Het klimaatprobleem aanpakken

“De aanhoudende gevolgen van klimaatverandering worden langzaam steeds duidelijker merkbaar in de economie. Bij Kempen doen wij meer dan alleen “vakjes afvinken”. Wij zetten concrete stappen om ons ambitieuze nieuwe klimaatbeleid in ons hele beleggingsproces te integreren: van de selectie van groene obligaties tot het opzetten van een engagement-klimaatraamwerk voor sectoren.”
Danny Dekker, Senior Advisor Impact and Sustainable Investment

Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor mens en milieu en de wezenlijke impact van de milieuveranderingen komt ook steeds duidelijker tot uitdrukking op de kapitaalmarkten.

Om de ontwikkelingen voor te blijven, publiceerden we in 2020 ons nieuwe Klimaatbeleid. Hiermee hebben we ons als een van de eerste vermogensbeheerders gecommitteerd aan een emissieneutrale portefeuille in 2050. In ons beleid hebben we klimaatvriendelijke initiatieven gebundeld op gebieden variërend van groene obligaties tot actief aandeelhouderschap en uitsluiting van ondernemingen met steenkoolgerelateerde activiteiten en hebben we doelen voor de korte en middellange termijn vastgelegd om onze portefeuilles in overeenstemming te brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, het Klimaatakkoord en de EU-ambities voor emissieneutraliteit.

Tabel 3: Doelen van ons klimaatbeleid voor 2025, 2030 en 2050

Ons nieuwe klimaatbeleid wordt al geïmplementeerd. Illustratief in dit verband zijn twee ondernemingen die in 2020 aan de portefeuille van ons Global Sustainable Equity Fund zijn toegevoegd: Rational, een Duitse fabrikant van energiezuinige kooktoestellen, en Belimo, dat apparatuur voor energiezuiniger vastgoed levert. Door ondernemingen en belegbare entiteiten te traceren die een duidelijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering leveren, kunnen we naar verwachting onze portefeuille decarboniseren in een tempo dat de ontwikkeling van de EU-benchmarks op dit gebied weerspiegelt (vermindering met circa 7% jaar op jaar). 

Figuur 11: EU-routekaart naar emissieneutraliteit

Active Ownership

De transitie naar een CO2e-arme economie, vooral van de meest CO2e-intensieve ondernemingen en sectoren, was in 2020 een duidelijk speerpunt van ons actief aandeelhouderschap. Een goed voorbeeld is onze dialoog met Shell en Equinor.

De strijd tegen klimaatverandering vereist samenwerking op mondiaal niveau. Daarom blijven we initiatieven ondersteunen zoals Climate Action 100+, het grootste beleggersinitiatief ter wereld dat ondernemingen met de grootste uitstoot van broeikasgas wereldwijd aanspoort om de noodzakelijke actie tegen klimaatverandering te nemen. Bij Climate Action 100+ zijn op dit moment 545 beleggingsinstellingen aangesloten met een beheerd vermogen van in totaal meer dan US$ 52 biljoen. In diverse engagements treden we namens Climate Action 100+ op als lead investor.

We namen ook deel aan de vorming van het IIGCC Net Zero Investment Framework, dat is bedoeld om beleggers en beheerders een praktische leidraad te geven voor CO2e-neutraal beleggen. Daarnaast publiceerden we verschillende whitepapers met onze nieuwste ideeën over klimaatgerelateerde risico’s en kansen. Ons Real Assets-team ging in een recente publicatie dieper in op het belang van het gebruik van prospectieve ESG-gegevens (naast historische gegevens, zoals emissiecijfers) om betere prognoses mogelijk te maken, ondernemingen in onze portefeuille te helpen hun ESG-scores te verbeteren en op de lange termijn hun geloofwaardigheid, aantrekkingskracht en belegbaarheid te versterken. 

ESG STAAT CENTRAAL IN NIEUW FONDS 

In 2020 introduceerde Kempen het Sustainable Global High Dividend Fund. De goed gespreide portefeuille van het fonds bevat circa zestig beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die een aantrekkelijk dividendrendement bieden en voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria.

Het fonds heeft een duidelijke duurzaamheidsaanpak. Net als in andere fondsen van Kempen, zijn ondernemingen die betrokken zijn bij alcohol, dierenleed en CO2e-intensieve energieopwekking van belegging in dit nieuwe fonds uitgesloten. Naast de andere dividendstrategieën, die door ervaren senior portefeuillemanagers worden beheerd, belegt het fonds uitsluitend in ondernemingen die de transitie naar een CO2e-arme economie een impuls geven. Bij onze aanpak worden ESG-gerelateerde aanpassingen aan marges, groei en kapitaalkosten geïntegreerd. Daarbij komt dat wij, als actieve beheerders, onze verantwoordelijkheid nemen en de dialoog aangaan met ondernemingen waarin we beleggen. Zo willen wij waarborgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met onze routekaart voor vermindering van de uitstoot en dat zij werken aan verbetering van hun algehele duurzaamheidsprofiel.

Geen rechte lijn naar beneden

Het fonds past een strikte aanpak toe. We volgen het traject van de EU-benchmark voor klimaattransitie, die een vermindering van de uitstoot met 7% jaar op jaar vereist. Onze actieve opstelling betekent echter dat het fonds niet uitsluitend in al ‘groene’ ondernemingen belegt. Mogelijk nemen we ook een belang in ondernemingen die nu nog een relatief hoge uitstoot veroorzaken maar naar onze mening een goed plan hebben voor de transitie naar een CO2e-arm bedrijfsmodel in de komende jaren. Ons klimaatdoel is de mondiale CO2e-uitstoot te helpen verminderen.

De CO2e-voetafdruk van Kempen

We meten al zes jaar de CO2-e-intensiteit van onze intern beheerde fondsen en berekenen vanaf 2017 ook de CO2-e-voetafdruk van ons totale beheerd vermogen. Figuur x laat zien dat in toenemende mate een beroep op beleggingsinstellingen wordt gedaan om de klimaatimpact van hun beleggingen te meten. Dit helpt klanten en andere stakeholders om de CO2e-voetafdruk van verschillende beleggingsmogelijkheden te vergelijken. Beleggers zelf kunnen, uitgaande van een nulmeting, berekenen in hoeverre de CO2e-impact wordt teruggedrongen. Dergelijke informatie vormt ook een basis voor toekomstgerichte doelen en commitments. Kempen ging in 2020 het langetermijncommitment aan dat alle portefeuilles in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Hiertoe hebben we ambities voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen voor de korte termijn (2025) geformuleerd.

Figuur 12: Een Sector In Transitie
STEEDS MEER BELEGGERS METEN HUN CO2-VOETAFDRUK

Totaalresultaat

CO2e-VOETAFDRUK IN HET KORT

In 2020 is de CO2e-intensiteit van de vermogensbeheerportefeuilles van Kempen afgenomen. Terwijl de CO2e-voetafdrukanalyse een groter deel van onze beleggingen dekte (EUR 34,2 miljard in 2020 tegen EUR 27,3 miljard in 2019), bleef de totale gefinancierde CO2e-uitstoot ongeveer gelijk (in 2020 en 2019: 3,4 miljoen ton CO2e). De lagere CO2e-intensiteit komt ook tot uitdrukking in een afname in 2020 ten opzichte van 2019 van twee kengetallen voor de CO2-voetafdruk: de CO2e-uitstoot per miljoen belegde euro’s (100,1 CO2-equivalent (tCO2e)) en de gewogen gemiddelde CO2e-intensiteit (148,2 tCO2e/EUR miljoen omzet). 

De CO2e-voetafdruk is niet alleen over het algemeen bij de intern beheerde Kempen-fondsen, maar ook bij de extern beheerde fondsen kleiner geworden, mede doordat meer klanten migreerden naar ESG-fondsen met een kleinere CO2e-voetafdruk. We signaleren dat meer (institutionele) klanten op zoek zijn naar beleggingen met een lagere CO2e-intensiteit. Zo willen zij hun portefeuilles afstemmen op de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting door, gezien de groeiende focus van toezichthouders op ESG en klimaat en de invoering van regelgeving op het gebied van duurzame financiering in 2021 (SFDR) en 2022 (SFDR level 2 en EU-taxonomie).

In samenwerking met ISS-ESG hebben we onze CO2e-voetafdruk berekend voor diverse beleggingscategorieën, variërend van aandelen tot bedrijfsobligaties en staatsleningen. De berekeningen zijn uitgevoerd conform het ‘ownership principle’ in het Greenhouse Gas Protocol. Een volledige beschrijving van de methodologie is opgenomen in bijlage I. We hebben rekening gehouden met zowel ‘scope 1’ (directe uitstoot) als ‘scope 2’ (indirecte uitstoot vanwege de opwekking van ingekochte energie).

