Dashboard verantwoord beleggen

Figure 1: Stewardship Dashboard Figures per end 2021

Het uitbrengen van stemmen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin we beleggen is een essentieel onderdeel van betrokken en actief aandeelhouderschap. In 2021 hebben we op 437 afzonderlijke aandeelhoudersvergaderingen onze stem uitgebracht, waarbij we in 14% van de gevallen tegen bestuursvoorstellen stemden. We maken gebruik van ISS als stemplatform en stemmen op basis van ons specifieke stembeleid2

Het dashboard geeft een cijfermatig overzicht van de activiteiten die Kempen in 2021 heeft uitgevoerd op het gebied van uitsluiting en vermijding, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap (uitoefening van stemrecht en engagement).

Er staan 43 ondernemingen op de uitsluitingslijst vanwege hun betrokkenheid bij controversiële wapens. Daarnaast vermijden we beleggingen in 105 tabaksondernemingen en 30 bedrijven die betrokken zijn bij aanzienlijke controverses.

We hebben onze nieuwe scoremethodologie, het Duurzaamheidsspectrum, toegepast op 380 intern en extern beheerde fondsen. Deze vertegenwoordigen ruim 50% van het beheerd vermogen van Van Lanschot Kempen. 

2.Het overzicht van onze stemactiviteiten vindt u hier

Overzicht Van Onze Stemactiviteiten

Figure 2: Meeting by sector 2021

  • We hebben tijdens 298 vergaderingen (66%) gestemd tegen ten minste 1 agendapunt of onze stem onthouden met betrekking tot ten minste 1 punt. 
  • We onthouden over het algemeen onze stem om het management tijd te geven om een kwestie op te lossen, maar met dien verstande dat we in de toekomst tegen een bestuursvoorstel zullen stemmen als veranderingen uitblijven. 

Table 1: Overzicht van voorstellen 2021

In 2021 hebben we bij 56 van de 102 voorstellen die door aanhouders werden ingediend tijdens een algemene vergadering gestemd tegen het bestuur. Van de 56 stemmingen waarbij we tegen het bestuur stemden, hadden er 5 betrekking op corporate governance (met inbegrip van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen), 5 op de noodzaak van een onafhankelijke voorzitter, 10 op klimaatverandering, 12 op voorstellen ten aanzien van maatschappelijke kwesties, 19 op aandeelhoudersrechten en 5 op informatieverstrekking over politiek lobbyen. Een overzicht van onze belangrijkste stemmingen van 2021 vindt u Bijlage I van dit verslag. 

Stemstatistieken over periode 2019-2021

Tabel 2: Stemstatistieken 2019–2021

Analyse van stemmingen tegen bestuursvoorstellen

Figuur 3: Uitsplitsing stemmen tegen het bestuur

Engagement- en stemactiviteiten 

In 2021 gingen we via onze kernstrategieën met 132 ondernemingen rechtstreeks in gesprek over milieu-, maatschappelijke en governancekwesties. Dit betekent 47% van onze aandelenbeleggingen in termen van het aantal ondernemingen waarin we beleggen. In 90 van deze gevallen voerden onze portefeuillebeheerders of ons Responsible Investment-team een dialoog gericht op verandering. Daarnaast zijn we met nog eens 204 ondernemingen samen met andere beleggers een engagement aangegaan. 

We maken bij de engagements met ondernemingen onderscheid tussen ‘engagements gericht op verandering’ en ‘engagements gericht op bewustwording’. De engagements gericht op verandering hadden vooral betrekking op milieu- (42%) en governancekwesties (39%). Het hoofdstuk ‘Onze engagements’ bevat meer informatie hierover. Voorts voerden we met 70 ondernemingen een engagement gericht op bewustwording van algemene ESG-kwesties. Meestal betrof dit governance en vaak ging het om agendapunten voor de algemene aandeelhoudersvergadering van de betreffende onderneming.

Meer informatie over onze benadering van engagement vindt u hier.

Tabel 3: Rechtstreekse Engagements 2021 in %

Figuur 4: Engagement-en stemactiviteiten 2021
Meer informatie over onze engagements in 2021 vindt u hier.

Meer weten over onze duurzaamheidsaanpak?

Meld je hieronder aan en we sturen je iedere 2 maanden onze ESG nieuwsbrief.