Participatiefonds Oleander

Profiel

Oleander Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Oleander Participatiefonds

Beheerteam

Joop Witteveen, Jan Willem Berghuis en Michiel van Dijk

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,3 %
3 maanden 0,9 %
Dit jaar 6,6 %
2014 7,4 %
2015 2,4 %
2016 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,4 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 15,68 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
359 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 43.930,43 28-02-2018
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2017.

Aangezien Oleander Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo december 2017 € 449,63 per participatie ten opzichte van € 445,06 ultimo september 2017. Daarmee komt het rendement uit op 1,0% voor het vierde kwartaal. Voor geheel 2017 komt het rendement inclusief een dividendbetaling van € 24 per participatie uit op 6,9%. Het rendement in het vierde kwartaal werd beperkt beïnvloed door een verhoging van de kredietopslagen, terwijl de rente op staatsleningen nauwelijks is veranderd.

Het afgelopen kwartaal hield de ECB vast aan haar ruime financiële beleid, terwijl de economische groei in Europa doorzette. De ECB heeft - conform verwachting - een reductie aangekondigd van de mate van monetaire stimulering. Het opkoopprogramma wordt gehalveerd vanaf januari 2018 naar € 30 miljard per maand voor de periode tot september 2018. Het lijkt erop dat de ECB - in navolging van de Verenigde Staten - ruim de tijd neemt om haar beleid bij te stellen. Tegelijkertijd zijn de prognoses voor economische groei opnieuw verhoogd. In Nederland zien we een lage werkloosheid, maar blijft de algemene loonstijging vooralsnog beperkt, net als in andere Europese landen. De olieprijs stijgt en kan in 2018 opwaartse inflatiedruk geven. In de Verenigde Staten verhoogde de Fed in december de rente met 25bp, maar verloopt de verkrapping van het monetaire beleid traag. Mogelijk kan het recente belastingplan een stimulans zijn voor snellere renteverhogingen. Ondanks het oplopen van de rente in de Verenigde staten, is de euro relatief sterk. De euro-wisselkoers reflecteert het toegenomen vertrouwen in Europa en de oplopende economische groei. Wij blijven voor de lange termijn uitgaan van een hogere rente in de Verenigde staten, op afstand gevolgd door Europa. De weg naar hogere rentes lijkt wel een geleidelijk en langdurig proces te worden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

In het vierde kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht. Enkele bedrijven hebben derdekwartaalcijfers gepubliceerd en wij hebben met een aantal bedrijven gesproken, onder meer Pon Holdings, mede in verband met de mogelijke structuurverandering van de preferente aandelen Pon Holdings.

Pon Holdings behaalde tot en met het derde kwartaal een 3% hogere omzet en ongeveer een gelijke winstbijdrage. Pon Holdings heeft een update van haar strategie gepresenteerd met financiële ambities tot 2022. Pon Holdings kiest hier voor een indeling naar de segmenten ‘Automotive’, ‘Bikes’, ‘Equipment & Power Systems’ en ‘Industrial Mobility’. Pon Holdings heeft een omzetambitie van € 8,5 miljard tegenover € 6,5 miljard op dit moment. Pon Holdings streeft ook naar versterking van haar geografische spreiding door acquisities, bijvoorbeeld via versterking van haar relaties zoals met Volkswagen. In het vierde kwartaal heeft Pon Holdings het Amerikaanse dealerbedrijf Indigo gekocht, gericht op het luxe segment auto’s van de Volkswagen-groep zoals Porsche en Bentley. De jaaromzet bedraagt circa $ 700 miljoen en de onderneming is onder meer gevestigd in California en Houston. Met de genoemde groeiambities gaat Pon Holdings ook haar financiële structuur aanpassen, met meer ruimte voor preferente aandelen. Zoals eerder gemeld gaan wij onze medewerking hieraan verlenen, waardoor wij voor de langere termijn in preferente aandelen Pon Holdings kunnen blijven beleggen.

Achmea heeft in november haar Ierse levensverzekeringactiviteiten verkocht aan Aviva. De opbrengst voor deze onderneming met 320 FTE was € 220 miljoen en zal een boekverlies opleveren van € 35 miljoen.Ook de resterende Ierse entiteit wordt ‘opgeruimd’, met een waarschijnlijke opbrengst van € 20 miljoen. In 2017 heeft Achmea € 130 miljoen (vorig jaar € 430 miljoen) gereserveerd ten behoeve van een beperkte stijging van de ziektekostenpremies. Deze ‘subsidiering’ is voor de lange termijn niet vol te houden, ook omdat het lastig blijft dividenden uit te keren vanuit deze activiteiten. De grootste schadeverzekeraar gaat door met haar langetermijnkostenbeheersingsprogramma. Achmea heeft een stabiele BBB- rating en een meest recent gepubliceerde Solvency II-ratio van 185%.

De Goudse laat over de eerste drie kwartalen goede bedrijfsresultaten zien, die beperkt hoger zijn dan vorige jaar. De bijdrage van schadeverzekeringen is fors gestegen en is nu groter dan de teruglopende bijdrage vanuit levensverzekeringen. De Solvency II-ratio van de Goudse N.V. is het afgelopen kwartaal verbeterd tot een comfortabele 230%.

Heijmans heeft een nieuwe CFO benoemd, Hans Janssen, afkomstig van Mediq. Samen met de CEO Ton Hillen vormt hij de vernieuwde Raad van Bestuur. Heijmans ziet een verder herstel van haar resultaten in de woningbouw. Het aantal verkochte woningen in de eerste tien maanden van 2017 is opgelopen tot 1.636 (was 1.344) en Heijmans heeft vele nieuwe projecten aangekondigd. De omzet in infra is opgelopen en kent geen nieuwe problemen. Utiliteitsbouw blijft zwak, versterkt door het selectieve proces van aanname van nieuwe projecten. Het RIVM-project te Utrecht wordt geheel verkocht ten gunste van risicovermindering. Heijmans opereert ruimschoots binnen de afgesproken bankafspraken en kan eerder dan gepland haar kredietfaciliteit terugbrengen. Het is belangrijk dat Heijmans de zeer positieve trend in de woningbouw weet te gebruiken voor een structurele versterking van haar organisatie en opbouw van financiële buffers voor de lange termijn.

Randstad wist de omzet de afgelopen vier kwartalen met 8% te laten groeien en inclusief acquisities met 13%. Randstad loopt voorop in haar markt, die steeds meer digitale oplossingen kent. Tijdens de recente Capital Markets Day werd ingegaan op de “Tech & Touch”-strategie, met differentiatie in oplossingen naar klant en kandidaat. Voor 2018 ziet Randstad een doorlopende autonome groei en oplopende operationele marges. Door acquisities is de schuld opgelopen tot circa € 1,4 miljard wat resulteert in een solide schuldratio van 1,4x. Randstad verwacht in 2018 minder M&A-activiteit en zal kostenbesparingen gedeeltelijk investeren in digitale initiatieven. Door een gestage kasstroom zal de netto schuld dan afnemen in 2018.

Waardering preferente aandelen
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,1%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,3 %
3 maanden 0,9 %
Dit jaar 6,6 %
2014 7,4 %
2015 2,4 %
2016 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,4 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1.960,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Oleander Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u viade portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,33% over het boekjaar 2016
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,62 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.