Verplichte informatie

Algemene voorwaarden

Bevoorschottingspercentages

De kredietverlening van Kempen geschiedt in de vorm van Effectenkrediet. Het kredietmaximum is gebaseerd op de onderpandwaarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden en wordt als krediet op uw rekening verstrekt. De overeengekomen kredietlimiet geldt bij Kempen als het plafond voor al uw verplichtingen uit hoofde van de beleggingsdienstverlening.

Deze verplichtingen kunnen naast uw debetstand op uw rekening ook bestaan uit uw eventuele marginverplichtingen voor geschreven optieposities en futureposities. De onderpandwaarde wordt berekend door een percentage te nemen van de actuele waarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden.

Zie voor meer informatie de bevoorschottingspercentages 

Marginpercentages Van Lanschot Kempen

Klik hier voor de laatste marginpercentages

Depotopgave

Eerst ontvang ik een depotopgave en daarna een jaaroverzicht. Waar dienen deze overzichten voor?

De depotopgave heeft primair tot doel om u te informeren over het aantal aandelen, obligaties en financiële instrumenten in uw portefeuille. De bijgevoegde koersinformatie is informatief. Voor rechtspersonen is het goed om te weten dat de effecten ‘book dated’ zijn en de depotopgave voor de jaarafsluiting kan worden gebruikt. Het financieel (jaar)overzicht heeft als doel om de (zo betrouwbaar mogelijke) waarde van uw portefeuille weer te geven voor uw aangifte bij de Belastingdienst. Indien de aantallen op uw depotopgave niet overeenstemmen met eerdere dagafschriften of andere bescheiden, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk te reageren zodat wij kunnen onderzoeken waardoor het verschil is ontstaan. Op de opgaven staat het adres van de Interne Accountantsdienst. Zij stellen een nader onderzoek in om na te gaan of er sprake is van een verschil.

Op het jaaroverzicht staan enkele fondsen waarvan de koersen afwijken van de depotopgave. Waarom is dat?

In principe mogen de koersen niet afwijken. In uitzonderingsgevallen wijken de koersen op het financieel jaaroverzicht af van de depotopgave, omdat het financieel jaaroverzicht is samengesteld op basis van actuelere of meer betrouwbare koersinformatie. Op de depotopgave staat het aantal aandelen, obligaties en financiële instrumenten vermeld met daarbij een koers. Hoewel de koersen met zorg zijn ingevoerd in de bancaire systemen, zijn ze voor het doel van de depotopgave indicatief (zie antwoord op vraag 1). Bij de depotopgave is een reactietermijn vermeld. Na het verwerken van de reacties op de depotopgaven worden de fiscale jaaropgaven opgesteld. Het totaal van de fiscale jaaropgave kan afwijken van de depotopgave naar aanleiding van aangebrachte verbeteringen in de koersen. Omdat de fiscale jaaropgave later in de tijd verschijnt, is er meer betrouwbare informatie beschikbaar over de koersen. De meer betrouwbare koersinformatie wordt door Kempen & Co in de fiscale jaaropgave verwerkt. Financiële instellingen zijn gehouden om gegevens over vermogen en inkomsten uit het vermogen (dividend, interest etc.) aan de Belastingdienst op te geven (renseignering). De gegevens van het financieel (jaar)overzicht dienen als basis voor deze opgave aan de Belastingdienst. Om te voorkomen dat door Kempen & Co te hoge of te lage vermogens richting de Belastingdienst worden gestuurd, is een tweede reactietermijn ingesteld. Mocht onverhoopt uw financieel (jaar)overzicht onjuist zijn, dan heeft u twee weken om te reageren voordat de gegevens worden verzonden naar de Belastingdienst. Om verschillen te voorkomen, bevelen wij u aan om de gegevens uit het financieel (jaar)overzicht over te nemen in de aangifte.

De aantallen aandelen, obligaties of financiële instrumenten volgens mijn fiscale jaaropgave wijken af van de depotopgave. Hoe kan dat?

Het financieel (jaar)overzicht zijn wij conform de fiscale regelgeving verplicht te baseren op valutadatum in plaats van boekdatum. Verschillen die hierdoor ontstaan ten opzichte van de depotopgave zijn bijvoorbeeld het gevolg van valutaire correctieboekingen zoals rentevergoedingen alsook van effectentransacties die tegen het jaareinde hebben plaatsgevonden. Stel dat op 28 december 200x een aankoop is gedaan van een beleggingsfonds. De boekdatum ligt in dit geval in 200x waardoor de transactie in de kwartaalrapportage en depotopgave wordt opgenomen, maar de valutadatum ligt in 200x+1 (in het volgende jaar, vanwege de afwikkeling/settlement), waardoor de transactie anders wordt opgenomen in het financieel (jaar)overzicht. Overigens geeft het financieel (jaaroverzicht) alleen de geaggregeerde waarden weer en rapporteert deze niet op regelniveau.

Op mijn depotopgave staat in de omschrijving een ander rentepercentage van mijn floating rate note dan ik zou verwachten. Hoe kan dat?

Bij een floating rate note wijzigt het rentepercentage periodiek. Hierdoor is het mogelijk dat het getoonde rentepercentage op uw depotopgave niet het meest recente is. De afrekening van couponnen vindt wel altijd tegen het juiste rentepercentage plaats. Indien u voor rapportagedoeleinden het huidige rentepercentage wenst te weten, dan kunt u contact opnemen met Service Center Securities.

Tot wie kan ik mij richten met vragen die niet in bovenstaande Q&A zijn opgenomen?

In het geval van verschillen in aantallen aandelen, obligaties en financiële instrumenten, maar ook erg afwijkende koersinformatie, verzoeken wij u om uw reactie op de opgaven te richten aan: Kempen & Co T.a.v. Service Center Securities, L3 Postbus 75666 1070 AR AMSTERDAM Of per e-mail naar Csd@kempen.nl Voor verduidelijking of overige vragen kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer: +31 (0)20 348 9520

Klachtenprocedure 


Kempen streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden. Bent u toch niet tevreden? Laat het ons weten!

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht per email of schriftelijk indienen bij uw accountmanager, de directie of op onderstaand adres.

complaint@kempen.nl 
Kempen
Postbus 75666
1070 AR Amsterdam

Reactietermijn

Wij bevestigen uw klacht per e-mail uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van uw klacht. In deze ontvangstbevestiging informeren wij u wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten. Uiterlijk binnen 6 weken dient u van ons een inhoudelijke reactie te ontvangen.

Onafhankelijke bemiddeling

Indien u kwalificeert als een particuliere belegger (consument als bedoeld in het KiFiD reglement) en  u het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit onafhankelijke instituut is speciaal in het leven geroepen om klachten van consumenten over financiële dienstverleners te behandelen. Uw klacht moet bij KiFiD worden ingediend binnen een jaar nadat u de klacht aan ons heeft voorgelegd of binnen drie maanden na de dagtekening van het bericht waarin wij u definitief ons standpunt over uw klacht kenbaar hebben gemaakt. De langste van deze twee termijnen geldt.

Heeft u zes weken na dagtekening van onze ontvangstbevestiging nog geen inhoudelijke reactie van ons ontvangen? Dan kunt u uw klacht indienen bij het KiFiD. U hoeft dan niet langer op een inhoudelijke reactie van ons te wachten. Heeft u onverhoopt geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan komt de termijn waarop u zonder inhoudelijke reactie van Kempen uw klacht bij het KiFiD kunt indienen, neer op acht weken na het indienen van uw klacht. 

Als wij u bij de behandeling van uw klacht om extra informatie vragen, worden voorstaande termijnen verlengd met de termijn waarop u ons deze informatie verstrekt.
In eerste instantie kijkt de Ombudsman van het KiFiD of hij kan bemiddelen. Als dat niet mogelijk is, kunt u binnen drie maanden na de aanbeveling van de Ombudsman uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van het KiFiD. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn in principe bindend. Voor meer informatie verwijzen we naar www.kifid.nl.

Uiteraard kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde civiele rechter. Indien deze instantie uw klacht behandelt, is het niet meer mogelijk om uw klacht bij het KiFiD aanhangig te maken. Andersom bestaat deze mogelijkheid wel.