Dashboard verantwoord beleggen

Dashboard Duurzaam Beleggen

Het dashboard geeft een cijfermatig overzicht van de activiteiten die Kempen in 2020 heeft uitgevoerd op het gebied van uitsluiting en vermijding, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap (uitoefening van stemrecht en engagement). 

Er staan 43 ondernemingen op de uitsluitingslijst vanwege hun betrokkenheid bij controversiële wapens. Daarnaast vermijden we beleggingen in 114 tabaksondernemingen en 30 bedrijven die betrokken zijn bij aanzienlijke controverses.

We hebben onze nieuwe scoremethodologie, het Duurzaamheidsspectrum1, toegepast op 83 intern en extern beheerde fondsen. Deze vertegenwoordigen 24% van het beheerd vermogen van Kempen. Meer informatie over de uitkomsten van de scoremethodologie vindt u hier.

In 2020 hebben wij op 419 afzonderlijke aandeelhoudersvergaderingen onze stem uitgebracht, waarbij we in 14% van de gevallen tegen bestuursvoorstellen stemden. We maken gebruik van ISS als stemplatform en stemmen op basis van ons specifieke stembeleid 2.  

Figuur 1: Dashboard Verantwoord Beleggen, cijfers per eind 2020

Uitsluitingslijst

Tabak uitsluitingslijst

Vermijdingen


1. We hebben deze scoremethodologie verder ontwikkeld en de minimumeisen waaraan fondsen moeten voldoen verder aangescherpt. Fondsen moeten minimaal voldoen aan de Responsible business conduct (RBC)-richtlijnen van de OESO. Dit houdt onder meer in dat ze moeten toelichten waarom eventueel wel wordt belegd in ondernemingen die zijn betrokken bij de hoogste mate van controverse (het ‘comply or explain’-principe). Bovendien moeten fondsen om een hogere score te krijgen, beschikken over een klimaatbeleid en portefeuilles samenstellen op basis van een ‘best in class/inclusie’-beleid.
2. Het overzicht van onze stemactiviteiten vindt u hier: https://vds.issgovernance.com/vds/#/NzcyMA==/

Overzicht Van Onze Stemactiviteiten

  • Wij hebben tijdens 280 vergaderingen (64,37%) gestemd tegen ten minste één agendapunt of onze stem onthouden met betrekking tot ten minste één punt. 
  • Wij onthouden over het algemeen onze stem om het management meer tijd te geven om een kwestie op te lossen, maar met dien verstande dat we in de toekomst tegen een bestuursvoorstel zullen stemmen als veranderingen uitblijven. 
Categorie Aantal   Percentage
 Totaal aantal stemmingen  5,429  
 Gestemd vóór bestuursvoorstellen  4,679  86,2%
 Gestemd tegen bestuursvoorstellen  763  14,1%
 Aantal stemmingen over voorstellen aandeelhouders  145   2,5%
 Gestemd vóór voorstellen aandeelhouders  71  1,3%

In 2020 hebben we van de 145 aandeelhoudersvoorstellen die op de algemene vergaderingen zijn ingediend, er 71 gesteund.
Van de 71 stemmingen hadden er 8 betrekking op corporate governance (met inbegrip van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen), 10 op de noodzaak van een onafhankelijke voorzitter, 7 op klimaatverandering, 6 op voorstellen ten aanzien van maatschappelijke kwesties, 13 op aandeelhoudersrechten en 9 op informatieverstrekking over politiek lobbyen. 

Een overzicht van onze belangrijkste stemmingen in 2020 vindt u hier.

Analyse van stemmingen tegen bestuursvoorstellen

Figuur 2: Stemmingen per thema

Stemstatistieken over periode 2018-2020

Tabel 1: Stemstatistieken 2018–2020

Engagement- en stemactiviteiten 

In 2020 gingen we met 116 ondernemingen rechtstreeks in gesprek over milieu-, maatschappelijke en governancekwesties. In 82 gevallen was er sprake van een dialoog gericht op verandering door onze portefeuillebeheerders of ons Responsible Investment-team. Daarnaast hebben we met nog eens 206 ondernemingen samen met andere beleggers een dialoog gevoerd. 

We maken bij de dialogen met ondernemingen onderscheid tussen ‘engagements gericht op verandering’ en ‘engagements gericht op bewustwording’. De engagements gericht op verandering hadden vooral betrekking op milieu- (45%) en governancekwesties (37%). Daarnaast voerden we met 41 ondernemingen een dialoog gericht op bewustwording van bepaalde ESG-kwesties. Vaak ging het om kwesties op het gebied van governance en om agendapunten voor de algemene aandeelhoudersvergadering van de betreffende onderneming.

Meer informatie over onze benadering van engagement vindt u hier.

Figuur 3: Engagement-en stemactiviteiten

 

Rechtstreekse engagements 2020 per thema in %

Rechtstreekse engagements 2020 per thema in % Engagements
Bewustwording Verandering Totaal
Milieu 10% 27% 37%
Maatschappij 6% 12% 18%
Governance 23% 22% 45%
Totaal 39% 61% 100%