Onze Engagements

"Kempen wil optimaal invloed uitoefenen op duurzaamheid binnen de hele waardeketen en klanten, beheerders en ondernemingen helpen om zowel een financieel rendement als duurzame impact te realiseren"

Narina Mnatsakanian, Executive Director Impact & Sustainable Investment

Onze benadering van engagement 

Via onze engagements trachten we ondernemingen aan te zetten tot positieve verandering. We gaan een dialoog aan over een breed scala aan strategische, financiële, maatschappelijke, corporate governance- en milieuaspecten. Hiermee willen we het volgende bereiken:

 • We willen goed geïnformeerd zijn over de ondernemingsstrategie, het beleid en de programma’s. We willen meer inzicht in een onderneming krijgen.
 • We willen er zeker van zijn dat het bestuur en het managementteam van een onderneming ESG-risico’s goed overzien en weten te beheersen. Daarnaast moeten ondernemingen in voldoende mate kansen weten te grijpen die zich op maatschappelijk en milieugebied aandienen.
 • We willen ondernemingen aanmoedigen om best practices op het gebied van corporate governance toe te passen.

We maken onderscheid tussen:
Engagement gericht op bewustwording: Dit heeft als doel om bij ondernemingen waarin wij beleggen het bewustzijn over bepaalde kwesties te vergroten of informatie over een specifieke onderneming te verzamelen.

Engagement gericht op verandering: Hiervoor stellen wij vooraf concrete doelen met specifieke tijdlijnen vast. We zetten uiteen wat we willen bereiken. De resultaten worden gemeten aan de hand van bereikte mijlpalen.

Engagement gericht op overheidsbeleid en samenwerking: Hiermee willen we het (financiële) marktlandschap in het algemeen verbeteren en specifieke sectoren, markten of regio’s op ESG-gebied beter laten presteren.

Mijlpaalmethodologie

OVERZICHT VAN DE MIJLPAALMETHODOLOGIE VAN KEMPEN

 1. Zorgen kenbaar maken: Kempen signaleert een kwestie en brengt deze onder de aandacht van de bestuurders of het managementteam van een onderneming waarin het belegt. 
 2. De onderneming erkent de kwestie: De onderneming onderkent het belang van de kwestie voor de onderneming of haar stakeholders en zegt toe de kwestie aan te pakken.
 3. De onderneming voert beleid: De onderneming heeft beleid ontwikkeld of verbeterd om de specifieke kwestie aan te pakken.
 4. De onderneming implementeert het programma (afsluiting engagement): De onderneming kan aantonen dat het beleid of de strategie volledig is geïmplementeerd. Bovendien kan de top afgerekend worden op voortgaande implementatie. 
   
   

Overzicht van bereikte engagementmijlpalen voor verandering 

Deze figuur geeft weer hoe de vier mijlpalen per eind 2020 waren verdeeld over de in totaal 82 engagements gericht op verandering. Per mijlpaal wordt de uitsplitsing naar milieu- (E), maatschappelijke (S) en governancegerelateerde (G) engagements getoond. In totaal hebben wij in 2020 het voortouw genomen voor 35 rechtstreekse engagements gericht op verandering met betrekking tot milieuthema's, 17 engagements met betrekking tot maatschappelijke thema's en 30 met betrekking tot governancekwesties.

Figuur 4: Overzicht van alle engagements gericht op verandering per mijlpaal per eind 2020

Voortgang mijlpalen in 2020

104 ENGAGEMENTMIJLPALEN BEREIKT MET 82 ENGAGEMENTS  
Figuur 5 toont met hoeveel engagements gericht op verandering in 2020 een nieuwe mijlpaal werd bereikt. Dit zijn de concrete resultaten die onze engagementinspanningen in 2020 hebben opgeleverd. 

De meeste ‘engagements gericht op verandering’ boekten in 2020 een vooruitgang van minstens één mijlpaal. We zijn vaker een dialoog aangegaan over milieu- en governancekwesties dan over maatschappelijke onderwerpen. Binnen de milieucategorie was klimaatverandering verreweg het belangrijkste onderwerp. Wij verwachten ook in de toekomst vaker een dialoog aan te gaan over kwesties die verband houden met klimaatverandering, want alle stakeholders zijn zich steeds meer bewust van de urgentie en het belang van klimaatonderwerpen. Per saldo hebben we goede vooruitgang geboekt: ruim de helft van de engagements bewoog in de goede richting. Met twintig engagements is dit jaar mijlpaal 4 bereikt, wat betekent dat deze engagements met succes zijn afgerond. Twee hiervan waren eerder in 2020 gestart bij 0, wat betekent dat deze ondernemingen met succes beleid implementeerden om zorgpunten aan te pakken. 

Met ongeveer een op de vier engagements werd in het afgelopen jaar geen vooruitgang geboekt. Dat kan komen doordat de vooruitgang door omstandigheden stokte, maar ook doordat we onze belegging in de onderneming hebben beëindigd. Bovendien kunnen sommige engagements meer tijd vergen doordat het bedrijf extra tijd nodig heeft om aan ons verzoek te voldoen, waardoor het langer duurt voordat de volgende mijlpaal wordt bereikt. Slechts drie engagements gericht op verandering bewogen in een negatieve richting. Dit wil zeggen dat de dialoog en de te verwachten resultaten van de dialoog met de onderneming naar onze mening onbevredigend waren.  

In 2020 boekten we met 31 engagements een vooruitgang van één mijlpaal, met zestien engagements twee nieuwe mijlpalen en met 11 engagements drie nieuwe mijlpalen. Twee engagements werden in 2020 gestart en succesvol afgesloten.

Figuur 5: Aantal bereikte engagementmijlpalen (Delta)

Tabel 2: Voortgang mijlpalen per eind 2019 en 2020

Vergelijking van onze engagementdelta voor 2020 met 2019 

Vergeleken met vorig jaar is zowel het aantal engagements als het aantal bereikte mijlpalen toegenomen. Dit kan worden toegeschreven aan de proactieve houding van onze beleggingsteams voor engagements gericht op verandering. 

Wij hebben een aantal klimaatgerelateerde engagements in gang gezet of voortgezet. Ook waren er verschillende engagements die we in 2019 waren gestart en waarmee we in 2020 meer voortgang hebben bereikt in de vorm van reacties van en vervolgstappen door ondernemingen.

OESO RBC-gerelateerde engagements

Klik hier voor een overzicht van onze belangrijkste engagements over thema’s die vallen onder de Responsible business conduct (RBC)-richtlijnen van de OESO. Het gaat hier om engagements met een daadwerkelijke of potentieel nadelige impact en hoe deze effecten worden beperkt.

Engagement factsheets 

Wij hebben ervoor gekozen om in dit verslag de volgende engagements nader te belichten: 

Onze andere factsheets over engagement kunt u hier bekijken.

Engagementthema’s 2021-2023

In de komende jaren zullen wij bij onze engagements met ondernemingen blijven streven naar een constructieve dialoog over strategie en informatieverstrekking, klimaatverandering en andere relevante milieuthema’s, arbeids- en mensenrechten en governance.

Figuur 6: Engagementthema’s 2021–2023

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox