Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'

Profiel

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,5 %
3 maanden -2,9 %
Dit jaar -2,1 %
2015 2,7 %
2016 7,8 %
2017 6,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 166,80 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 166,80 M 31-12-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400.204 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 433,31 28-02-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 7
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2018.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo december 2018 € 416,17 per participatie ten opzichte van € 429,23 ultimo september 2018. Daarmee komt het rendement uit op -2,90% voor het vierde kwartaal. Voor geheel 2018 komt het rendement, inclusief een dividendbetaling van € 24 per participatie, uit op -2,2%. Het rendement in het vierde kwartaal werd negatief beïnvloed door oplopende kredietopslagen en beperkte afwaardering op onze Heijmans positie, en positief door dalende rente en het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

Zoals vermeld op onze website is het mogelijk om op best-effort basis transacties te verrichten in De Zonnewijser en de houdstermaatschappijen. Hiervoor zullen vanaf eind februari aan- en verkoopopdrachtformulieren beschikbaar zijn bij de Transfer Agent (TA). De TA is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542. Per kwartaal zal de TA op best-effort basis proberen eventuele vraag en aanbod in transacties om te zetten.

De oplopende kredietopslagen werden met name gedreven door toenemende macro-economische onzekerheid. De handelsoorlog tussen China en de VS heeft een drukkend effect op de winstgevendheid van een aantal ondernemingen. Politieke onzekerheid in Frankrijk, Italië en het VK en de aankondiging van de FED om ook in 2019 tweemaal de rente te verhogen, zorgen voor een verhoogd risico dat het economisch herstel zal afzwakken. De implementatie van nieuwe meetmethoden voor het meten van de uitstoot van personenauto’s zorgde ook voor een fors lager activiteitenniveau in de automobielindustrie, wat met name in Duitsland zichtbaar werd in een krimp van de economie over het derde kwartaal. Als gevolg van deze omstandigheden daalden de beurskoersen en de rente op de Duitse Bund, terwijl de kredietopslagen en de volatiliteitsindex (VIX) juist duidelijk stegen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

In het vierde kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht. Zoals reeds in het voorgaande kwartaalbericht was aangegeven, hebben met Heijmans en De Goudse gesprekken plaatsgevonden voor de reset van het dividend die voor beide bedrijven op 1 januari 2019 ingaat. Beide preferente aandelen (prefs) hebben we door kunnen zetten op voor ons goede condities.

Pon Holdings (PON) behaalde tot en met het derde kwartaal een 17% hogere omzet en ongeveer een 6% hogere winstbijdrage. Na het afronden van de nieuwe financieringsstructuur, waarbij ook de prefs werden aangepast, heeft PON de aandeelhouders en banken bijgepraat gedurende een capital markets day. Ook heeft PON via de beurs een 20%-belang in Accell verworven op € 18 per aandeel. In 2017 was de geïndiceerde biedprijs voor geheel Accell nog ruim € 33 per aandeel. Met de aankoop van het 20%-pakket praat PON in ieder geval mee mocht Accell andere strategische opties onderzoeken dan een stand-alone-scenario.

Achmea maakte in het vierde kwartaal bekend dat het Independer zal verkopen aan de Persgroep. Independer is het grootste vergelijk- en adviesplatform in Nederland voor verzekeringen, bankzaken en hypotheken. De verkoop zal resulteren in een boekwinst van ongeveer € 150 miljoen. Achmea heeft een stabiele BBB- rating en een meest recent gepubliceerde Solvency II-ratio van 191%

In het afgelopen kwartaal hebben we met De Goudse nieuwe voorwaarden afgesproken voor de reset van het dividend. Het nieuwe dividendpercentage is 6%. Daarmee hebben we de prefs marktconform door kunnen zetten. Gegeven de zeer gezonde balans van De Goudse zal de onderneming de andere houder van de prefs terugkopen. Aan het einde van het derde kwartaal van 2018 had De Goudse een Solvency II-ratio van 246%.

Ondanks een € 10 miljoen voorziening voor het geschil met Tennet rondom het WinTrack II-project, handhaaft Heijmans de verwachtingen voor heel 2018. Heijmans verwacht dat alle bedrijfsonderdelen positief bijdragen aan het resultaat. Door een gezondere kapitaalstructuur heeft Heijmans de kredietfaciliteit in het derde kwartaal verkleind. Voor ons stond het vierde kwartaal in het teken van de dividendreset van de cumulatief preferente aandelen (cumprefs). Voor de komende vijf jaar hebben we een dividend afgesproken van 7,21%, zijnde de 5-jaarsswap van 0,21% en de statutair maximale opslag van 700 basispunten. Als onderdeel van de afspraken zijn Heijmans en de houders van cumprefs, Nationale Nederlanden en De Zonnewijser die ieder 50% van de cumprefs houden, overeengekomen om in de komende jaren de cumprefs deels af te lossen. Dit zal gebeuren aan de hand van 3 stappen: 1) Heijmans zal het dividend over de cumprefs uitkeren in normale aandelen. Het uitgespaarde cashdividend zal gebruikt worden om de cumprefs voor dat bedrag terug te kopen; 2) Heijmans zal, als het overgaat tot betaling van dividend op normale aandelen, 50% van het uit te keren bedrag aan normale aandeelhouders gebruiken voor extra terugkoop van cumprefs; 3) Als Heijmans dividend betaalt op gewone aandelen en de solvabiliteit boven de 30% komt, dan zal Heijmans een extra terugkoop doen van cumprefs ter hoogte het dividendpercentage op de cumprefs. Het dividend dat Heijmans betaalt op de cumprefs zal dalen naar 6,21% als Heijmans de helft van de prefs heeft ingekocht. Met bovenstaande afspraken zal Heijmans voor de lange termijn minder afhankelijk zijn van de cumprefs en verkleint De Zonnewijser haar risico naar Heijmans. Bovenstaande afspraken zijn onder voorbehoud van goedkeurig op de aankomende Heijmans AVA. Door deze afspraken vermindert het risicoprofiel (liquiditeitsopslag, resterende looptijd) van deze preferente aandelen wat tot uiting komt in een lager totaal vereist rendement. Hierdoor is de specifieke prefopslag die wij hanteren van 1,5% komen te vervallen. De bovenstaande nieuwe voorwaarden na de reset hebben geresulteerd in een beperkte afwaardering van Heijmans, hetgeen een 0,4% impact had op de intrinsieke van De Zonnewijser. De Zonnewijser is voornemens het eventueel door Heijmans teruggekochte kapitaal uit te keren aan haar participanten.

Randstad behaalde wederom sterke omzet- en winstcijfers. Over het derde kwartaal nam het groeitempo voor de groep verder af, maar met een organische groei van 3% is dit nog steeds zeer gezond. De winstmarges liepen in het derde kwartaal verder op in vergelijking met voorgaand jaar. De wereldwijde activiteiten van Randstad behaalden een kwartaalomzet van € 6 miljard en een EBITA van bijna € 300 miljoen. De netto schuld steeg ten opzichte van vorig jaar met € 30 miljoen, en de schuldratio daalde en blijft beperkt met 1,2x netto schuld/EBITDA.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 6,8%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,5 %
3 maanden -2,9 %
Dit jaar -2,1 %
2015 2,7 %
2016 7,8 %
2017 6,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 24,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-06-2018
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Waardering per 31-12-2018

 

 Swaprentes per 31-12-2018                                                              Kredietopslagen per 31-12-2018

Zonnewijser swaprentes           Zonnewijser Kredietopslagen

 

Bron: Kempen Capital Management N.V.

 

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Marktontwikkelingentabel Zonnewijser

 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Administratievergoeding
0,05%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,35 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement (in de vorm van koerswinsten en netto-dividenden)
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
20-12-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0000215366
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.