activiteiten van Randstad behaalden een jaaromzet van € 22 miljard en een EBITA van circa € 1 miljard. De netto schuld is het afgelopen jaar ongeveer verdubbeld door acquisities en opgelopen werkkapitaal, echter de schuldratio blijft beperkt met 1,5x EBITDA. Randstad werkt aan integratie van acquisities en versnelling van haar digitale strategie.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,0%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,9 %
3 maanden 2,0 %
Dit jaar 5,8 %
2014 7,7 %
2015 2,7 %
2016 7,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 24,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2017
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Waardering per 30-09-2017

 

 Swaprentes per 30-09-2017                                                                      Kredietopslagen per 30-09-2017

Zonnewijser swaprentes     Zonnewijser Kredietopslagen

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

Marktontwikkelingentabel Zonnewijser
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Administratievergoeding
0,05%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,33 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement (in de vorm van koerswinsten en netto-dividenden)
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
20-12-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0000215366
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u onze maandelijkse update toe