Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'

Profiel

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 0,9 %
2015 2,7 %
2016 7,8 %
2017 6,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,7 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 170,98 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 170,98 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400.204 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 425,90 31-10-2018

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 7
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2018.

In augustus werden wij geconfronteerd met het volkomen onverwacht overlijden van onze collega Joop Witteveen. Joop was, samen met zijn team, onder meer verantwoordelijk voor De Zonnewijser. In Joop verloren we een zeer gewaardeerde collega met ongekende passie voor zijn werk en zijn klanten. In de geest van Joop zullen zijn werkzaamheden worden voortgezet door de leden van het team, Erwin Dut, Michiel van Dijk, Sander van Oort en Jan Willem Berghuis.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo september 2018 € 429,23 per participatie ten opzichte van € 424,70 ultimo juni 2018. Daarmee komt het rendement uit op 1,1% voor het derde kwartaal. Voor de eerste drie kwartalen van 2018 komt het rendement inclusief een dividendbetaling van € 24 per participatie uit op 0,8%. Het rendement in het derde kwartaal werd negatief beïnvloed door een beperkte stijging van de rente, en positief door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

Hoewel het opkoopprogramma van de ECB wordt afgebouwd, was ook in het afgelopen kwartaal het monetaire beleid van de ECB ruim. Een verdere afbouw zal in de komende maanden plaatsvinden. De Europese economie laat nog steeds een gezonde groei zien, hoewel er signalen zijn van een afzwakking van de groei. Een van de redenen van de afzwakking van de groei in Europa zijn de nieuwe emissierechten voor auto’s. Hierdoor is er veel onzekerheid in de keten wat voor terughoudendheid zorgt. Ook de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk rondom Brexit verlopen moeizaam. In de nieuwe begroting van Italië loopt het begrotingstekort verder op. Dit zorgde voor een forse rentestijging voor Italiaanse obligaties en opnieuw onzekerheid in Zuid-Europa. In de Verenigde Staten verloopt de economische groei voorspoedig. De FED heeft daarom ook in het derde kwartaal de beleidsrente met opnieuw 25bps verhoogd. Dit is de derde rentestap van het jaar. De rente op 10-jaars staatsschuld in de Verenigde Staten is opgelopen naar meer dan 3%. Wij blijven voor de lange termijn uitgaan van een hogere rente in de Verenigde Staten, op afstand gevolgd door Europa. De weg naar hogere rentes lijkt een geleidelijk en langdurig proces te worden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

In het derde kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht. Alle bedrijven hebben halfjaarcijfers gepubliceerd. Met Heijmans en De Goudse zijn de eerste gesprekken gevoerd voor de reset van het dividend die voor beide bedrijven op 1 januari 2019 ingaat.

Pon Holdings behaalde in de eerste helft van het jaar een 17% hogere omzet en ongeveer een gelijke winstgevendheid. Bijna alle activiteiten droegen organisch bij aan de hogere omzet. De omzet werd verder gedreven door de consolidatie van indiGO Auto Group, luxeauto’s, in de Verenigde Staten. De netto schuld/EBITDA-ratio (gebruikt voor schuldconvenanten) bedraagt 1,9x en is beperkt opgelopen ten opzichte van een jaar geleden.

Achmea liet in de eerste helft van het jaar een daling zien van het nettoresultaat. Het operationeel resultaat daalde naar € 192 miljoen, van € 223 miljoen een jaar eerder. Het lagere resultaat was gedreven door de stormschade van januari. In de eerste helft van het jaar heeft Achmea extra voorzieningen getroffen voor het lopende kostenbeheersingsprogramma, dat loopt tot 2020 (reductie 2000 FTE ofwel 14%). In de eerste helft daalde het aantal FTE met ruim 300. De Solvency II-ratio is verder verbeterd van 184% eind 2017 naar 191%.

De Goudse laat over het eerste halfjaar ‘normale’ omzetcijfers zien. De nettowinst stond wel onder druk, mede door een lager resultaat bij de schadeactiviteiten. De Solvency II-ratio is min of meer stabiel en met 234% comfortabel.

Heijmans heeft een redelijk normaal eerste helft van het jaar achter de rug. De netto schuldpositie bedroeg ultimo juni € 14 miljoen en loopt normaliter seizoensmatig terug richting het einde van het jaar. Bij een aantrekkende omzet behaalde Heijmans een onderliggend resultaat van € 20 miljoen, meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2017. Het nettoresultaat kwam wel lager uit, maar dat kwam door gerealiseerde boekwinsten in de eerste helft van 2017. De solvabiliteit daalde van 27% naar 24%, mede door aanpassingen bij het pensioenfonds. Heijmans streeft naar een verdere verbetering van de organisatie en hogere winstmarges. De markt voor de bouw en ontwikkeling van woningen blijft zeer gunstig, waardoor Heijmans ook grondposities te gelde kan maken. Echter Heijmans heeft ook (voorwaardelijke) verplichtingen die de afbouw van de grondportefeuille temperen. Discussies rondom grote projecten zijn in het afgelopen jaar minder geworden, maar gegeven de aard van de activiteiten zijn risico’s op dit gebied niet uit te sluiten. Op basis van H1 2018 resultaten en eerste signalen van een operationele verbetering hebben we de rating van Heijmans 1 notch verhoogd van B naar B+.

Randstad behaalde wederom sterke omzet- en winstcijfers. Het groeitempo voor de groep nam licht af, maar met 5% organische groei is dit nog steeds zeer gezond. De winstmarges liepen in het tweede kwartaal verder op. De wereldwijde activiteiten van Randstad behaalden een kwartaalomzet van ruim € 6 miljard en een EBITA van circa € 280 miljoen. De netto schuld daalde ten opzichte van vorig jaar met bijna € 50 miljoen, en de schuldratio blijft beperkt met 1,3x netto schuld/EBITDA.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wijtoekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 6,1%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 0,9 %
2015 2,7 %
2016 7,8 %
2017 6,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,7 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 24,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-06-2018
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Waardering per 30-09-2018

 

 Swaprentes per 30-09-2018                                                              Kredietopslagen per 30-09-2018

Zonnewijser swaprentes           Zonnewijser Kredietopslagen

 

Bron: Kempen Capital Management N.V.

 

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Marktontwikkelingentabel Zonnewijser

 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Administratievergoeding
0,05%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,33 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement (in de vorm van koerswinsten en netto-dividenden)
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
20-12-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0000215366
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.