De uitkomsten zijn gebaseerd op onze portefeuille per ultimo derde kwartaal 2020 en CO2e-gegevens uit 2018. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op dat deel van het door ons beheerde vermogen – beursgenoteerde aandelen, bedrijfsobligaties en staatsleningen – waarvoor CO2e-gegevens beschikbaar zijn. Zij vertegenwoordigden in 2020 48% van het totale beheerd vermogen (4 procentpunt meer dan in 2019). In de komende jaren willen wij de voetafdruk berekenen voor een steeds groter deel van het door ons beheerde vermogen. 

Tabel 12 toont de totale CO2e-voetafdruk en het beheerd vermogen waarop dit betrekking heeft. De gefinancierde CO2e-uitstoot van Kempen bedroeg 3,4 miljoen ton en de CO2e-uitstoot per miljoen belegde euro’s bedroeg 100,1 tCO2e, terwijl de gewogen gemiddelde CO2e-intensiteit op 148,2 tCO2e uitkwam. Nadere informatie over de drie kengetallen voor de CO2e-uitstoot vindt u hier.

Tabel 4: Geaggregeerde uitkomsten CO2e-voetafdruk *

*CO2-uitstoot op basis van scope 1 en 2. CO2e-gegevens per 2018. Gegevens beheerd vermogen per 30/9/2020

Gefinancierde CO2e-uitstoot: deze geeft de absolute CO2e-voetafdruk (tonnen CO2e) van een portefeuille weer op basis van het aandelenbelang in de onderliggende ondernemingen. Het aandelenbelang in elke onderneming wordt berekend als het deel in de ondernemingswaarde en wordt vermenigvuldigd met de CO2e-voetafdruk van die onderneming.

CO2e-uitstoot per miljoen belegde euro’s: deze relatieve voetafdruk geeft weer hoeveel ton CO2e een belegger financiert in verhouding tot diens belang in een bepaalde onderneming of portefeuille. Dit kengetal geeft aan hoeveel CO2e-uitstoot aan een belegd bedrag kan worden toegerekend en wordt bepaald door de absolute voetafdruk van de portefeuille te delen door het totale bedrag dat in de portefeuille is belegd.

Gewogen gemiddelde CO2e-intensiteit: deze intensiteitsvoetafdruk geeft de blootstelling van een portefeuille weer aan de CO2e-intensiteit van een onderneming (uitgedrukt in tonnen CO2e/EUR miljoen omzet) vermenigvuldigd met de weging van de onderneming in de portefeuille.

Tabel 5 toont de CO2e-voetafdruk van alle intern beheerde fondsen van Kempen.

Over het geheel genomen blijkt uit de cijfers dat de meeste Kempen-fondsen minder CO2e-intensief zijn dan hun benchmark. Dat betekent dat de ondernemingen in de portefeuilles een relatief lagere CO2e-intensiteit hebben dan sectorgenoten. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs binnen bereik te brengen, is niet alleen een lager absoluut CO2e-niveau vereist, maar ook een lagere CO2e-intensiteit. Via actief aandeelhouderschap moedigen wij ondernemingen aan om bij te dragen aan de transitie naar een CO2e-armere economie.

Tabel 5: Co2e-voetafdruk van de intern beheerde fondsen van Kempen*

Wat staat ons te wachten

Steeds meer overheden, ondernemingen en beleggers hebben zich gecommitteerd aan emissieneutraliteit. Naast de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk hebben ook China, Japan en Zuid-Korea in 2020 dit commitment afgegeven. Direct na het aantreden van de regering-Biden heeft de VS zich weer aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Ook heeft president Biden aangekondigd dat in diverse COVID-19-stimuleringspakketten ook klimaatgerelateerde investeringen worden opgenomen.

Verder heeft de EU haar ambities voor 2030 aangescherpt: zij wil de CO2e-uitstoot in dat jaar al met 55% teruggeschroefd hebben om in 2050 op emissieneutraliteit uit te kunnen komen. Bijbehorende EU-regelgeving (het EU-actieplan voor duurzame financiering) wordt ingevoerd in 2021 (SFDR), 2022 (SFDR level 2 en de EU-taxonomie) en navolgende jaren. Voorts is in het Klimaatakkoord vastgelegd dat financiële instellingen vanaf 2020 informatie moeten verschaffen over hun CO2e-voetafdruk en uiterlijk in 2022 concrete initiatieven moeten nemen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord voor 2030 op het gebied van broeikasgasreductie te ondersteunen. Als actieve vermogensbeheerder met focus op waardecreatie voor de lange termijn zijn wij in een prima positie om het klimaatprobleem te helpen aanpakken.

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox