Kempen outlook scenario's: Vier mogelijke scenario’s voor de langetermijn

Naast de blik op 2023, heeft Kempen vier mogelijke scenario's opgesteld voor de langetermijn (10-jaars cyclus). Het scenario waaraan wij de hoogste kans toedichten, is het Verwacht scenario. Daarnaast zijn er drie alternatieve scenario’s: Verregaande regionalisering, Klimaatomslag en Techno-optimisme.


1. Verwacht scenario

 • De grotere impact van overheidsbeleid op de economie zet zich door. Tijdens de banken- en coronacrises was deze nog eerder incidenteel, gericht op het oplossen en tegengaan van acute problemen. Toenemende maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen, om de energietransitie te realiseren en de defensie-uitgaven op te drijven, hebben echter een structureel karakter. 
 • Op het geopolitieke vlak bewegen we steeds meer in de richting van een multi-polaire wereld. Hierdoor verandert de al decennia gaande globalisering van karakter. Politieke risico’s spelen een toenemende rol in het bepalen van de plaats van productie. Er is een streven om internationale productieketens te diversifiëren. Met minder focus op de efficiëntie van ‘just in time’, maar met meer aandacht voor ‘just in case’: schokbestendige ketens in geval van een crisis. Al blijft het reshoren, het dichter bij huis brengen van productieketens, vooralsnog beperkt.
 • De economische impact van deze trends is hogere inflatie die verder versterkt wordt door de grondstof-intensieve energietransitie. Op de reële groei blijft het effect beperkt. Centrale banken verhogen de rente, maar die blijft onder de nominale groei. Wat voor financiële markten de facto een voortzetting van de financiële repressie betekent.

2. Verregaande regionalisering

 • Met de verkiezing van Joe Biden als president van de VS leek de draad van het ‘multilateralisme’ en de internationale samenwerking weer opgepakt. De Russische inval in Oekraïne en het spierballenvertoon van China richting Taiwan sloegen het optimisme hierover echter aan diggelen en leidden tot verschillende reacties van de mondiale machtsblokken.
 • In dit scenario is de beweging naar een multi-polaire wereld snel en allesomvattend. Van het reshoren van productieketens, handelsoorlogen, tot politiek nationalisme. Zo vertraagt de economische handel tussen de VS en China substantieel. Populistisch beleid leidt tot hogere begrotingstekorten, hogere bedrijfsbelasting en minder onafhankelijke centrale banken. Geo-strategische, ideologische machtsblokken komen scherp tegenover elkaar te staan.
 • Het gesloten karakter van economieën leidt tot lagere groei. Verschillende technologische standaarden ontstaan naast elkaar, er is minder mondiale concurrentie en innovatie, de productiviteit komt verder onder druk. Hogere belastingen ontmoedigen investeringen. Dit leidt tot een wat hogere inflatie.
 • Voor aandelen is dit een moeilijke omgeving. Bij obligaties is er vooral vraag naar kwaliteitspapier. Zowel van overheden als van bedrijven.

3. Klimaatomslag

 • Klimaatverandering veroorzaakt, sneller, vaker en op grotere schaal dan verwacht, natuurrampen met forse schade wereldwijd. Dit leidt tot een omslag in het politieke momentum om verdere klimaatverandering te beperken, de wereldwijde gemeenschap ziet in ‘dat het zo niet langer kan’.
 • Overheden reageren door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en te investeren in een meer klimaatbestendige infrastructuur. Prijzen voor uitstootrechten schieten omhoog waarbij beleidsmakers wel steeds vaker moeten balanceren tussen een keuze voor stabiele energiebevoorrading en milieunormen. Cross-border heffingen, op grotere schaal, proberen het kostennadeel voor de eigen industrie te compenseren. Regeringen geven prioriteit aan de eigen bevolking voor de bevoorrading van voedsel en energie.
 • De structurele gevolgen van de klimaatverandering en de schade van destructieve rampen zijn geografisch ongelijk verdeeld. Het patroon van de economische cyclus wordt minder voorspelbaar en is volatieler. Samen met een hogere geëiste risicopremie, weegt dit op aandelenrendementen en risicovollere bedrijfsobligaties. Inflatie en rente zijn hoger dan in het centrale scenario.

4. Techno-optimisme

 • In dit scenario wordt verondersteld dat technologische ontwikkelingen de productiviteit een structurele ‘boost’ zullen geven. De nadelen van teruggeschroefde globalisering worden opgevangen door technologie, zodat de inflatie onder controle blijft en de groei een impuls krijgt vanuit hogere productiviteit. Technologische ontwikkelingen zorgen ook voor het realiseren van de energietransitie en klimaatadaptatie.
 • Niet iedereen heeft de vaardigheden om de technologische ontwikkelingen te volgen. De economie is echter voldoende gezond om dit met de ‘mantel der groei’ te bedekken. Wat de maatschappelijke ontevredenheid, en de potentieel schadelijke politieke gevolgen hiervan, terugdringt. 
 • Centrale banken kunnen hun beleid normaliseren, zonder restrictief te hoeven zijn.
 • Voor financiële markten is dit een ‘goudlokjes-scenario’. Aandelen en (risicovollere) bedrijfsobligaties profiteren. De rente is hoger dan in het centrale scenario wegens de hogere groei. 

LEES HIER MEER OUTLOOK STUKKEN

Heeft u al nagedacht over het potentieel van de economie en financiële markten voor volgend jaar?

Blijf op de hoogte door je hieronder aan te melden

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.