Corporate Governance

Toezicht

Kempen & Co staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze instellingen zien toe op de wijze waarop de beleggingsonderneming, uit hoofde van de verschillende producten en diensten die wij aan onze cliënten aanbieden, voldoet aan wet- en regelgeving.
Via onderstaande links  vindt u aanvullende informatie over het toezicht en de toezichtswetgeving die van toepassing zijn op onze activiteiten. 

Aandeelhoudersstructuur Kempen & Co

Kempen & Co is een dochteronderneming van van Lanschot N.V. (‘Van Lanschot’).  

Kempen & Co en Kempen & Co staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten. Kempen & Co is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2.96 van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Van Lanschot is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2.11 van de Wft en is tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

De aandeelhoudersstructuur van Kempen & Co per 31 maart 2016 kan als volgt worden weergegeven:

Directie Kempen & Co

Het bestuur van Kempen & Co bestaat uit 3 leden. Directieleden worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  
L.M.T. (Leni) Boeren
L.C. (Leonne) van der Sar
C.T.L. (Constant) Korthout

Executive Board

De Directie maakt deel uit van de Executive Board van Van Lanschot. De Executive Board is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie en de aansturing van de drie kernactiviteiten van Van Lanschot/Kempen & Co (Asset Management, Private Banking en Merchant Banking). De Executive Board bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van Van Lanschot en de leden van de Directie van Kempen & Co. 

Reglement van de Directie

Het reglement van de Directie is een aanvulling op de regels en voorschriften die op de Directie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de statuten van de vennootschap en het reglement van de Raad van Commissarissen.  

Statuten

De statuten van Kempen & Co zijn voor het laatst aangepast op 21 december 2016. 

Statuten Kempen & Co

Profielschets Directie

Profielschets directie

In de profielschets Directie wordt de benodigde kennis, ervaring en competenties om voldoende expertise in de Directie te waarborgen beschreven.

Directie Kempen

Constant Korthout
Leni Boeren
Leonne van der Sar

Compliance

Kempen en haar dochterondernemingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Die rol kan slechts optimaal worden vervuld als in de samenleving, bij klanten en relaties en bij alle overige ‘stakeholders’ het vertrouwen bestaat dat binnen Kempen & Co professionaliteit en integriteit de norm zijn. Kempen & Co acht het naleven en handhaven van deze normen van fundamenteel belang. 

Deze Gedragscode geldt voor geheel Van Lanschot Kempen, dat wil zeggen voor alle medewerkers van Van Lanschot NV en Kempen & Co NV en hun (buitenlandse) dochtermaatschappijen en bijkantoren. Van Lanschot Kempen NV vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Een onbesproken reputatie is essentieel voor het succesvol opereren in alle markten waarin Van Lanschot en Kempen actief zijn. Het in stand houden van de reputatie als betrouwbare en integere financiële onderneming is van groot belang. Het in ons gestelde vertrouwen moeten we met ons gedrag waarmaken. De Gedragscode is het uitgangspunt voor ons dagelijks handelen; van medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij de gedragsregels uit de Gedragscode zowel naar de letter als naar de geest naleven.

Gedragscode Kempen & Co

Hieronder vindt u verdere informatie over hoe Kempen & Co bepaalde wet- en regelgeving naleeft die specifiek van toepassing is op enkele van haar producten en diensten. 

Compliance Kempen Capital Management  
Compliance Kempen & Co Securities  

Beloningsbeleid

Beheerst beloningsbeleid

Kempen & Co heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit beloningsbeleid zijn het centraal stellen van het klantbelang en het in staat stellen van Kempen & Co om toptalent aan te trekken, te motiveren en te behouden. Het beloningsbeleid biedt daarnaast de flexibiliteit om in te spelen op marktontwikkelingen. In slechte tijden kan Kempen & Co op eenvoudige wijze het loongebouw beheersen en in goede tijden is er ruimte voor extra stimulans.

Lees de verdere uitwerking van het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor Kempen Capital Management is geïntegreerd in het beloningsbeleid Van Lanschot N.V. en voldoet aan de vereisten die gelden voor variabele beloningen binnen beheerders voor alternatieve beleggingsinstellingen zoals opgenomen in de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD) en de Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD (ESMA-Guidelines).

In 2015 is het nieuwe beloningsbeleid voor de Van Lanschot Groep (inclusief Kempen en Kempen Capital Management) geïmplementeerd in overeenstemming met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen dat vanaf 2015 van toepassing is. Het Beloningsbeleid Identified Staff en het beloningsbeleid KCM maken onderdeel uit van dit nieuwe beloningsbeleid voor de Van Lanschot Groep.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen