Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'

Profiel

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-09-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,6 %
3 maanden 2,7 %
Dit jaar 11,0 %
2016 7,8 %
2017 6,9 %
2018 -2,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 174,76 M 30-09-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 174,76 M 30-09-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400.204 30-09-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 435,02 31-10-2019

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 6
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2019.

In het derde kwartaal van 2019 steeg de intrinsieke waarde van De Zonnewijser van € 425,1 ultimo juni naar € 436,7 ultimo september 2019. Daarmee komt het rendement uit op 2,7% in het derde kwartaal. Voor de eerste negen maanden van 2019 komt het rendement inclusief dividend op 11%. Het rendement in het derde kwartaal werd positief beïnvloed door een dalende rente en kredietopslagen en door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

Financiële markten werden in belangrijke mate gedreven door uitspraken van de ECB en FED over het te voeren monetaire beleid en de aanhoudende onzekerheid rondom de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Aandelenmarkten worden heen en weer geslingerd tussen de negatieve effecten van wereldwijde economische afkoeling (China, Europa en in mindere mate de Verenigde Staten) en de positieve effecten van verdere renteverlagingen van vrijwel alle centrale banken. De economische afzwakking in Europa werd bevestigd door een zeer slechte Duitse PMI van 41,7 in oktober en een aantal winstwaarschuwingen deze zomer van Duitse industriële bedrijven. Renteniveaus zijn in veel gevallen in negatief terrein beland wat met name in Europa tot heftige discussies leidt en waarvan centrale bankiers uit Noord-Europa zich lijken te distantiëren van het accomoderende beleid van de ECB. Ook kredietopslagen daalden verder in het derde kwartaal.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2019

In het begin van het derde kwartaal hebben wij het dividend PON ontvangen. Verder zijn er geen mutaties geweest in de portefeuille. Het huidige dividendrendement van de portefeuille is 5,9%.

Pon Holdings liet over de eerste acht maanden van 2019 een uitstekende winstontwikkeling zien met een stijging van 30%, vooral gedreven door de fietsendivisie, energieactiviteiten en een hogere marge op autoverkopen, geholpen door de groei van elektrische auto’s. De operationele marge steeg hierdoor van 1,9% naar 2,6%. Mede door de verkoop van de Amerikaanse Material Handeling activiteiten eerder dit jaar heeft Pon Holdings een gezonde balans met een leverage ratio onder de 2x.

Achmea kende een sterke eerste helft van 2019. Bij min of meer gelijkblijvende premie-inkomsten, steeg het operationeel resultaat met bijna 50%. Dit werd volledige gedreven door de 146%-resultaatstijging van de niet-zorgactiviteiten. De combined ratio in schade daalde van 97,9% naar 95,8%, mede doordat er in 2019 geen grote stormen waren zoals in 2018. Eind van het derde kwartaal was Achmea zeer actief op de obligatiemarkt, met de plaatsing van € 500 miljoen Tier1- en € 250 miljoen Tier2-obligaties. Een deel van de opbrengsten zal worden gebruikt voor aflossing van een € 600 miljoen perpetual, waar Achmea nog 6% rente op betaalde.

In het eerste halfjaar van 2019 continueerde De Goudse de goede ontwikkelingen van 2018. De premie-inkomsten stegen met ruim 6% ten opzichte van het vorige jaar en het operationeel resultaat liet een stijging zien van 9%, gedreven door een hoger beleggingsresultaat. De solvabiliteit is in het tweede kwartaal gedaald van 208% naar 200% en blijft daarmee zeer gezond. De daling werd met name gedreven door de beweging van de rentecurve.

Heijmans liet in de eerste helft van 2019 een daling zien van de omzet, maar het onderliggend operationeel resultaat liet een stijging zien van € 13 miljoen naar € 16 miljoen. Met uitzondering van de vastgoedactiviteiten lieten alle divisies een stijging zien van het resultaat. De nettoschuld is opgelopen naar € 23 miljoen. Voor het hele jaar verwacht Heijmans een iets lagere omzet en een stijging van het operationeel resultaat. Disputen bij grote projecten, zoals de A10, en de stikstofdiscussie in Nederland zijn wat ons betreft de grootste risico’s voor Heijmans.

Na een beperkte organische groei in het eerste kwartaal, liet Randstad in het tweede kwartaal van 2019 een beperkte organische omzetdaling zien van 1,7%. Het operationeel resultaat daalde met 5% in het kwartaal. Een vertraging in de groei van de economie zorgt voor terughoudendheid bij klanten. Net als in het eerste kwartaal was de daling van de omzet in Duitsland met 15% zeer sterk. Noord-Amerika, voor Randstad de grootste regio qua omzet, groeide nog met 1% organisch. De leverage ratio van Randstad was ultimo tweede kwartaal 1,5x, dit was inclusief het boekhoudkundige effect van IFRS16. De ratio is opgelopen in lijn met de verwachting door de uitbetaling van het dividend in het tweede kwartaal en vakantiegeld. In het derde kwartaal hebben wij verdere gesprekken gehad met de adviseurs van Randstad voor de heronderhandelingen van de preferente aandelen. We verwachten met het volgende kwartaalbericht meer informatie hieromtrent te kunnen geven.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,14%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,6 %
3 maanden 2,7 %
Dit jaar 11,0 %
2016 7,8 %
2017 6,9 %
2018 -2,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 24,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Waardering per 30-09-2019

 

 Swaprentes per 30-09-2019                                                              Kredietopslagen per 30-09-2019

Zonnewijser swaprentes           Zonnewijser Kredietopslagen

 

 

 

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

Marktontwikkelingentabel Zonnewijser

 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Administratievergoeding
0,05 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,37 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement (in de vorm van koerswinsten en netto-dividenden)
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
20-12-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' B.V.
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0000215366
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.