Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'

Profiel

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-06-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,9 %
3 maanden 7,4 %
Dit jaar 0,7 %
2017 6,9 %
2018 -2,2 %
2019 13,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,7 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Omvang aandelenklasse
EUR 171,59 M 31-07-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
400.204 31-07-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 435,61 31-08-2020

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 6
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2020.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo juni 2020 € 442,48 per participatie ten opzichte van € 396,52 ultimo maart 2020. Daarmee komt het rendement uit op 11,6% voor het tweede kwartaal en -1,2% voor de eerste helft van het jaar. Het rendement in het tweede kwartaal werd positief beïnvloed door beperkt dalende rentes, dalende kredietopslagen en door het oplopende dividend gedurende het kwartaal. Ook een upgrade van kredietrating van Heijmans had een positief effect.

Na de forse paniek op de financiële markten in maart, werden april en mei gekenmerkt door een positief sentiment. Dit werd met name ingegeven door centrale banken die rentes laag houden en (staats)obligaties opkopen zodat bedrijven en overheden toegang houden tot de kredietmarkt. Ook centrale overheden steunden de eigen economieën ruimhartig, onder meer door werktijdverkorting.

Met uitzondering van de verzekeraars hebben de ondernemingen in De Zonnewijser het preferente dividend uitgekeerd. De Zonnewijser verwacht in het derde kwartaal een interim dividend uit te keren van € 22 per aandeel dat slechts beperkt lager is dan de € 24 die in 2019 is uitgekeerd. De opgeschorte dividenduitkeringen van Achmea en Goudse kunnen grotendeels worden gecompenseerd door de extra aflossing van preferente aandelen Heijmans volgens de nieuwe resetvoorwaarden en de cashpositie van De Zonnewijser.

In het tweede kwartaal hebben wij geen cashdividenden ontvangen. De uitkering van PON vindt plaats begin van het derde kwartaal en ook Randstad zal dit jaar in het derde kwartaal het dividend uitkeren doordat de AVA was uitgesteld naar aanleiding van COVID19. Wel ontvingen we conform afspraak het dividend van Heijmans in aandelen Heijmans. De aandelen Heijmans hebben we vervolgens verkocht op de beurs, tegen een beperkt hogere koers dan de verkrijgingsprijs. De cashbesparingen die Heijmans heeft gerealiseerd door het dividend in aandelen uit te betalen zijn gebruikt voor een aflossing van de preferente aandelen Heijmans in lijn met de nieuwe resetvoorwaarden. Hierdoor is onze positie in Heijmans afgenomen.

Pon Holdings was sterk begonnen aan het jaar, maar in de laatste weken werd door COVID19 de goede start in de kiem gesmoord. Vooral de omzet bij PON Equipment & Power liep terug, maar ook de divisie persoonsvoertuigen en commerciële voertuigen lieten een daling zien. De omzetdaling in april accelereerde en in mei nam de daling iets af. Vooral de divisie fietsen liet een goede performance zien in mei. De operationele marge daalde ook van 1,7% in 2019 naar 1,0% in 2020. In het eerste kwartaal heeft PON medeaandeelhouder Parcom in de RH Marine Group uitgekocht. Deze transactie was nog niet verwerkt in de resultaten. Eind van het kwartaal kwam de leverage ratio uit op 1,6x.

Achmea heeft in het tweede kwartaal een 7 jaars € 750 miljoen Senior Unsecured Note uitgeven met een coupon van 1,5%. In aanloop naar de plaatsing gaf Achmea een korte kwalitatieve update over de ontwikkelingen bij de onderneming, waarin ze aangaven dat de liquiditeitspositie robuust is en de solvabiliteit ruim boven de doelstellingen ligt. De impact van COVID19 op de verzekeringsactiviteiten is beperkt.

De Goudse liet in het eerste kwartaal een goede groei zien van de premie-inkomsten met ruim 5%. Door een negatief technisch resultaat bij de Schadeactiviteiten en een negatieve toerekening van beleggingen aan zowel Schade als Leven, rapporteerde De Goudse een netto verlies in het eerste kwartaal. De solvabiliteit in het eerste kwartaal steeg wel van 228% einde jaar 2019 naar 237% en blijft daarmee zeer gezond.

Bij Heijmans lag in het eerste kwartaal de omzet en resultaat op een hoger niveau dan voorgaand jaar. Door goed cashmanagement heeft Heijmans in het eerste kwartaal geen gebruik hoeven te maken van de kredietfaciliteiten. COVID19 heeft niet gezorgd voor grote vertragingen bij de projecten. Door een goed gevuld orderboek is de voor 2020 verwachte omzet grotendeels al in de portefeuille. De effecten op langere termijn van COVID19 en natuurlijk PFAS kunnen wel een impact hebben op Heijmans. Afgelopen kwartaal is de kredietrating van Heijmans die we gebruiken in het waarderingsmodel met 1 notch verhoogd. De afgelopen jaren zijn de resultaten van Heijmans stabieler geworden en is de balans schuldenvrij. Deze combinatie gaf aanleiding voor de verhoging.

Het vroeg cyclische Randstad voelde in het eerst kwartaal direct de invloed van COVID19. De organische omzetdaling was 7% in het eerste kwartaal, en Randstad ging het kwartaal uit op een omzetdaling van 30%. Randstad moet alle zeilen bijzetten om de omzetdaling op te vangen, maar met hulp van overheidsmaatregelen en een goede operationele aansturing verwacht Randstad ook in deze crisis dat het 50% van de brutowinstdaling kan opvangen door lagere kosten, de zogenoemde recovery ratio. De balans van Randstad aan het einde van het eerste kwartaal was solide met een leverage ratio van 0,7x. Uit voorzorg heeft Randstad het normale dividend overgeslagen, het preferent dividend is wel uitgekeerd. Een voordeel van de activiteiten van Randstad is dat ze extreem kas generatief zijn als de omzet hard daalt. Mede daarom denken wij dat Randstad deze crisis relatief goed door kan komen en kan profiteren bij een herstel van de uitzendmarkt, omdat mogelijk kleinere spelers in de markt het nu moeilijker hebben dan de grotere spelers zoals Randstad.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,79%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,9 %
3 maanden 7,4 %
Dit jaar 0,7 %
2017 6,9 %
2018 -2,2 %
2019 13,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,7 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 22,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Waardering per 30-06-2020

 

 Swaprentes per 30-06-2020                                                              Kredietopslagen per 30-06-2020

Zonnewijser swaprentes           Zonnewijser Kredietopslagen

 

 

 

Marktontwikkelingen per 30-06-2020

Marktontwikkelingentabel Zonnewijser

 

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,25 %
Administratievergoeding
0,05 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,34 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement (in de vorm van koerswinsten en netto-dividenden)
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
20-12-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Handelsfrequentie
Op best-effort basis i
ISIN i
NL0000215366
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.