Onze Engagements


Door onze engagementactiviteiten willen wij ondernemingen aanzetten tot positieve verandering. We gaan een dialoog aan over een breed scala aan strategische, financiële, maatschappelijke, corporate governance- en milieuaspecten. Hiermee willen we het volgende bereiken: 

  • We willen goed geïnformeerd zijn over de ondernemingsstrategie, het beleid en de programma’s. We willen meer inzicht in een onderneming krijgen.
  • We willen er zeker van zijn dat het bestuur en het managementteam van een onderneming ESG-risico’s goed overzien en weten te beheersen. Daarnaast moeten ondernemingen in voldoende mate kansen weten te grijpen die zich op maatschappelijk en milieugebied aandienen.
  • We willen ondernemingen aanmoedigen om best practices op het gebied van corporate governance toe te passen.

Mijlpaalmethodologie

OVERZICHT VAN DE MIJLPAALMETHODOLOGIE VAN KEMPEN

Figuur 5: Milestone Methodology

Overzicht engagement-mijlpalen

Deze figuur geeft weer hoe de vier mijlpalen per eind 2021 waren verdeeld over de in totaal 90 engagements gericht op verandering. Per mijlpaal wordt de uitsplitsing naar milieu- (E), maatschappelijke (S) en governancegerelateerde (G) engagements getoond. In totaal hebben wij in 2021 het voortouw genomen voor 38 rechtstreekse engagements gericht op verandering met betrekking tot milieuthema’s, 16 engagements met betrekking tot maatschappelijke thema’s en 35 met betrekking tot governancekwesties. 

Figuur 6: Mijlpaal Waar De Engagement Zich Nu Bevindt

De meeste ‘engagements gericht op verandering’ boekten in 2021 een vooruitgang van minstens één mijlpaal. We zijn vaker een dialoog aangegaan over milieu- en governancekwesties dan over maatschappelijke onderwerpen. Binnen de categorie milieu was klimaatverandering verreweg het belangrijkste onderwerp. Wij verwachten ook in de toekomst vaker een dialoog aan te gaan over kwesties die verband houden met klimaatverandering, want alle stakeholders zijn zich steeds meer bewust van de urgentie en het belang van klimaatonderwerpen. Wij zijn voor verschillende strategieën een sectorbrede engagement over klimaatonderwerpen gestart, om ervoor te zorgen dat meer partijen zich gaan inzetten en meer gaan doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Wij zullen deze engagements ook in 2022 voortzetten. 

Per saldo hebben we goede voortgang geboekt: ruim de helft van de engagements bewoog in de goede richting. Dit jaar bereikten 14 engagements mijlpaal 4, wat betekent dat deze engagements met succes zijn afgerond. 

Voortgang mijlpalen in 2021

83 engagementmijlpalen bereikt met 90 engagements 
Figuur 7 toont met hoeveel engagements gericht op verandering in 2021 een nieuwe mijlpaal werd bereikt. Dit zijn de concrete resultaten die onze engagementinspanningen in 2021 hebben opgeleverd.

Met ongeveer een op de drie engagements werd in het afgelopen jaar geen nieuwe mijlpaal bereikt. Sommige ondernemingen hebben meer tijd nodig om van mijlpaal 3 (De onderneming voert beleid) naar mijlpaal 4 (Beleid wordt geïmplementeerd) te komen. Dit komt doordat de uitrol van nieuw beleid en benaderingen binnen de onderneming of haar toeleveringsketen een complexe aangelegenheid is. Dat betekent echter niet dat de ondernemingen geen vooruitgang hebben geboekt met ‘subdoelen’. Het overgrote deel van onze engagements liet een positieve ontwikkeling zien. Slechts drie engagements gericht op verandering bewogen in een negatieve richting. Dit wil zeggen dat de dialoog met de onderneming en de te verwachten resultaten van die dialoog naar onze mening niet bevredigend waren. 

In 2021 boekten we met 33 engagements een vooruitgang van 1 mijlpaal, met 16 engagements kwamen we 2 mijlpalen verder en met 6 bereikten we 3 nieuwe mijlpalen. We hebben in 2021 onze mijlpaalmethodologie opnieuw geëvalueerd en beginnen voor het bepalen van voortgang richting mijlpaal 4 nu te tellen bij mijlpaal 1 in plaats van 0. Onze eerste stap, ‘zorgen kenbaar maken’, meet namelijk alleen onze eigen inspanning en is geen indicator voor de voortgang van de onderneming waarmee we de dialoog voeren. Door deze aanpassing was onze voortgang op basis van totaal aantal bereikte mijlpalen in het afgelopen jaar geringer dan in 2020. Onze engagementinspanningen zijn echter zeker niet afgenomen.  

Figuur 7: Voortgang mijlpalen per eind 2021

Voortgang engagements sinds 2019

Vergeleken met de afgelopen paar jaar is het totale aantal engagements toegenomen. Dit kan worden toegeschreven aan de nadruk die onze beleggingsteams leggen op proactieve engagements gericht op verandering. 

Wij hebben een aantal klimaatgerelateerde engagements in gang gezet of voortgezet. Sommige hiervan betroffen een hele sector. Deze engagements zullen we ook in 2022 voortzetten. 

Figuur 8: Voortgang Mijlpalen Per Eind 2019, 2020 en 2021

OESO RBC-gerelateerde engagements

In Bijlage II staat een overzicht van onze belangrijkste engagements in 2021 over thema’s die vallen onder de Responsible Business Conduct (RBC)richtlijnen van de OESO. Het gaat om engagements over daadwerkelijke en/of potentiële negatieve gevolgen en hoe deze gevolgen worden beperkt.

Engagement factsheets 

Wanneer voortgang wordt geboekt met een engagement gericht op verandering - of als een engagement langere tijd stagneert - leggen we dit vast in een engagement factsheet. Al onze ESG-engagement factsheets vindt u hier. Wij hebben ervoor gekozen om in dit verslag de volgende engagements nader te belichten:

  • China Gas Holdings, een onderneming waarmee we in gesprek zijn gegaan over gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in verband met de ontploffing van een pijpleidingen van de onderneming. 
  • Malaysia Airports, waarmee we hebben gesproken over maatregelen voor de vermindering van CO2-uitstoot en de invloed van de onderneming op luchtvaartmaatschappijen.
  • BMW, waarmee we hebben gesproken over de doelstelling van de onderneming voor de vermindering van de scope 3-emissies en de afstemming op het Klimaatakkoord van Parijs. 
  • Vesuvius, een onderneming die actief is op het gebied van metaalstroming en waaraan we ook vragen hebben gesteld over klimaatgerelateerde ambities.
  • MTN, een Zuid-Afrikaanse telecommaatschappij, waarmee we hebben gesproken over digitale rechten, vrijheid van meningsuiting en naleving van mensenrechten.
  • Allied Properties, waarmee we ook hebben gesproken over de afstemming van de strategie op het Klimaatakkoord van Parijs.
  • Wells Fargo, een onderneming waar frauduleuze methodes werden toegepast en al een aantal jaren wordt gewerkt aan aanpassing van de bedrijfscultuur.

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste organisaties waarvan we lid zijn of waarmee we collectieve engagements aangaan.

Meer weten over onze duurzaamheidsaanpak?

Meld je hieronder aan en we sturen je iedere 2 maanden onze ESG nieuwsbrief.