Engaged shareholdership

Webinar Sustainable Equity

Iedereen heeft momenteel de mond vol van duurzaamheid en het blijft niet bij praten alleen. De transitie naar een duurzame economie verandert de wereld om ons heen en heeft grote implicaties die beleggers eenvoudigweg niet kunnen negeren. Hoe kunt u uw CO2-voetafdruk verkleinen en (meer) klimaatneutraal worden? Hoe kunt u bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's)? Waarom is het belangrijk om aan te sluiten bij de duurzame transitie? En wat is het belang van een artikel 9-classificatie en betekent dit het opofferen van beleggingsrendement? 

Kijk hier het webinar terug en krijg antwoord op deze en andere vragen.

Een actieve aanpak is essentieel om duurzaamheid te maximaliseren 

In ons laatste blog lichten we het belang toe van een actieve aanpak bij duurzaam beleggen aan de hand van twee aandelen uit onze portefeuille.

Waarom Kempen een actieve aanpak bij duurzaam beleggen verkiest
Nu duurzaamheid nadrukkelijk in de schijnwerpers blijft staan, zien we dat vermogensbeheerders overal ter wereld massaal duurzame strategieën lanceren. Veel van deze introducties hebben echter betrekking op passieve strategieën en portefeuilles die duurzaamheidsindices volgen. 

Passieve strategieën zijn voor sommige beleggers zeker interessant, maar Kempen is een duidelijk voorstander van actief beleggen. 

Passieve portefeuilles kunnen beleggers tot op zekere hoogte helpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Wij menen echter dat actieve managers duurzaamheid naar een hoger niveau kunnen tillen. De ESG-data waarop indices gebaseerd zijn, zijn vaak ineffectief of schetsen een onvolledig beeld van het duurzaamheidsprofiel van een onderneming. Actieve managers kijken hier doorheen. 

Meestal voeren passieve managers nog wel engagementgesprekken met enkele van de ondernemingen waarin zij beleggen. In het algemeen zitten er echter te veel bedrijven in hun portefeuilles. Daardoor hebben zij op portefeuilleniveau geen daadwerkelijke impact. Daarentegen voeren actieve managers geconcentreerde portefeuilles waarin actief aandeelhouderschap als belangrijk instrument wordt ingezet om additionele waarde voor hun beleggers te ontsluiten. 

We willen dit graag aan de hand van enkele ondernemingen uit onze portefeuille toelichten. 

John Deere: wereldwijd toonaangevend in landbouwefficiency
John Deere is de grootste producent van landbouwmachines ter wereld. De behoefte aan deze producten is evident: in de voedselproductie die voor ons voortbestaan essentieel is, spelen landbouwmachines een cruciale rol. De zware machines die John Deere produceert, werken echter onvermijdelijk nog op diesel. Elektrische motoren zijn eenvoudigweg nog niet in staat om de pk’s voor dit zware werk te leveren. 

Dit betekent per saldo dat Deere vanwege de inzet van diesel negatief scoort op de checklists van duurzaamheidsratingleveranciers. Dit is in onze ogen niet correct. 

Allereerst verricht John Deere baanbrekend onderzoek om elektrische tractoren te ontwikkelen. Ten tweede doet John Deere veel goeds met zijn wereldwijd vooraanstaande positie op het gebied van precisielandbouw. De onderneming zet in toenemende mate kunstmatige intelligentie en satellietgegevens in waarmee boeren kunnen bijhouden hoe iedere vierkante centimeter landbouwgrond erbij ligt. Precisielandbouw biedt hen niet alleen beter inzicht in de bodemkwaliteit en de groei van gewassen, maar verschaft hen ook nauwkeurigere informatie voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Zo kunnen boeren het gebruik van vervuilende producten beperken en de bodem minder belasten, terwijl de gewasopbrengst toch wordt vergroot. 

Voor ons is dit een geweldig voorbeeld van een onderneming die de wereld in staat stelt om meer te produceren met minder hulpbronnen – en daar draait het bij duurzaamheid uiteindelijk om. Toch vinden ratingbureaus op het gebied van duurzaamheid John Deere momenteel niet aantrekkelijk vanwege de huidige afhankelijkheid van diesel. En daarom zal een passieve strategie niet in John Deere beleggen. De situatie is in onze ogen echter niet zo eendimensionaal als naar het bredere plaatje wordt gekeken. 

Siemens Healthineers: een onderneming die duidelijk goed doet
Actief aandeelhouderschap vormt in onze ogen een essentiële component van iedere duurzame beleggingsstrategie. Als actieve aandeelhouder kunnen beleggers invloed uitoefenen op de aansturing van een onderneming. Daarmee hebben zij impact op de vooruitzichten voor de lange termijn. Ook verschaft deze dialoog actieve aandeelhouders waardevolle beleggingsinzichten.

Siemens Healthineers, producent van medische apparatuur, illustreert dit perfect. Dit bedrijf lijkt de volmaakte kandidaat voor een duurzame beleggingsstrategie, gezien het zeer aantrekkelijke bedrijfsmodel, de besparingsmogelijkheden die het op ziekenhuismiddelen biedt en de oplossingen voor gezondheidsproblemen die de baanbrekende technologieën van Siemens Healthineers aandragen. En toch geven ratingbureaus deze onderneming geen hoge duurzaamheidsrating. Wat ligt daaraan ten grondslag?

De reden is dat het bedrijf na de afsplitsing van moedermaatschappij Siemens in 2018 heeft nagelaten om een duurzaamheidsrapport op te stellen. Hierdoor konden ratingbureaus weinig anders doen dan een lage rating toekennen op basis van de methodologie die zij systematisch volgen, ook al scoorde Siemens Healthineers verder uitstekend op duurzaamheid. 

Wij zijn vanaf de beursintroductie aandeelhouder in deze onderneming en we onderkenden het probleem direct. Samen met een aantal andere beleggers hebben we de dialoog gezocht en wezen we de onderneming op de voordelen van duurzaamheidsrapportage. Uiteindelijk boekten we succes: Siemens Healthineers is inmiddels bezig met de vervaardiging van een duurzaamheidsverslag. We hebben er het volste vertrouwen in dat de onderneming een veel hogere rating krijgt toegekend zodra dit verslag is uitgebracht. Daarmee kan waarschijnlijk nog meer aandeelhouderswaarde ontsloten worden.

Als wij passieve beleggers waren geweest, hadden we gezien de lage rating niet in Siemens Healthineers belegd, ondanks het prominente duurzaamheidsprofiel. Een actieve belegger hoefde echter niet lang na te denken: de mismatch tussen de ESG-rating en het feitelijke profiel was evident.

Dit artikel is geschreven door Richard Klijnstra 

download ons artikel

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Global Sustainable Equity (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Om te overleven in een duurzame wereld moeten bedrijven zich nu gaan aanpassen

In ons vorige blog legden we uit hoe we onze duurzame aandelenstrategie beheren. In dit blog gaan we nader in op de veranderingen die overheden, toezichthouders en de bredere samenleving eisen. Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien wat de respons van ondernemingen zou moeten zijn.

Bedrijven hebben geen keus: zij moeten investeren in een wereld met een lage CO2-uitstoot
De doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs zijn algemeen aanvaarde doelstellingen om onze planeet in 2050 klimaatneutraal te maken. De hele wereld werkt hiernaartoe, nu de Verenigde Staten ook weer meedoen. Kempen acht de doelen haalbaar, maar er moet nog wel een heleboel werk verzet worden door overheden, ondernemingen en beleggers. 

Ieder bedrijf moet zijn CO2-voetafdruk onder de loep nemen en een routekaart naar klimaatneutraliteit uitstippelen. Ondernemingen die daar niet naartoe werken, krijgen op enig moment niet alleen met overheden en toezichthouders te maken, maar ook met goed geïnformeerde consumenten die eveneens bepaalde verwachtingen hebben. 

Aanpassen betekent investeren. Bedrijven met een lagere CO2-voetafdruk verkeren echter in een gunstigere uitgangspositie: zij hoeven minder te investeren om de klimaatdoelen te halen. Zij kunnen dus meer investeren in groei. Zodoende zien wij belangrijke nieuwe winstkansen ontstaan voor bedrijven die investeren in producten en diensten die aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN bijdragen (de Sustainable Development Goals of SDG’s). 

Hoe Croda International het voortouw neemt
We willen beleggen in ondernemingen met een lage CO2-uitstoot. Dat zijn bedrijven die hun bedrijfsvoering beter dan de concurrentie ingericht hebben, of sowieso schoner opereren en bovendien een bijdrage leveren aan de SDG’s. 

Als voorbeeld noemen we Croda International, dat als producent van oleochemicaliën – anders dan de meeste chemiebedrijven – geen petrochemische processen toepast, maar natuurlijke grondstoffen verwerkt. 

Croda heeft een aantal stringente doelstellingen geformuleerd, onder meer om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De tien meest vervuilende fabriekslocaties van Croda zijn onder de loep genomen. In duidelijke doelstellingen is vastgelegd hoever de uitstoot in 2030 gereduceerd moet zijn. Croda heeft bovendien berekend hoeveel het moet investeren om deze doelen te halen, wetende dat het bedrijf vanaf 2030 weer kan investeren in groei. 

Croda heeft een enorm groeipotentieel omdat de strategie is afgestemd op de SDG’s en de onderneming duidelijk heeft gedefinieerd hoe het volledige productenpalet bijdraagt aan de doelen. Zo produceert Croda chemicaliën voor gewasbescherming die aan doelmatiger gebruik van landbouwgrond bijdragen: er kan meer geoogst worden zonder dat er meer grond nodig is. Zonder petrochemische processen is de CO2-uitstoot bovendien geringer, overeenkomstig SDG 13.

Hoe Nike inspeelt op de veranderingen die de maatschappij eist
Niet alleen overheden en toezichthouders eisen veranderingen, maar ook de samenleving zelf. Mensen worden zich steeds bewuster van duurzaamheidskwesties. In onze ogen is Nike een treffend voorbeeld van een onderneming die goed inspeelt op de veranderingen die de samenleving eist.

In het verleden stond de reputatie van Nike herhaaldelijk ter discussie omdat de onderneming in verband werd gebracht met kinderarbeid. Inmiddels is Nike echter een ‘leider’ op het gebied van supply chain management. Het bedrijf dwingt hoge standaarden voor arbeidsomstandigheden af. 

Steeds meer consumenten onderkennen dat Nike goede dingen doet. In onze ogen heeft de onderneming goed gekeken wie haar producten koopt – voornamelijk jonge mensen uit de steden – en heeft zij zich welbewust aangepast aan de wensen en eisen van die doelgroep. Nike heeft echter niet de illusie dat het iedereen naar de zin kan maken. 

Nu door de zure appel heen bijten, kan al snel vruchten afwerpen 
Sommige beleggers vinden het niet aantrekkelijk om te beleggen in ondernemingen die vooral investeren in vermindering van de CO2-uitstoot of verbetering van arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen. Ze vinden dat die investeringen niet direct bijdragen aan betere financiële prestaties. Maar de regelgeving wordt steeds strikter en de samenleving eist aanpassingen. Dit heeft uiteindelijk ook ‘onder de streep’ gevolgen voor ondernemingen. 

Zo kunnen klanten zich afkeren van bedrijven die enorm vervuilend zijn, of werknemers slecht behandelen. Ondernemingen die duurzaamheid niet omarmen, moeten hun deuren misschien wel snel sluiten: omdat de samenleving niet langer iets met hen te maken wil hebben of omdat overheden en toezichthouders hen dwingen de deuren te sluiten. Bij beursgenoteerde bedrijven kan de aandelenkoers al op de korte termijn onder druk komen te staan, ook al lijken deze ondernemingen winstgevend. De keerzijde is natuurlijk dat beleggers positiever aankijken tegen ondernemingen die positieve veranderingen doorvoeren en reageren op engagementinspanningen van beleggers.

Via onze duurzame aandelenstrategie trachten we onze invloed aan te wenden om stelselmatig positieve veranderingen in gang te zetten. Zo laten wij als belegger actief onze stem horen bij het ondernemingsmanagement.

Dit artikel is geschreven door Mark Oud Mark Oud

download ons artikel

Webinar Sustainable Equity

Wilt u meer te weten komen over de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit de transitie naar duurzaamheid? Op zoek naar meer informatie over onze aanpak? Kijk hier ons webinar terug,

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Global Sustainable Equity (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Duurzaamheid én financieel rendement 

In ons vorige blog legden we uit waarom Kempen de transitie naar een duurzame economie als de zesde innovatiegolf beschouwt en waarom deze transitie zeer kansrijk is voor beleggers. Maar hoe vertalen we dit concreet naar een praktische beleggingsstrategie waarmee de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden? Er zijn zoveel vermogensbeheerders die zeggen dat zij duurzame strategieën voeren. Het algemene gevoel is echter dat in sommige gevallen sprake is van ‘greenwashing’.  

De Global Sustainable Equity-strategie van Kempen is in 2013 gelanceerd. Zoals bij de meeste fondsen destijds lag de nadruk aanvankelijk vooral op uitsluiting, bijvoorbeeld van tabak en controversiële wapens. In januari 2017 werd het beleggingsteam uitgebreid en werd de focus op duurzaamheid verder ontwikkeld en verfijnd. Sindsdien heeft de strategie haar beleggers een outperformance (alpha) van 4,2% op jaarbasis geboden1

Hoe gaat deze strategie te werk?

Primair gericht op de financiële doelen van onze klanten
Onze strategie heeft drie belangrijke doelstellingen: financieel rendement behalen, toewerken naar de klimaatdoelen van Parijs (via een CO2-uitstoot die minstens 50% lager is dan in de benchmark) en bijdragen aan de SDG’s.

Ons primaire doel is een aantrekkelijk rendement voor onze klanten. Hoe werken we daaraan?

De baten van duurzaam beleggen staan inmiddels niet echt meer ter discussie. Sinds de jaren zeventig zijn hier al meer dan 2.000 wetenschappelijke onderzoeken aan gewijd en het overgrote deel toont een positieve relatie aan tussen ESG-criteria en de financiële prestaties van ondernemingen. 

Daarom vinden we het essentieel dat duurzaamheid in ons volledige beleggingsproces is ingebed. Het is voor ons geen ‘hygiënefactor’: we willen niet alleen bedrijven met de slechtste werkwijzen uitsluiten. We willen duurzaamheid bij de selectie van bedrijven volledig in het bedrijfsmodel en de strategie geïntegreerd zien.

Concreet betekent dit dat we uitsluitend beleggen in ondernemingen uit bedrijfstakken met een laag ESG-risicoprofiel  en een positieve SDG-impact. We beleggen bijvoorbeeld niet in oliemaatschappijen, omdat de ESG-risico’s in de oliesector aanzienlijk zijn en oliemaatschappijen geen positieve bijdrage aan de SDG’s leveren.

Een goede duurzaamheidsscore is echter niet genoeg – omdat we een aantrekkelijk rendement aan onze beleggers willen bieden waarmee zij hun financiële doelstellingen kunnen realiseren. Daarom beleggen we uitsluitend in sectoren met een sterk groeipotentieel en daarbinnen selecteren we de beste spelers op basis van grondige fundamentele analyse.

Vanuit die optiek is het geen lastig besluit om niet in de oliesector te beleggen. Nu de wereldwijde transitie uit fossiele brandstoffen in volle gang is, achten wij het rendementspotentieel van oliemaatschappijen voor de komende decennia beperkt.

De afwegingen zijn wat lastiger voor bijvoorbeeld windenergie. De overstap naar een schonere vorm van energie biedt immers duidelijke mogelijkheden voor waardecreatie. Ten opzichte van andere vormen van schone energie biedt windenergie naar onze overtuiging echter weinig concurrentievoordelen op de lange termijn. Uitgaande van onze beleggingshorizon van 10-20 jaar voorzien wij geen goed rendement en daarom beleggen we niet in windenergie.

Vervolgens toewerken naar de klimaatdoelen van Parijs en bijdragen aan de SDG’s
De andere twee doelen van de strategie zijn toewerken naar de klimaatdoelen van Parijs en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (de Sustainable Development Goals, SDG’s). 

Wat de SDG’s betreft, modelleren we de impact van de producten en diensten van iedere portefeuillenaam om zodoende hun kwantitatieve bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen inschatten. Onze portefeuille levert een bijdrage aan maar liefst 10 van de 14 meetbare SDG’s via de producten en diensten van onze portefeuillenamen.

Tot slot trachten we toe te werken naar de klimaatdoelen van Parijs via een CO2-voetafdruk van de portefeuille die minstens 50% kleiner is dan die van de MSCI World Index. Onze actuele portefeuille heeft een uitstoot van slechts 46 ton CO2 per miljoen euro omzet tegen circa 200 ton voor de benchmark2

Hoe we verder aan duurzaamheid werken
We nemen nog drie andere aspecten mee in onze duurzaamheidsaanpak.

Allereerst berekenen we voor iedere potentiële portefeuillenaam een ESG-risicoscore op basis van een breed scala aan gegevens, uiteenlopend van het waterverbruik en de CO2-uitstoot tot de wijze waarop een onderneming zijn werknemers behandelt. 

Ten tweede stopt ons proces niet bij de selectie van duurzame ondernemingen. Zodra een nieuwe portefeuillenaam is toegevoegd, gaan we met dit bedrijf in dialoog en moedigen wij het aan om de duurzaamheidspraktijken verder aan te scherpen. 

Tot slot omarmen wij de EU-regelgeving op het gebied van duurzame financiering, zoals de nieuwe SFDR-verordening. Ons fonds valt als artikel 9-fonds in de meest duurzame categorie.

Dit artikel is geschreven door Martijn Kleinbussink 

download ons artikel


  1. Bron: Kempen, geannualiseerde performancecijfers op basis van een representatieve portefeuille, voor aftrek van kosten, per 28 Feb 2021
  2. Bron: ISS, MSCI. WACI is gemeten in tCO2e/MLN EUR Omzet

Webinar Sustainable Equity

Wilt u meer te weten komen over de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit de transitie naar duurzaamheid? En bent u benieuwd hoe wij dit in onze duurzame aandelenstrategie verwerken? Kijk dan hier ons webinar terug.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Global Sustainable Equity (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

 
 

Duurzaam beleggen om vorm te geven aan een betere toekomst

Iedereen heeft momenteel de mond vol van duurzaamheid en het blijft niet bij praten alleen. De transitie naar een duurzame economie verandert de wereld om ons heen en heeft op vrijwel alles impact: op de wijze waarop we leven, de wijze waarop politieke organen functioneren en de wijze waarop bedrijven zaken doen. 

Duurzaamheid heeft ook een enorme impact op de wereld van beleggingen.

De zesde innovatiegolf 
We denken wellicht al gauw dat we in uitzonderlijke tijden leven. Disruptie is echter niets nieuws. In onze pogingen om de wereld om ons heen naar onze hand te zetten, ontwikkelen we continu nieuwe technologieën en komen we tot nieuwe inzichten. Innovatie vormt al eeuwen een disruptieve kracht voor onze maatschappij en een aanjager voor conjunctuurcycli.

Kempen onderscheidt vijf eerdere innovatiegolven die de wereld veranderd hebben, te beginnen bij de industriële revolutie van 1771. 

Figuur 1: innovatiegolven

 
We beschouwen de transitie naar een duurzame economie als de zesde innovatiegolf. Dit is de innovatiegolf die de rest van onze levens gaat bepalen.

Lessen uit het verleden

Kijkend naar eerdere innovatiegolven kunnen beleggers belangrijke lessen leren. 

Allereerst komen revoluties niet zomaar uit het niets: zij hebben een lange aanloop. Maar als zij zich eenmaal aandienen, dan hebben zij een enorme impact en kunnen zij lange tijd impact houden. Dit betekent dat beleggers meerdere decennia van innovatiegolven kunnen profiteren.

In de tweede plaats leert het verleden ons dat beleggers durf moeten tonen en veranderingen moeten omarmen in plaats van afwijzen. Het is essentieel dat beleggers zorgvuldig kijken naar de ontwikkelingen om hen heen en niet achter veranderingen aan blijven lopen.

Opvallend is ook het grote verschil met vorige golven: de transitie naar een duurzame economie is niet aanbod- maar vraaggedreven. De huidige innovatiegolf wordt niet aangewakkerd door nieuwe uitvindingen, maar door een grote ambitie – een duurzame economie – en de wereld moet fors investeren om dit doel te kunnen bereiken.

De transitie naar een duurzame wereld is zeer kansrijk voor beleggers. Zij kunnen hierin een grote rol spelen. Sterker nog, beleggers vormen in onze ogen het grootste platform dat er is om positieve veranderingen in gang te zetten.

Enorm kansrijk – financieel én maatschappelijk rendement 
De transitie naar duurzaamheid biedt beleggers de mogelijkheid om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook vorm te geven aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Beleggers kunnen bijvoorbeeld bedrijven selecteren die actief zijn op innovatieve terreinen zoals precisiebiologie, industriële innovatie, ‘next-gen’ therapieën of duurzame energie. Deze bedrijven kunnen veel geld verdienen door oplossingen voor ‘s werelds meest nijpende problemen aan te dragen.

En voor iedere individuele belegger is er ook veel te winnen: wie zijn spaargeld niet langer in standaardbeleggingsfondsen steekt, maar in onze duurzame aandelenstrategie, kan de uitstoot van broeikasgassen 18x meer reduceren dan door minder vlees te eten, korter te douchen en ieder jaar een keer minder te vliegen.

Al sinds 2002 gecommitteerd aan duurzaamheid
Kempen belegt al sinds november 2002 duurzaam via onze Europese smallcapstrategie. En in 2013 lanceerden we onze duurzame aandelenstrategie. 

Met het Sustainable Equity Team aan het roer tracht deze strategie beleggers outperformance op de wereldwijde aandelenmarkten te bieden, op basis van beleggingen die een kleinere CO2-voetafdruk hebben en een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties leveren. 

Dit artikel is geschreven door Martijn Kleinbussink 

download ons artikel

Webinar Sustainable Equity

Wilt u meer te weten komen over de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit de transitie naar duurzaamheid? En bent u benieuwd hoe wij dit in onze duurzame aandelenstrategie verwerken? Kijk dan hier ons webinar terug.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

Wilt u meer weten? Laat dan uw contactgegevens achter