Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Geen rendementen beschikbaar
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 33,45 M 30-04-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M 30-04-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
0 30-04-2020
Omloopsnelheid
448,28 %
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 144 583
Duration i 3,9 4,4
Effectief rendement 2,0 % 3,5 %
Gewogen rating BB+ BB+
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 30-04-2020

In april liet de ML Q964 Index een spreadverkrapping zien van 117 basispunten tot 382 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van +6,05%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind april op -0,59% en was daarmee 12 basispunten sterker negatief dan eind maart.

Het beleggerssentiment verbeterde sterk gedurende de maand, hoofdzakelijk als gevolg van twee ontwikkelingen. Ten eerste putten beleggers, ook al kwam het aantal COVID-19-besmettingen boven drie miljoen wereldwijd, hoop uit het feit dat in de meeste ontwikkelde landen het tempo van nieuwe besmettingen aanzienlijk vertraagde. In enkele Europese landen, zoals Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland, wordt inmiddels de ‘lockdown’ geleidelijk versoepeld en wordt een beperkt aantal economische activiteiten (o.a. basisonderwijs en detailhandel) voorzichtig weer opgestart. Omdat de Chinese economie wordt gezien als een mogelijke blauwdruk voor hoe westerse landen geleidelijk de draad van het normale leven weer kunnen oppakken, speculeren beleggers erop dat in de loop van het jaar steeds meer delen van de economie worden opengesteld. Bovendien werd in berichten in de media gesuggereerd dat twee bestaande geneesmiddelen (remdesivir van Gilead en acterma van Roche) de dodelijkheid van het virus zouden kunnen verminderen. Dit gaf voeding aan de hoop van beleggers dat de pandemie, vanuit het perspectief van het zorgstelsel, wellicht spoedig het hoogtepunt is gepasseerd.

Ten tweede groeit het vertrouwen van beleggers dat beleidsmakers niet zullen schromen om op steeds ruimere schaal budgettaire en monetaire stimulering toe te passen. Ze willen immers voorkomen dat de wereldeconomie instort en dat in het verlengde daarvan de bedrijfs- en persoonlijke faillissementen sterk toenemen. In april verhoogde de Amerikaanse centrale bank (Fed) de omvang van haar programma voor de aankoop van bedrijfsobligaties tot USD 750 miljard en werden tevens de criteria van het programma verruimd waardoor nu ook ‘fallen angels’ (in dit geval ondernemingen waarvan de rating sinds 22 maart is verlaagd) en high yield-indexfondsen (ETF’s) voor aankoop in aanmerking komen. Op het vlak van budgettaire stimulering bereikten het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Amerikaanse Congres, nadat een initieel steunprogramma van USD 349 miljard voor kleine ondernemingen binnen een paar dagen volledig was benut, snel een akkoord over een tweede pakket begrotingsstimulansen van in totaal USD 484 miljard. Hiervan is meer dan USD 300 miljard bestemd voor de verdere ondersteuning van kleine ondernemingen. In Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het onderpand dat zij van banken accepteert, uitgebreid tot non-investment grade-obligaties. Dit betreft in het bijzonder obligaties van ‘fallen angels’ die eerder wel een investment grade-rating hadden. Voorts verlaagde de ECB aan het einde van de maand de rente op de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s) tot 50 basispunten onder het tarief waartegen banken overtollige liquiditeit bij haar kunnen stallen. Hiermee ondersteunde de ECB duidelijk de liquiditeit van het Europese bankenstelsel en de mogelijkheid om staatsobligaties op rendabele wijze aan te kopen.

De bedrijfsobligatiemarkten reageren positief op bovenstaande ontwikkelingen en schudden de uiterst zwakke onderliggende macrocijfers van zich af. De zwakke cijfers weerspiegelen de zware economische schade als gevolg van de ‘lockdowns’ in heel Europa en grote delen van de Verenigde Staten. Zo zijn in Frankrijk de inkoopmanagersindices (PMI’s) voor de verwerkende industrie en de dienstensector gedaald naar respectievelijk 31,5 en 10,4. In de Verenigde Staten waren deze PMI’s op respectievelijk 36,9 en 27,0 niet veel beter. De werkloosheid stijgt in de Verenigde Staten snel: sinds de uitbraak van COVID-19 hebben 30,3 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

De gevolgen van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal bleven vrij beperkt. In januari en februari konden ondernemingen hun activiteiten grotendeels nog normaal uitoefenen. Wel waarschuwen directies voor aanzienlijk slechtere resultaten over het tweede kwartaal. Dit betreft in het bijzonder ondernemingen die volgens de regering niet-essentiële producten of diensten te leveren (o.a. luchtvaart, reizen en vrijetijdsbesteding) of sterk afhankelijk van het consumenten- en ondernemersvertrouwen zijn (o.a. auto-industrie, industriële goederen & diensten). In reactie op de verslechterende economische vooruitzichten kondigen nog steeds veel ondernemingen aan dat zij fors in personeel en investeringen gaan snijden. Vanuit het perspectief van de bedrijfsobligatiecyclus geven directies nu op de korte termijn een hogere prioriteit aan liquiditeit en balans dan aan aandeelhoudersbelangen. Aandelenaankoopprogramma’s en dividenduitkeringen worden vaak geschrapt of in ieder geval verlaagd, terwijl er ook sprake is van een aanzienlijke toename van aandelenemissies.

In tegenstelling tot de twee voorgaande maanden lieten niet-achtergestelde ongedekte en gedekte obligaties uitgegeven door niet-financiële ondernemingen met een BB-rating in april een aanzienlijke outperformance zien. Hybride bedrijfsobligaties met een investment grade-rating behoorden duidelijk tot de achterblijvers; dit gold in mindere mate voor achtergestelde obligaties uitgegeven door banken en verzekeringsmaatschappijen.

Vanwege het tumult op de bedrijfsobligatiemarkten en het forse aantal ratingwijzigingen van bedrijfsobligaties door de drie grote kredietbeoordelaars werd de benchmark gedurende de afgelopen maand niet aangepast. Per eind april wijzigt de samenstelling van de ML Q964-benchmark echter aanzienlijk. Zo daalt het aantal in deze benchmark opgenomen bedrijfsobligaties van 614 naar 583, terwijl het aantal ondernemingen met 13 afneemt tot 248. Tot de ondernemingen die door hun afwaardering naar ‘single B’ uit de benchmark zijn verdwenen, behoren Chemours, Loxam, K+S, Stena International en Samsonite. Opmerkelijke nieuwkomers in de benchmark zijn Ford Motor Credit en FCE Bank (de onderdelen van de Amerikaanse autoproducent Ford voor financiële dienstverlening), het Duitse ZF Friedrichshafen (toeleverancier van de auto-industrie), de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa en de Italiaanse supermarktketen Esselunga.

In april gaven niet-financiële ondernemingen voor EUR 1,2 miljard aan obligaties uit op de Europese high yield-markt. Dat was royaal het dubbele van maart, maar wel ruim 90% minder dan in april vorig jaar. Hiermee komt het totale emissiebedrag van niet-financiële instellingen op de Europese high yield-markt in de eerste vier maanden van het jaar uit op EUR 25 miljard, een stijging van 2% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2020

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 93% en 97%. Hiermee was de portefeuille onderwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren reizen & vrijetijdsbesteding, voeding & dranken en olie & gas was relatief succesvol in april. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren industriële goederen & diensten, chemie en nutsvoorzieningen nadelig uit. Onze liquiditeitspositie leverde een negatieve bijdrage aan de performance.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in International Game Technology, KraftHeinz, Saipem en Tesco en de onderwogen posities in Grifols, TUI, Novomatic en Nexi Capital positief aan de performance bij. Hier stonden negatieve bijdragen tegenover van de overwogen posities in Huntsman Corporation, Tank & Rast, TVO en Leonardo alsook van de onderwogen posities in Orano en Rexel.

Het Fonds nam in april deel aan obligatie-uitgiftes van PVH, Netflix en Signify.

Vooruitzichten
We vrezen dat de sterke economische neergang negatief zal doorwerken op de winstgevendheid van ondernemingen. Daarom willen we een defensieve positionering handhaven in onze portefeuille met een focus op kwaliteit. We verwachten dat onze portefeuille goed beschermd is als het coronavirus een nog negatievereimpact krijgt. Wel blijven we alert op relatievewaardekansen als gevolg van de verhoogde marktvolatiliteit.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Geen rendementen beschikbaar

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (30-04-2020)

Fonds
Benchmark
32,0 %
3-5 jaar
36,9 %
24,3 %
5-7 jaar
25,3 %
16,5 %
0-3 jaar
18,7 %
13,8 %
7-10 jaar
14,5 %
11,2 %
> 10 jaar
4,6 %
2,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-04-2020)

30,3 %
Consumentengoederen & diensten
25,0 %
Industrie
9,4 %
Telecom & technologie
8,7 %
Banken
6,4 %
Basismaterialen
6,0 %
Verzekeringen
4,6 %
Nutsbedrijven
4,5 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
4,3 %
Gezondheidszorg
3,9 %
Energie
-3,1 %
Overig
Totaal
100 %

Ratingverdeling (30-04-2020)

4,0 %
A
21,3 %
BBB
68,2 %
BB
4,0 %
B
0,3 %
Not Rated
2,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2020)

3,4 %
3.000% Netflix 2020-25
2,5 %
0.750% Crown Euro 2019-23
2,3 %
3.125% Orano 2014-23
2,1 %
2.625% Saipem 2017-25
2,1 %
1.875% Thyssenkrupp 2019-23
2,1 %
1.250% Renault 2019-25
2,1 %
1.625% Atlantia 2017-25
2,0 %
0.875% Ball Corp 2019-24
1,8 %
3.750% Fiat Chrysler Automobile 2016-24
1,8 %
3.021% Ford Motor 2019-24
Totaal
22,3 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,52 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,63 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
30-04-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 50.000; vervolginschrijvingen: € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1624254394
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag

Hoe ons fonds verantwoord belegt

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[1] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt.

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.Â

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.Â

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:Â

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.Â

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen.Â

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.Â

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

[1]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield FundÂ

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalderesultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.