Corporate governance vermogensbeheerder en beleggingsinstellingen

DUFAS Code Vermogensbeheerders

Op 1 oktober 2014 publiceerde de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) een gedragscode (code) die antwoord geeft op de vraag wat de klanten van hun vermogensbeheerder mogen verwachten. Deze code geldt voor alle leden van DUFAS. Door op het logo te klikken, kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders lezen. Kempen Capital Management (KCM) als lid van DUFAS en medeopsteller van deze code, past deze code toe en legt verantwoording af hoe zij de principes van de code heeft toegepast. KCM zal dit over 2017 doen in het jaarverslag.

DUFAS CODE VERMOGENSBEHEERDERS

Algemene principes 

1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten
Bij KCM nemen wij de doelstellingen van de klant altijd als uitgangspunt voor de te leveren vorm van vermogensbeheer. Als we een dienstverlening niet kunnen leveren, dan zijn er geen ‘incentives’ voor werknemers van KCM om deze dienstverlening wel aan te bieden. We stimuleren onze werknemers zelfs een beetje eigenwijs te zijn en leveren iets niet als we oprecht vinden dat dit in het belang is van de klant.

2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten

Het is praktijk bij KCM om op regelmatige basis contact te hebben met onze klanten, hun adviseurs en ALM (Asset Liability Management) consultants over de financiële positie van de klant. Hierbij vindt ook toetsing c.q. herbevestiging van doelstellingen en risicobereidheid plaats. 

3. Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken

De afspraken die wij met klanten maken en de richtlijnen die wij met klanten afspreken liggen vast in contracten. Hierover wordt zeer frequent en helder aan de klant gerapporteerd. Voor onze klanten in de beleggingsfondsen is er op de website vanzelfsprekend toegang tot het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en de recente jaarverslagen. Daarnaast wordt voor de meeste beleggingsfondsen op maandelijkse basis gerapporteerd over de portefeuilleactiviteiten en de behaalde beleggingsresultaten.

4. Vermogensbeheerders handelen integer

Integer handelen moet in het DNA van een KCM-werknemer zitten. Voordat een werknemer in dienst kan treden bij KCM wordt een ‘pre-employment screening’ gedaan. Binnen Kempen is een eigen integriteitsopleiding gevolgd door een examen, verplicht voor alle werknemers. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een open cultuur waarbij mensen elkaar aanspreken op gedrag, waar mensen fouten mogen maken en aangemoedigd worden om hierover te communiceren. Ten slotte worden op regelmatige basis awareness-sessies over compliance gerelateerde zaken georganiseerd.

5. Vermogensbeheerders beheersen belangtegenstellingen

Teneinde (potentiële) belangenconflicten te beheersen hechten wij – zoals hierboven reeds betoogd – allereerst aan eenduidige afspraken met klanten. Doordat KCM en haar medewerkers ook beleggen in de eigen beleggingsfondsen, wordt op ultieme wijze gestalte gegeven aan het parallel lopen van belangen. Bij KCM geldt dat gelijke mandaten een gelijke behandeling dienen te krijgen. Daartoe is ten behoeve van de uitvoering van aan- en verkooptransacties een centrale trading unit ingericht, die voor en namens alle klanten transacties (eventueel gebundeld) uitvoert. Dit is vastgelegd in een voor klanten beschikbaar orderuitvoeringbeleidsdocument.

6. Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig

Onze beleggingsfondsen en diensten zijn over het algemeen niet ingewikkeld en daar waar dat wel het geval is, dragen wij er zorg voor deze alleen aan professionele partijen met kennis van zaken aan te bieden. Verder hechten wij aan opleidingen van onze medewerkers waarbij zowel vakinhoudelijke (via bijvoorbeeld CFA/VBA), maar zeker ook meer gedragsmatige aspecten aandacht krijgen.

7. Vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk

Aan onze klanten verstrekken wij rapportages op individuele basis. De inhoud en frequentie van deze rapportages is contractueel vastgelegd. Voor die klanten die in onze beleggingsfondsen beleggen is er een uitvoerige, heldere en meestal maandelijkse verslaglegging op de website beschikbaar.

8. Vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid
KCM is transparant over het gevoerde beloningsbeleid. Een samenvatting van het van toepassing zijnde beloningsbeleid is terug te vinden in het jaarverslag. De verdere uitwerking van het beloningsbeleid is hier terug te vinden.

9. Vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten
KCM is duidelijk over de kosten en geeft altijd openheid van zaken over de vergoeding die de klant betaalt. 

10. Vermogensbeheerders houden zich aan de DUFAS-gedragscodes
KCM houdt zich aan de DUFAS Principles of Fund Governance en de DUFAS Principes Fiduciair Beheer. Voor wat betreft de Principles of Fund Governance heeft KCM de invulling daarvan vorm gegeven door het instellen van een Raad van Toezicht (RvT) voor alle onder toezicht staande beleggingsfondsen van KCM. Het reglement van deze RvT is terug te vinden op de website. KCM is medeopsteller geweest van de Principes Fiduciair Beheer en houdt zich aan de uitgangspunten hiervan.

DUFAS Principles of Fund Governance 
De Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) heeft in februari 2008 bij wege van zelfregulering Principles of Fund Governance gepubliceerd. Deze Principles vormen een uitwerking van wettelijke ‘principles’ voor integere bedrijfsvoering van fondsbeheerders.

Deze Principles bevatten niet alleen verschillende keuzemogelijkheden voor het doelmatig inrichten van de organisatiestructuur met een onafhankelijke ‘oversight’ figuur, maar tevens concrete onderwerpen waarvoor op de eigen organisatie toegesneden beleid zou moeten worden vastgesteld ter voorkoming van belangenconflicten. Het wettelijke uitgangspunt dat de fondsbeheerder dient te handelen in het belang van de beleggers in zijn fondsen wordt met het geven van uitvoering aan deze DUFAS Principles eveneens verankerd.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT KCM