Anticiperen op EU-regelgeving

“Nu de EU haar klimaatambitie heeft vertaald in regelgeving voor duurzame financiering, spant Van Lanschot Kempen zich in om nieuwe paden te banen en anderen de weg te wijzen”
Johan van der Lugt, Lead Expert ESG Advisory

De vastbeslotenheid van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en ‘financiële en zogenaamde niet-financiële informatie uiteindelijk evenveel gewicht te geven’ leidde volgens EU-commissaris Mairead McGuinness  in 2020 tot een versnelling van nieuwe wet- en regelgeving over duurzame financiering. Deze ontwikkeling is ook voor Kempen en onze klanten van groot belang.   

Kempen spant zich niet alleen in om deze nieuwe regelgeving te doorgronden en te implementeren. We zorgen ook dat onze klanten de benodigde adviezen krijgen om op de ontwikkelingen in regelgeving te kunnen anticiperen. Waar relevant gaan wij ook met de EU zelf in dialoog om complexe aspecten van de regelgeving te verbeteren.  

We zijn trots dat we op dit gebied een voortrekkersrol kunnen vervullen, gesteund door adviseurs zoals prof. dr. Andreas Hoepner. Hij is niet alleen wetenschappelijk adviseur van de ESG Council van Kempen, maar ook onafhankelijk lid van de Technical expert group on sustainable finance van de EU.

Regelgeving in kaart brengen en inbedden
Onze twee voornaamste aandachtsgebieden in 2020 waren de implementatie van de SFDR-verordening en de vaststelling van de EU-taxonomie. De Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) bepaalt dat Kempen en zijn klanten volgens nieuwe eisen informatie moeten verschaffen over duurzaamheidsrisico’s en -processen om deze risico’s te beheersen. In de taxonomieverordening zijn ook ecolabels en klimaatbenchmarks opgenomen.

Het is onze overtuiging dat we duurzaamheid goed moeten definiëren om ook echt duurzaam te kunnen zijn. Daarom is Kempen altijd uitgesproken voorstander geweest van een EU-taxonomie. Doel hiervan is dat op de kapitaalmarkten uniforme definities worden gehanteerd voor wat wel en wat niet ‘groen’ en ‘duurzaam’ is. We namen deel aan sectorbrede consultatierondes en gaven het voorbeeld door transparante informatie op onze website te plaatsen over de duurzame beleggingsaanpak van onze eigen fondsen. 

De invoering van ons Duurzaamheidsspectrum binnen de gehele Van Lanschot Kempen Groep vormde het fundament voor de afstemming van ons beleid op de SFDR. Een kernbegrip van de EU hierin is de term ‘principle adverse impacts’ (voornaamste ongunstige effecten) voor activiteiten die schade toebrengen en een duurzaamheidsrisico vormen. Dit begrip sluit aan bij de definities en eisen voor ‘smaak 3 - avoid harm’ in ons Duurzaamheidsspectrum.

Ondanks alle goede bedoelingen zijn de SFDR- en taxonomieverordening in hun huidige vorm verre van volmaakt. Daarom voeren we ook een dialoog met beleidsmakers waarbij wij advies en expertise bieden, vaak samen met nationale belangenorganisaties voor beleggingsinstellingen, zoals DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association) en Eumedion, het Nederlandse corporate-governanceforum.

Zorgen dat klanten adequaat reageren op nieuwe wetgeving 
We willen tot in detail de gevolgen van de regelgeving aan klanten kunnen uitleggen. Daarvoor hebben wij in 2020 diverse adviesdocumenten en whitepapers gepubliceerd, zoals de veelgeprezen whitepaper Seven Observations from the EU Sustainable Finance Regulation. We werkten intensief samen met alle klantgroepen, uiteenlopend van particuliere beleggers tot fiduciaire relaties. 

Zo brachten we in de eerste helft van 2020 een adviesdocument uit voor onze fiduciaire klanten over actueel ESG-beleid en -raamwerken. Hiermee willen wij hen helpen om zich aan de regelgeving aan te passen en beter aan begunstigden te kunnen rapporteren over duurzame beleggingen.

Een voorbeeld is onze samenwerking met een van onze fiduciaire relaties die wij hielpen om de EU-regelgeving niet alleen te doorgronden en te implementeren, maar ook te vertalen naar een ESG-jaarverslag op maat. Hiermee voldoet dit pensioenfonds aan EU-richtlijnen en kan het meer begrip creëren voor de focus van het pensioenfonds op klimaat- en werkgelegenheidsthema’s. 

We proberen marktbreed in kaart te brengen hoe de huidige lawine aan EU-regelgeving inhaakt op andere internationale richtlijnen, principes en rapportageraamwerken, zoals de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Ook in 2021 en daarna blijft dit een belangrijk aandachtsgebied voor ons. Wereldwijde beleggers zoals Kempen en zijn klanten hebben behoefte aan vergelijkbare ESG-informatie – ook over ondernemingen buiten de EU – om hun ambities op het gebied van duurzame financiering te kunnen realiseren. Daarom blijven we wereldwijd streven naar hogere standaarden. Verder verwachten we in 2021 samen met toezichthouders wegen te verkennen waarlangs beleggers rekening kunnen houden met biodiversiteit en impact op waterkwaliteit (net zoals nu met klimaatverandering).

Als betrokken aandeelhouder voor de lange termijn moeten we vaststellen welke ondernemingen deze risico’s goed beheren, kansen weten te benutten en daardoor naar verwachting een goed rendement kunnen behalen in een veranderend beleggingslandschap.

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox