Alternative Credit: de nieuwe hoeksteen van uw portefeuille?

Meld u aan voor ons Webinar Alternative Credit

In de huidige omgeving van lage rentes zien wij een prominente rol in beleggingsportefeuilles voor de diverse categorieën alternative credit, zoals distressed debt, structured credit en direct lending. Sterker nog, wij denken dat alternative credit kan uitgroeien tot een nieuwe hoeksteen van uw beleggingsportefeuille.

Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan ons interactieve live webinar over alternative credit. Kom meer te weten over de voordelen die de verschillende subcategorieën kunnen bieden. En ontdek waarom er talloze mogelijkheden zijn om bij beleggingen in alternative credit ESG-criteria te integreren. 

Meld u hier aan!

Wilt u meer weten?

Graag nodigen wij u uit voor drie verdiepende sessies over Alternative Credits, waarbij wij onder andere in zullen gaan op de beleggingsfilosofie, kansen en risico’s en de beleggingen in de fondsen. 

Klik hier om u in te schrijven

Direct lending: aantrekkelijke rentevergoeding voor langetermijnbeleggers

In het laatste blog van deze serie gaan we nader in op de voordelen die beleggingen in direct lending bieden. Ook dit is een aantrekkelijke rendementscategorie binnen de alternative credit-markt. 

Wat is direct lending?
Bij direct lending verschaffen niet-bancaire partijen onderhandse leningen aan middelgrote ondernemingen. Deze bedrijven gebruiken het geld ter financiering van autonome groei of overnames. 

De markt voor direct lending is sinds de wereldwijde financiële crisis aanzienlijk gegroeid. Banken moeten sindsdien aan striktere regelgeving voldoen die hun uitleencapaciteit aan banden legt. Naar verwachting blijft de direct lending-markt hierdoor verder groeien.

Kenmerken van direct loans 
Direct loans (niet-bancaire leningen) hebben over het algemeen een contractuele looptijd van 5–7 jaar, maar ondernemingen kiezen er vaak voor om ze eerder af te lossen. Binnen de kapitaalstructuur zijn dit meestal niet-achtergestelde leningen: in het geval van een faillissement staat de leningverstrekker vooraan in de rij van schuldeisers. Bovendien eisen leningverstrekkers over het algemeen dat in diverse convenanten voorwaarden worden vastgelegd waaraan de kredietnemer moet voldoen. Deze convenanten hebben meestal betrekking op het maximaal toegestane  vreemd vermogen ten opzichte van het operationele resultaat (EBITDA). 

De markt voor direct loans is een onderhandse markt waar kredietbeoordelaars geen credit ratings afgeven. Gemiddeld genomen ligt de kredietkwaliteit beneden het investment grade-niveau. De meeste direct lending-partijen waarin Kempen belegt, verstrekken leningen aan ondernemingen uit sectoren met stabiele kasstromen. Zij mijden bedrijven uit cyclische sectoren zoals scheepvaart en detailhandel.

Casestudy: Bergman Clinics
Bergman Clinics is een fantastisch voorbeeld van een onderneming die sterk gegroeid is met behulp van direct lending. Deze keten van medische klinieken begon in de jaren 90 in Nederland als kleine privékliniek in cosmetische chirurgie. Bergman fuseerde vervolgens met een aantal andere klinieken in Nederland op het gebied van oogchirurgie, orthopedie, gynaecologie en gastro-enterologie. Vandaag de dag telt de groep in Nederland 70 klinieken. In 2019 kocht Bergman Memira, marktleider in Scandinavië met 50 oogklinieken, en wat recenter werden in Duitsland zes spatader- en oogklinieken overgenomen. De recentere deals werden allemaal gefinancierd door dezelfde direct lender, die een langetermijnpartner voor de onderneming is geworden.

Direct loans: de voor- en nadelen
Het meest in het oog springende voordeel van beleggingen in direct loans is het effectief rendement dat wordt geboden. In een omgeving van zeer lage rentes bedraagt de rentevergoeding momenteel rond 5–7%¹. Daar komt bij dat de lening niet door een bank maar door de direct lenders zelf wordt uitgegeven. Daarvoor ontvangen zij eenmalig een afsluitprovisie, de origination fee, die gewoonlijk 2 à 3% bedraagt. Deze vergoeding telt ook mee in het rendement van de belegger.

Net als bij andere vormen van alternative credit is bij direct lending bovendien sprake van een variabele rentevergoeding. Dat betekent dat direct loans zeer aantrekkelijk zijn voor beleggers die oplopende rentes voorzien.

Vergeleken met beleggingen in traditionele high yield-obligaties of leveraged loans (hefboomleningen), hebben direct lenders veelal nauwere contacten met het management van de ondernemingen. Zij kunnen gewoonlijk meer controle uitoefenen op de ondernemingen waaraan ze leningen verstrekken, vooral wanneer zij de enige of arrangerende leningverstrekker zijn. Voor ondernemingen gelden vaak stringente informatieverplichtingen naar direct lenders: die willen tijdig geïnformeerd worden over alle relevante ontwikkelingen bij een onderneming om indien nodig passend te reageren. In het onwaarschijnlijke geval dat de onderneming niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kunnen direct lenders de controle over het bedrijf overnemen. Dankzij een grotere controle wisten topspelers in direct lending in het verleden een hoger verhaalpercentage te realiseren dan op de openbare kapitaalmarkten gebruikelijk is.

Beleggen in direct loans is echter niet voor iedereen weggelegd. Dit zijn illiquide beleggingen, waarin het geld van beleggers in principe voor zeven jaar vaststaat. Het schuldpapier is niet verhandelbaar. Dat betekent dat beleggers veel onderzoek moeten verrichten om er zeker van te zijn dat zij geld uitlenen aan ondernemingen die dit ook kunnen terugbetalen. 

Integratie van ESG
Portefeuilles in direct loans lenen zich goed voor verantwoord beleggen. ESG-criteria zijn bij Kempen binnen het gehele beleggingsproces geïntegreerd. 

Allereerst verlangen wij van onze direct lending-managers dat zij ondernemingen uitsluiten die controversiële activiteiten ontplooien zoals wapen- en tabaksproductie, steenkoolwinning enz. Voorts mogen deze ondernemingen geen kinderarbeid inzetten. Vervolgens screenen we het ESG-beleid van al onze managers. Zo dienen zij de UN PRI te hebben ondertekend. Ook willen we ervan verzekerd zijn dat de ondernemingen waaraan leningen verstrekt worden op basis van ESG-criteria beoordeeld worden en dat waar nodig een dialoog gevoerd wordt om positieve veranderingen in gang te zetten. 

Bij beleggingen in direct loans is het gezien hun illiquide aard vooral belangrijk om rekening te houden met ESG-risico’s. Omdat deze leningen voor meerdere jaren worden afgesloten, willen we er zeker van zijn dat de ESG-risico’s beperkt zijn, want deze risico’s kunnen op de lange termijn een materiële impact op de financiële performance van de onderneming hebben. 

Een goed instapmoment 
Direct lending is een groeiende beleggingscategorie die voor de lange termijn aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden biedt. In onze ogen dient zich momenteel uit risico/rendementsperspectief een goed instapmoment aan voor direct lending. Banken zijn vanwege de coronapandemie nóg terughoudender geworden om leningen te verstrekken, waardoor nog meer ondernemingen zich tot direct lenders wenden. Daarbij zijn deze bedrijven bereid om een iets hogere rentevergoeding te betalen en/of gunstigere voorwaarden.

Dit artikel is geschreven door Theo Nijssen 

download ons artikel


 1. Bron: Kempen, het gemiddelde rendement op de portefeuille direct lending-managers bij Kempen over de periode 2017-2020.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van European Direct Lending Pool (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

Structured credit: een aantrekkelijke risico/rendementspropositie

In ons vorige blog werden de voordelen van beleggingen in distressed debt belicht. Dit segment van de alternative credit-markt biedt een hoog rendement als vergoeding voor hoge risico’s. Vandaag richten we onze aandacht op structured credit dat ondanks een lager risicoprofiel nog steeds een veel hoger effectief rendement biedt dan traditionele obligaties.

Wat is structured credit?
Structured credit betekent ‘gebundeld schuldpapier’. Hiertoe rekenen we een breed scala aan leningen en hypotheken, die veelal aan consumenten worden verstrekt en gedekt worden door onderpand. Kempen is actief op vier verschillende deelsegmenten van de structured credit-markt: woninghypotheken, commercieel vastgoed hypotheken, consumenten leningen en hefboomleningen.

Overtuigende beleggingsargumenten
Momenteel biedt nog slechts een zeer klein percentage van alle obligaties op de wereldwijde vastrentende markten een effectief rendement (yield) van meer dan 1%. Structured credit biedt een veel hogere rentevergoeding. Kempen is actief op verschillende segmenten van de structured credit-markt en heeft daar een portefeuille opgebouwd die momenteel een effectief rendement van 4–5% heeft1 – terwijl deze portefeuille toch een hoge gemiddelde creditrating van BBB+ heeft. Om dit in perspectief te plaatsen: voor een traditionele portefeuille Amerikaanse bedrijfsobligaties van soortgelijke kredietkwaliteit geldt momenteel een risico-opslag (spread) van rond de 125 basispunten2

Gezien de aard van de onderliggende risicoblootstelling – onder meer privépersonen - kan structured credit in een bestaande obligatie-allocatie een waardevolle bron van diversificatie vormen. Een ander voordeel is dat structured credit in het algemeen geen rentegevoeligheid toevoegt omdat dit hoofdzakelijk variabelrentende producten zijn. Verder maken veel beleggers zich zorgen over een eventuele terugkeer van inflatie. Daar hoeven zij bij structured credit niet bevreesd voor te zijn, want de couponrente stijgt mee met eventuele stijgingen van de korte rente.

Sterk erformancepotentieel dankzij solide consumenten
Tijdens de turbulentie in maart 2020 kreeg structured credit rake klappen, maar daarna heeft dit segment goed gepresteerd. Het huidige effectief rendement van 4–5% is lager dan in het voorjaar van 20203. Toch denken wij dat het nog niet te laat is om in te stappen. 

Het effectief rendement op andere obligaties is zo laag omdat het gedrukt wordt door aankopen van centrale banken in het kader van kwantitatieve verruimingsmaatregelen. Centrale banken kochten echter geen structured credit-producten op, dus is het beeld hier niet vertekend. Daar komt bij dat huishoudboekjes van de consument verbeterden in 2020 door massale steunprogramma’s van overheden en centrale banken en doordat uitgaven aan vakanties en vrije tijd niet mogelijk waren. Per saldo losten consumenten schuld af in 2020.. Daarom denken wij dat deze consumenten er relatief goed voorstaan in 2021. Dit maakt het risicogewogen effectief rendement op structured credit zeer aantrekkelijk.

Casestudy: inspelen op de energietransitie met ABS op zonne-energieleningen
Een relatief nieuw, snelgroeiend segment van de structured credit-markt wordt gevormd door asset-backed securities (ABS) op zonne-energieleningen. 

Veel mensen willen hun energierekening verlagen en hun CO2-voetafdruk verkleinen door op het dak van hun huis zonnepanelen te installeren. Dit is echter niet goedkoop. 
Veelal kunnen of willen zij niet direct bij aanschaf de gehele rekening voor de zonnepanelen voldoen. Daarom sluiten zij een lening of lease af die zij in maandelijkse termijnen aflossen. 

Diverse instellingen bieden deze leningen aan. Via de ABS-markt kan in deze vorderingen belegd worden. Dit biedt diverse voordelen aan beleggers. Natuurlijk wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de transitie naar een wereld met een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast biedt dit segment exposure aan solide Amerikaanse consumenten. Hier komt bij dat de maandelijkse betalingen voor de zonnepaneellening als een soort elektriciteitsrekening worden gezien. Dat betekent dat deze betalingsverplichting hoge prioriteit heeft en door mensen niet gemakkelijk wordt overgeslagen.

Een goede belegging voor de lange termijn 
Er kleven ook nadelen aan beleggingen in structured credit: het segment is relatief illiquide, het is gevoelig voor sterke sentimentscorrecties (zoals we in maart 2020 zagen) en de instrumenten zijn complexer dan traditionele obligaties. 

