Participatiefonds Oleander

Profiel

Oleander Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Oleander Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-06-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 2,1 %
Dit jaar 7,7 %
2016 7,5 %
2017 6,6 %
2018 -2,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,90 M 30-06-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 14,90 M 30-06-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
359 30-06-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 42.349,99 31-08-2019
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2019.

Aangezien Oleander Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Na betaling van het 2019-interimdividend van € 24,00 per participatie, daalde de intrinsieke waarde van De Zonnewijser van € 440,07 ultimo maart naar € 425,08 ultimo juni 2019. Daarmee komt het rendement inclusief dividend uit op 2,0% in het tweede kwartaal. Voor het eerste halfjaar van 2019 komt het rendement inclusief dividend op 8%. Het rendement in het tweede kwartaal werd positief beïnvloed door een dalende rente en kredietopslagen en door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

Financiële markten werden in belangrijke mate gedreven door uitspraken van de ECB en FED over het te voeren monetaire beleid en de aanhoudende onzekerheid rondom de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China in aanloop naar de G20-top in juni. Door uitlatingen van ECB-voorzitter Draghi dat hij niet schroomt om extra maatregelen te nemen als de inflatie onder druk komt, daalde de Duitse en Nederlandse 10-jaarsrente voor het eerst sinds oktober 2016 weer onder de 0%. Ook kredietopslagen daalden verder in het tweede kwartaal. In de Verenigde Staten lijkt eenzelfde trend waarneembaar. Waar de FED aan het begin van het jaar nog hintte op renteverhogingen, zetten de onverwachts zwakke arbeidsmarktdata in mei ook in de Verenigde Staten de deur open voor een renteverlaging later dit jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2019

In het tweede kwartaal hebben wij dividenden ontvangen van alle preferente aandelen, met uitzondering van Pon Holdings, die we in het begin van het derde kwartaal hebben ontvangen. Onze beperkte obligatiepositie is geheel verkocht. In juni hebben wij een interim-dividend betaald van € 24 per participatie De Zonnewijser, waarna geen slotdividend 2019 zal worden uitbetaald.

Pon Holdings liet over het eerste kwartaal de omzet met 1% groeien. Terughoudendheid in de Nederlandse automarkt zorgde voor een tragere start van de omzet. Door de WLTP-regelgeving zijn er ook minder auto’s beschikbaar, waardoor het orderboek hoog is. Ondanks de beperkte omzetgroei, steeg de EBIT met ruim 60% en de EBIT-marge van 1,0% naar 1,7%. Op 11 april maakte Pon Holdings bekend de Material Handeling-activiteiten in de Verenigde Staten te verkopen aan Mitsubishi Logisnext.

Achmea maakte bekend dat het de 18.000 Slowaakse niet-leven polissen van Aegon heeft overgenomen. Omdat Achmea al actief is in Slowakije kent men de markt en kunnen deze polissen relatief makkelijk worden geïntegreerd. Het ratingsbureau S&P verhoogde de outlook naar ‘stable’, voor de huidige A-rating die Achmea heeft. De verhoging werd gedreven door de stabiele en recent verbeterde resultaatontwikkelingen.

In het eerste kwartaal continueerde De Goudse de goede ontwikkelingen van 2018. De premie-inkomsten stegen met ruim 6% ten opzichte van het vorige jaar en het operationeel resultaat liet een duidelijke stijging zien. De solvabiliteit is in het eerste kwartaal gedaald van 233% naar 208% en blijft daarmee zeer gezond. De daling werd gedreven door de overname van het 49%-belang in Chabot en de beweging van de rentecurve.

Bij Heijmans was in het eerste kwartaal de omzet op vergelijkbaar niveau als vorig jaar. De onderneming verwacht voor heel 2019 een vergelijkbare omzet, waarbij de balans minder Infra en meer overige omzet zal zijn. Ook verwacht Heijmans dat het resultaat zal stijgen in vergelijking met vorig jaar. Een dalende Infra-omzet vinden wij geen negatieve ontwikkeling, gezien de balans tussen winst en risico’s in deze activiteiten. Het recente dispuut rondom de A10 tussen de opdrachtgever en Zuidplus, het consortium waar Heijmans een 15%-belang in heeft, onderstreept dit.

Randstad realiseerde over het eerste kwartaal van 2019 een beperkte organische omzetgroei van 0,5%. Ook het operationeel resultaat bleef nagenoeg gelijk. Een vertraging in de groei van de economie zorgt voor enige terughoudendheid bij klanten. Duitsland sprong daarbij in het oog met een omzetdaling van 10%. De leverage-ratio van Randstad was ultimo Q1 1,2x, dit was inclusief het boekhoudkundige effect van IFRS16. Zonder dit effect zou de ratio 0,8x zijn. De ratio zal in Q2 oplopen door het uitbetalen van het dividend aan de aandeelhouders en vakantiegeld aan het personeel. In Q2 hebben wij het eerste gesprek gehad met de adviseurs van Randstad voor de heronderhandelingen van de preferente aandelen. We verwachten met het volgende kwartaalbericht meer informatie hieromtrent te kunnen geven.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating vande bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,6%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 2,1 %
Dit jaar 7,7 %
2016 7,5 %
2017 6,6 %
2018 -2,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.225,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Oleander Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,37% over het boekjaar 2018.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,74 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum en het essentiële-informatiedocument. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.