Participatiefonds Oleander

Profiel

Oleander Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Oleander Participatiefonds

Beheerteam

Joop Witteveen, Jan Willem Berghuis en Michiel van Dijk

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,2 %
3 maanden 0,3 %
Dit jaar 0,3 %
2015 2,4 %
2016 7,5 %
2017 6,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 15,74 M 31-03-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
359 31-03-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 44.038,25 30-04-2018
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2018.

Aangezien Oleander Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo maart 2018 € 451,52 per participatie ten opzichte van € 449,63 ultimo december 2017. Daarmee komt het rendement uit op 0,4% voor het eerste kwartaal van 2018. Het rendement in dit kwartaal werd beperkt negatief beïnvloed door een verhoging van de kredietopslagen, terwijl de rente op kortlopende staatsleningen nauwelijks is veranderd.

Het afgelopen kwartaal hield de ECB vast aan haar ruime financiële beleid, terwijl de economische groei in Europa doorzette. In de discussies roeren zich de voorstanders om de monetaire verruiming aan te passen, in vervolg op de reeds aangekondigde reductie van de mate van monetaire stimulering. Het opkoopprogramma is gehalveerd vanaf januari 2018 naar € 30 miljard per maand voor de periode tot september 2018. Het lijkt erop dat de ECB - in navolging op de Verenigde Staten - ruim de tijd neemt om haar beleid bij te stellen. Tegelijkertijd zijn de prognoses voor economische groei blijvend goed, met bijvoorbeeld in Nederland een lage werkloosheid. De spanning in enkele sectoren heeft nog niet geleid tot een meer algemene loonstijging, in lijn met vele andere Europese landen. De grondstoffenprijzen zijn verder gestegen en in 2018 kan opwaartse inflatiedruk ontstaan. In de Verenigde Staten verloopt de verkrapping van het monetaire beleid traag, maar in de nabije toekomst worden stapsgewijze renteverhogingen verwacht. Na het belastingplan is de Amerikaanse regering nu bezig om het handelsbalanstekort aan te pakken, door specifieke importtarifering. Dit kan uitmonden in een handelsoorlog en druk geven op de groei van de wereldhandel. De sterke eurowisselkoers reflecteert het toegenomen vertrouwen in Europa en de oplopende economische groei. Wij blijven voor de lange termijn uitgaan van een hogere rente in de Verenigde Staten, op afstand gevolgd door Europa. De weg naar hogere rentes lijkt een geleidelijk en langdurig proces te worden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2018

In het eerste kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht. De meeste bedrijven hebben jaarcijfers gepubliceerd en een aantal bedrijven hebben wij gesproken. In het tweede kwartaal zullen naar verwachting alle dividenden op preferente aandelen worden betaald. Wij verwachten ultimo juni wederom een interim dividend van € 24,00 per participatie te betalen. Met Pon Holding gaan we een nieuw contract afsluiten, zodat wij voor de lange termijn in preferente aandelen van Pon Holdings kunnen blijven beleggen. Wij verwachten dat dit geen of slechts beperkte gevolgen heeft voor de waardering en langetermijnrendement van De Zonnewijser.

Pon Holdings behaalde over 2017 een 4% hogere omzet tot € 6,7 miljard, mede door acquisities. De operationele winstmarge daalde het afgelopen jaar van 2,6% naar 2,3%, met een enigszins lagere netto winst tot gevolg. Pon Holdings heeft marktaandeel verloren in de verkoop van personenauto’s, waarbij men niet de juiste modellen kon verkopen en in bedrijfswagens was bovendien sprake van sterke (prijs)concurrentie. De fietsenverkopen door Pon zijn duidelijk gestegen, ook met behulp van acquisities. De verkopen van (Caterpillar) equipment steeg en de meeste internationale activiteiten lieten een stabiel tot stijgende omzet zien. De schuldratio is in het afgelopen jaar opgelopen door enkele acquisities en zijn opgelopen tot 2,0x, ruim binnen de normen van de bankfinanciering. Eind vorig jaar heeft Pon Holdings haar strategie en groeiambities tot 2022 gepresenteerd. In dat kader wordt de financiële structuur aangepast en verkrijgen wij nieuwe preferente aandelen met voorwaarden, risico en rendement in lijn met de oude contracten. Wij verwachten op korte termijn deze transactie te kunnen finaliseren en verwachten in het volgend kwartaalbericht deze in detail te kunnen toelichten.

Achmea behaalde een bevredigende operationele jaarwinst van € 349 miloen, op weg naar het gewenste niveau van € 450 miljoen in 2020. De resultaten op schadeverzekeringen zijn hersteld na een verliesjaar, waarbij de “combined ratio” uitkomt op 96%. De ziektekostenverzekeringen hebben dit jaar een verlies geleden. Hierdoor zal het moeilijker worden om een (duidelijke) premiestijging te voorkomen. Het Leven- en Pensioenresultaat is gestegen dankzij een duidelijke kostenbeheersing. De gepubliceerde Solvency II-ratio is beperkt gezakt tot 184% en de rating van Achmea blijft stabiel.

De Goudse heeft een bijna 8% premiestijging en een netto winst van € 34,4 miljoen geboekt. De Goudse heeft een opvallende 18%-groei gerealiseerd bij collectieve inkomensverzekeringen, onder meer ter verzekering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het behaalde resultaat is positief, maar in het verleden waren de risico’s soms hoog. Ook de wisselende overheidsmaatregelen zijn soms lastig te prijzen. Bij al haar verzekeringen gebruikt de Goudse herverzekering, waarmee risico’s worden gedeeld. De Solvency II-ratio is gestegen naar een solide 236%. De Goudse profileert zich als een ondernemende verzekeraar voor het MKB bedrijfsleven, met een voorkeur voor advisering. Het langetermijnnadeel blijft haar beperkende schaal, waardoor kosten van de organisatie relatief zwaar wegen op het totaal. In de tweede helft van dit jaar gaan we spreken over nieuwe resetvoorwaarden van de preferente aandelen voor een volgende periode van 6 jaar.

Heijmans heeft over 2017 een netto resultaat gerealiseerd van € 20 miljoen gerealiseerd, dit na een dramatisch verlies van € 110 miljoen over 2016. De onderneming heeft een forse herstructurering en verkoop van de resterende buitenlandse activiteiten afgerond. Over 2017 werd de winst vooral gestut door vastgoedontwikkeling met de verkoop van bijna 2.200 woningen. Ook het onderdeel Woningbouw profiteert van bouwopdrachten van de vastgoedontwikkeling. De vooruitzichten zijn positief, al zijn stijgende bouwkosten op dit moment een uitdaging. De grondbank blijft nog fors, maar kan in 2018 teruglopen ondanks de nog resterende koopverplichtingen. De sectoren Utiliteit en Infra moeten een herstel van het resultaat laten zien. Voor Heijmans is het essentieel dat een lange periode met per saldo slechte cijfers daadwerkelijk wordt afgesloten. Dat is ook voor de toekomstige financiering -inclusief een mogelijke volgende periode van onze cumulatieve preferente aandelen - noodzakelijk. Deze besprekingen worden in het laatste kwartaal van dit jaar gevoerd.

Randstad behaalde een 13% hogere omzet van ruim € 23 miljard en een 11% hogere operationele winst. De netto winst bedroeg € 631 miljoen en een vrije kasstroom van € 586 miljoen. Door acquisities is de netto schuld opgelopen van € 793 miljoen naar ruim € 1 miljard, echter de schuldratio is nauwelijks gestegen tot een bescheiden 0,9x. Na enkele acquisities gaat Randstad zich vooral richten op autonome groei met haar gepresenteerde ‘Tech & Touch’ strategie. Mede hierdoor is het dividend op gewone aandelen met 46% verhoogd. Dit dividend bestaat uit een regulier dividend van € 2,07 en een special cashdividend van € 0,69 per gewoon aandeel. Het extra dividend wordt betaald in het derde kwartaal en geeft de nieuwe voorkeur van groei aan. Door de gestage kasstroom en minder nadruk op acquisities zal de netto schuld gedurende 2018 naar verwachting afnemen.

Waardering preferente aandelen
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,5%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,2 %
3 maanden 0,3 %
Dit jaar 0,3 %
2015 2,4 %
2016 7,5 %
2017 6,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1.960,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Oleander Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,33% over het boekjaar 2016
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,62 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.