Toch vinden wij deze propositie nog steeds aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers die op de korte termijn met volatiliteit kunnen omgaan. Het aantrekkelijke effectief rendement biedt in onze ogen meer dan voldoende compensatie voor de illiquiditeit en complexiteit. 

Dit artikel is geschreven door Remko van der Erf 

download ons artikel


 1. Bron: Kempen. Op 30 november 2020 bood de Diversified Structured Credit Pool een effectief rendement van 4,4%. 
 2. Bron: Citigroup. Op 8 januari 2021 bedroeg de creditspread op Amerikaanse bedrijfsleningen van BBB-kwaliteit 125 basispunten.
 3. Bron: Kempen. Het effectief rendement op de Diversified Structured Credit Pool bereikte op 31 maart 2020 een hoogtepunt op 8,4%.
   

Meld u aan voor ons Webinar Alternative Credit

Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden in structured credit en andere categorieën alternative credit? Meld u dan aan voor ons webinar op 5 maart.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Een uitgelezen moment om in distressed debt te beleggen?

Nu het effectief rendement op traditionele obligatiebeleggingen historisch laag is, dient zich mogelijk een uitgelezen moment aan om een belegging in distressed debt te overwegen. We leggen graag uit waarom.

Wat is distressed debt?
Distressed debt betekent ‘schuldpapier van noodlijdende bedrijven’. Dit zijn bedrijfsobligaties of ander schuldpapier waarvan de koers om twee redenen aanzienlijk onder pari ligt: (1) omdat de onderneming in een faillissementssituatie verkeert, of (2) omdat de markt denkt dat een faillissement onafwendbaar is. Als bedrijven in financiële problemen raken, verkopen traditionele obligatiebeleggers hun obligaties en dalen de obligatiekoersen sterk.

Beleggers die zich toeleggen op distressed debt, willen juist geld steken in deze ‘goedkope’ obligaties om daarna een financiële en operationele herstructurering door te voeren zodat de onderneming er weer bovenop komt. Beleggers in distressed debt hanteren een lange beleggingshorizon, want het kan enkele jaren duren voordat een ommekeer bewerkstelligd kan worden. Dergelijke beleggingen kunnen echter zeer lucratief zijn.

Casestudy: Frontier Communications
Hoe ziet een belegging in distressed debt er in de praktijk uit? Laten we de Amerikaanse telecommaatschappij Frontier Communications als voorbeeld nemen. Dit bedrijf groeide door overnames. Het kocht delen van AT&T Telecom en Verizon, ervan uitgaande dat het genoeg winst zou gaan maken om de schuld af te kunnen betalen. Dat bleek echter niet het geval en Frontier kon uiteindelijk niet langer in het netwerk investeren, terwijl de concurrentie dat wel deed. Vanwege de slechte kwaliteit van het netwerk liepen klanten weg en moest het bedrijf faillissement aanvragen.

Dankzij distressed debt-beleggers kan Frontier nu uit het faillissement herrijzen. Het moet nu glasvezel gaan uitrollen in alle 29 Amerikaanse staten waar Frontier actief is. Daarna kan het bedrijf weer nieuwe klanten gaan werven. Dit alles gaat jaren duren, maar het is een concreet plan: beleggers kunnen op basis hiervan uitrekenen hoeveel geld Frontier kan gaan verdienen en welk beleggingsrendement daaraan gekoppeld kan zijn.

Veel mogelijkheden voor ESG-integratie 
Beleggers in distressed debt verkeren in een gunstige uitgangspositie om positieve veranderingen in gang te zetten: er zijn veel meer mogelijkheden om het ESG-profiel te verbeteren bij bedrijven die in faillissement verkeren dan bij bedrijven die niet noodlijdend zijn.

Kijk bijvoorbeeld naar het Californische Pacific Gas & Electric (PG&E). Dit nutsbedrijf ging failliet omdat het miljarden dollars aan schadevergoeding moest betalen. De gebrekkige veiligheidsprocedures van PG&E waren in 2017 medeverantwoordelijk voor bosbranden. Beleggers in distressed debt van Pacific Gas & Electric wilden er zeker van zijn dat er niet opnieuw veiligheidsproblemen zouden gaan spelen. Ze stelden een Chief Safety Officer en een Chief Risk Officer aan en zagen toe op een bedrijfsvoering met een veel maatschappelijk verantwoorder karakter. Inmiddels speelt de onderneming een belangrijke rol in de transitie naar duurzame energie waarvoor de staat Californië inmiddels vermaard is. 

Elders verkeren grote Europese autoverhuurbedrijven in financiële problemen. Zij benutten mogelijkheden om een deel van hun bestaande wagenpark te verkopen om te kunnen overstappen op elektrische auto’s. 

We benadrukken ook graag het sociale aspect: duizenden banen kunnen behouden blijven als de weg van herstructurering in plaats van liquidatie wordt ingeslagen.

Waarom juist nu in distressed debt beleggen?
Distressed debt is een uitermate cyclische beleggingsstrategie. Er zijn niet veel mogelijkheden om in noodlijdende bedrijven te beleggen als het goed gaat met de economie. Maar na een recessie zijn er volop kansen en zijn de rendementsmogelijkheden groot. 

De coronapandemie draagt een uitgelezen moment aan om in distressed debt te gaan beleggen. Het aantal faillissementen loopt in 2021 waarschijnlijk op, waardoor er goede mogelijkheden voor beleggers in distressed debt ontstaan. Zij komen in actie als zij denken dat een onderneming uit de as kan herrijzen, maar ook als obligatiekoersen zo ver dalen dat de waarde daarvan onder de liquidatiewaarde van de bedrijfsactiva komt te liggen.

COVID-19 heeft ook iets veranderd aan het beleggingsuniversum. Normaal gesproken komen alleen noodlijdende bedrijven uit problematische sectoren in het distressed debt-universum terecht. Het COVID-19-virus heeft echter ook enkele zeer sterke bedrijven getroffen. Voorheen gezonde bedrijven uit goede sectoren, denk aan cruiserederijen, zijn ook midscheeps geraakt. Cruiserederijen waren actief in een sector met hoge entreebarrières en konden jaar in, jaar uit hun prijzen met meer dan de inflatie verhogen. Ze hadden een marktkapitalisatie van tientallen miljarden dollars. Zodra de reisbeperkingen weer worden opgeheven, zullen zij opnieuw zeer populair zijn bij vakantiegangers.

Het verleden heeft ons geleerd dat distressed debt een geweldige beleggingscategorie kan zijn na een crisis: onze berekeningen wijzen op een rendement van 15% per jaar in de drie jaar volgend op vorige crises¹. Mogelijk zal het rendement ditmaal wat lager uitvallen omdat de risicovrije rentevoet lager is. Bovendien is er door alle stimuleringsmaatregelen enorm veel liquiditeit in het systeem beschikbaar is om bedrijven te redden. Toch zien wij nog steeds mogelijkheden voor een geannualiseerd rendement van 10-12% voor de komende jaren².

Dit artikel is geschreven door Remko van der Erf 

download ons artikel


 1. Bron: HFR, gemiddeld geannualiseerd rendement van de HFRI Event Driven Distressed/Restructuring Index voor en na de volgende 7 crises: de recessie in 1990-1991, de Aziatische financiële crisis van 1997-1998, de dotcom-zeepbel van 2000, de nasleep van 9/11 in 2002, de financiële crisis van 2008, de eurocrisis van 2011 en de energiecrisis van 2015-2016.
 2. Bron: Kempen, verwachtingen op basis van interne analyses, januari 2021
   

Meld u aan voor ons Webinar Alternative Credit

Kempen is ervan overtuigd dat dit een geweldig moment kan zijn om in distressed debt te beleggen. Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden in distressed debt en andere categorieën alternative credit? Meld u dan aan voor ons webinar op 5 maart.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Distressed Debt Pool (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

Wordt alternative credit de nieuwe hoeksteen van uw portefeuille?

 

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd op de financiële markten. Zo heeft alternative credit een sterke opmars laten zien. Deze beleggingscategorie achten wij momenteel zeer kansrijk. 

Alternative credit is een verzamelnaam voor verschillende categorieën schuldpapier, zoals distressed debt (schuldpapier van noodlijdende bedrijven), structured credit (gebundeld schuldpapier met onderpand) en direct lending (niet-bancaire leningen). Alternative credit wordt steeds populairder onder beleggers.

Kiem gelegd tijdens de financiële crisis
Veel marktontwikkelingen kunnen herleid worden naar de financiële crisis, en dat geldt ook voor de opkomst van alternative credit. Toezichthouders kwamen met striktere regels om het financiële systeem stabieler te maken en de kapitaalbuffers van banken te versterken. Banken werden daardoor gedwongen om veel selectiever geld te gaan uitlenen. Bedrijven hadden echter nog steeds behoefte aan financiering. Andere instellingen, zoals pensioenfondsen, sprongen in dit gat en gingen het kapitaal verschaffen dat bedrijven nodig hadden. 

Op de Nederlandse hypotheekmarkt had deze ontwikkeling tot gevolg dat de hypotheekverstrekking door banken sterk afnam. Inmiddels zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen de grootste kapitaalverstrekkers op deze markt. Langlopende financieringen voor vastgoed- en infrastructuurprojecten worden ook in toenemende mate door niet-bancaire partijen verzorgd.

Twee belangrijke voordelen
Waarom is alternative credit zo populair geworden onder beleggers? We zien twee belangrijke redenen.

Allereerst is het effectief rendement op traditionele vastrentende beleggingen de afgelopen jaren naar een historisch dieptepunt gedaald. Dat betekent dat standaardobligaties eenvoudigweg niet meer het vereiste rendement kunnen bieden. En nu het verdere opwaarts potentieel beperkt is, vormen zij ook niet langer de veilige haven van weleer. 

Beleggers moeten hun heil daarom elders zoeken. Alternative credit vormt een zeer aantrekkelijk alternatief op grond van een yield pick-up van 100–5001 basispunten  ten opzichte van traditionele vormen van vastrentende waarden (uitgaande van eenzelfde creditrating).

Het vastrentende spectrum van mogelijkheden

Ten tweede verschaft alternative credit aantrekkelijke diversificatievoordelen. Niet alleen is de correlatie met het rendement op traditionele obligaties en aandelen relatief beperkt. Alternative credit biedt ook een waardevolle risicospreiding op het gebied van tegenpartijrisico, omdat aan verschillende soorten kredietnemers, zoals kleinere bedrijven en gezinnen, financiering wordt verschaft. De meeste andere beleggingscategorieën kunnen een dergelijke spreiding van tegenpartijrisico niet bieden.

Een duurzaam alternatief 
Nu duurzaamheid steeds hoger op de beleggersagenda komt te staan, is het goed om te weten dat alternative credit ook veel mogelijkheden voor verantwoord beleggen biedt. In diverse alternative credit-categorieën worden steeds vaker “groene instrumenten” uitgegeven. Ook zijn er duurzame benchmarks. Het is zeker mogelijk om een evenwichtige alternative credit-portefeuille op te bouwen, terwijl uitgevende instellingen met een zwak duurzaamheidsprofiel uitgesloten worden.

Ga in zee met een ervaren beheerder
Alternative credit biedt aantrekkelijke voordelen, maar we zien ook potentiële gevaren. Dit is een complexere beleggingscategorie. En de liquiditeit is op de alternative credit-markten over het algemeen minder dan op de traditionele creditmarkten. 

Het opsporen van interessante beleggingsmogelijkheden is bovendien tijdrovend en vraagt veel expertise. Het is daarom belangrijk om een vakkundige manager in te schakelen.

Dit artikel is geschreven door Michel Iglesias del Sol 

download ons artikel


 1. Bron: Kempen, januari 2021

Meld u aan voor ons Webinar Alternative Credit

Kempen is ervan overtuigd dat dit een geweldig moment kan zijn om in distressed debt te beleggen. Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden in distressed debt en andere categorieën alternative credit? Meld u dan aan voor ons webinar op 5 maart.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

Wilt u meer weten? Laat dan uw contactgegevens achter